Internationella konventioner och deklarationer

FN

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

FN-deklarationen om medicinsk etik
– Svenska läkaresällskapets översättning. Antagen den 18 december 1982 genom resolution 37/194

Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (19 October 2005)

International Declaration on Human Genetic Data

Europarådet

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Medicine (Oviedo-konventionen ETS 164)

Konvention om de mänskliga rättigheterna och biomedicinen, oviedokonventionen översatt till svenska. (pdf 0 )

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings (ETS 168)

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research

Nr 35 Europeisk social stadga (reviderad) SÖ 1998:35 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/96765

Övriga

The Nuremberg Code

The Helsinki Declaration (pdf 0 ) antogs vid World Medical Association 18th General Assembly, Helsinki, Finland i juni 1964.

Helsingforsdeklarationen – översättning på svenska (pdf 0 )

Den Hippokratiska eden