Tidigare konferenser

Illegal and spurious medicines - a danger to public and personal health


Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Drottninggatan 5, Stockholm

Smer bjuder tillsammans med Lunds universitet in till en konferens om falska läkemedel den 19 september 2016. Syftet är att belysa handeln med förfalskade läkemedel ur globalt, nationellt och etiskt perspektiv. Konferensen är kostnadsfri och det är begränsat med platser. Varmt välkommen med din anmälan!


Konferensinformation

Smer 30 år - nationell jubileumskonferens


Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Drottninggatan 5, Stockholm

Statens medicinsk-etiska råd firar 30 år med ett etiskt smörgåsbord! På agendan: Principiella problem med arbete i etikråd, reproduktionsetik, dödshjälp, prioriteringsetik, etiska aspekter på egenmätningar och wearabels med mera. Varmt välkommen att registrera ditt deltagande. Konferensen är kostnadsfri.


Konferensinformation

Hindsight and foresight - based on 30 years of medical ethics


Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Drottninggatan 5, Stockholm

Statens medicinsk-etiska råd firar 30 år med en internationell konferens den 9-10 September. Enbart ett fåtal platser finns tillgängligt för anmälan vid sidan om de personliga inbjudningarna till konferensen. Vänligen anmäl er nedan.


Konferensinformation

ADHD - är vi på rätt väg?


Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Drottninggatan 5, Stockholm

Den 9 oktober 2014 arrangerar Smer sin årliga etikdag vid Rosenbads konferenscenter. I år är temat ADHD och de etiska frågeställningar som aktualiseras av den stora ökningen av antalet diagnoser hos barn och vuxna. För mer information och anmälan, klicka på länken nedan.


Konferensinformation

Smers etikdag 2013: Gå på djupet i hjärnan


Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, bjuder in till en etisk dag på temat nya tekniker för att behandla neurologiska sjukdoamr och psykisk störning. Många människor drabbas av svåra neurologiska sjukdomar eller psykiska störningar såsom Parkinson, alzheimer, stroke, anorexia och depression. Nya behandlingsmetoder som transplantation av stamceller och "deep brain stimulation" kan sannolikt leda till bot eller lindring vid flera av dessa tillstånd. De nya teknikerna innebär både möjligheter och risker. Vilka risker är man som patient beredd att ta vid svår sjukdom när det saknas alternativ? Vilka konsekvenser kan ett ingrepp i hjärnan ha på längre sikt? Hur kan tekniken påverka de kognitiva förmågorna och patientens personlighet? Hur kan nya tekniker introduceras på ett säkert och etiskt godtagbart sätt i klinisk verksamhet?


Konferensinformation

Öppet seminarium: Mitokondrie-utbyte för att undvika ärftliga sjukdomar


Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm

Smer analyserar för närvarande denna fråga ur ett etiskt perspektiv – och vill med detta öppna seminarium belysa och diskutera de frågeställningar som den nya tekniken väcker. I Storbritannien övervägs för närvarande om metoder för mitokondrie-utbyte ska bli tillåtet. Till seminariet kommer representanter från Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) och Nuffield Council on Bioethics för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska diskussionen i landet. Även svenska experter är inbjudna för att redogöra för mitokondriella sjukdomar och den nya teknikens möjligheter och risker. Observera att seminariet kommer att hållas främst på engelska.


Konferensinformation

Autonomi till varje pris? - Etiska aspekter på patientinflytande och integritet


Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm

Autonomi, eller självbestämmande, är i fokus i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Flera utredningar har tillsatts under 2011 som berör frågorna om patientmakt och integritet. Individen förväntas ta mer ansvar för sin egen hälsa. Ny teknologi och personbaserade e-tjänster, offentliga som kommersiella, uppges stärka den enskildas möjligheter till inflytande, att följa och känna ansvar för sin egen hälsa. Medicinsk kunskap och teknologi är inte längre förbehållet personal inom hälso- och sjukvården vilket i sig innebär förändring av den traditionella patientrollen.


Konferensinformation

Ungdomsdialog om assisterad befruktning


Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

För första gången ordnar SMER en workshop/ungdomsdialog på ämnet assisterad befruktning. Frågor som kommer att beröras är bl.a. surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, insemination av ensamstående och nedfrysning av obefruktade ägg. Syftet med workshopen är att inhämta synpunkter från ungdomar till rådets pågående arbete om assisterad befruktning som ska resultera i en skrivelse/rapport till regeringen.


Konferensinformation

Screening - på gott och ont


Screening innebär att stora grupper av personer erbjuds att låta undersöka sig för att få reda på om man har eller löper stor risk att få en viss sjukdom. Initiativet kommer från samhället som erbjuder undersökningen i hälsoövervakande syfte. I många fall leder screening till att personer som kommer att bli sjuka fångas upp på ett tidigt stadium. Genom tidig behandling kan de drabbades lidande minskas. För samhället är det kostnadseffektivt att behandla sjukdomar i ett tidigt förlopp.


Konferensinformation

Assisterad befruktning - 15 år senare


Det är 15 år sedan rådet yttrade sig rörande olika metoder till assisterad befruktning. Sedan dess har det hänt en hel del på området både vad gäller nya forskningsframsteg och lagstiftningen. Vid årets etiska dag inbjöd Statens medicinsk-etiska råd till seminarium och diskussion om medicinska, juridiska, samhälleliga och etiska aspekter på assisterad befruktning.


Konferensinformation

Om patientens självbestämmande i livets slutskede


Den moderna medicinen räddar och förlänger liv, men bidrar ibland också till att förlänga döendet i livets slutskede. Diskussionen kring avstående från respektive avbrytande av livsuppehållande behandling berör brytningspunkten mellan kurativa och palliativa åtgärder. Patientens rätt till självbestämmande är en viktig princip vid all vård och behandling. Hur ska svårt sjuka patienters intresse bäst tillvaratas i livets slutskede, även hos patienter med avtagande eller nedsatt be-slutsförmåga?


Konferensinformation

Kloning av djur - varför och hur


En populär- och tvärvetenskaplig konferens som belyser hur kloning kan användas i grundvetenskaplig forskning, produktion av läkemedel och andra medicinska tillämpningar, kommersiell avel och för att bevara utrotningshotade djur.


Konferensinformation

Rådets dag med samtal om etik - tema Genetisk Screening


Årets dag med samtal om etik handlar om GENETISK SCREENING. Läkare, patientföreträdare, genetiska vägledare, etiker och andra sakkunniga bidrar med kunskaper och erfarenheter, och öppnar upp för ett förutsättningslöst samtal. Vad innebär den nya genetiska kunskapen och hur vill vi använda den? Vilka möjligheter och risker står vi inför? Vill vi veta om vi har en ärftlig risk att insjukna i en allvarlig sjukdom? Vad är ett screeningsprogram värt i förhållande till annat som ingår i hälso- och sjukvårdens uppdrag?


Konferensinformation