Illustrerad bild av en människa med synlig hjärna

Neuroetik

Fältet där man studerar etiska, juridiska och samhälleliga frågor inom neurovetenskapliga forskningsframsteg brukar kallas neuroetik.

Kunskaperna om hjärnans funktioner och sjukdomar ökar i en snabb takt.  Inom den neurologiska forskningen utvecklas ständigt nya möjligheter till diagnostik och behandling.

Genom avbildningstekniker utvecklas till exempel diagnostiska metoder för att i ett tidigt skede finna tecken på sjukdom. Vissa neurovetenskapliga studier hävdar att man genom avbildningsteknik av hjärnan också kan säga något om en personsegenskaper och eventuella avsikter.

Utvecklingen inom det farmakologiska området för behandling av exempelvis för neurodegenerativa sjukdomar, psykisk sjukdom och depression fortskrider.

Implantat, minneschip och elektrostimulering är andra tekniker som utvecklas för behandling av olika sjukdomstillstånd.

Utvecklingen inom stamcellsterapi fortskrider i snabb takt. Exempel på forskningsområden är   stamcellsterapeutiska behandlingar för Huntingtons sjukdom och Parkinson.

De  nya tekniska möjligheter och farmakologiska upptäckter kan också användas för att förbättra människans kognitiva förmågor. Det vill säga möjligheter att förbättra minnet, sinnestillståndet och personligheten.

Exempel på etiska aspekter och frågor

Forskningsframsteg inom neurovetenskapen väcker etiska frågor som bland annat  berör frågor om: normalitet, enhancement, personlig integritet och rättvisa.

Tre relevanta områden inom neurovetenskapen kan urskiljas vilka har etiska aspekter

(1) Manipulation (2) Övervakning (3) Enhancement (förbättra människan)

Inom fältet finns flera ingångar vad gäller övergripande etiska aspekter på nya metoder och tillämpningar för både diagnostik och behandling.

Frågor:
– Hur kan den nya kunskapen om hjärnans funktioner påverka vår uppfattning om medvetandet och moraliska handlingar?
– Kommer kunskapen att inverka på ”samhällets syn” på moral och ansvar för sina handlingar?
– Kan man och bör man förbättra människans kognitiva förmågor?
– Vilka etiska och samhälleliga aspekter kan utmejslas och förutses utifrån vår nya kunskap om hjärnan och dess funktioner?
– Vad vet vi idag om hjärnans funktioner och grunden till individens personlighet?