Hälsorobotar och etiska aspekter

Allt fler i befolkningen blir äldre. Händerna inom vården räcker inte till. Ett sätt att bemöta det växande behovet av vård och tillsyn är att använda hälsorobotar. Traditionellt sett har robotar främst använts för tunga och monotona arbetsuppgifter inom industrin. Inom sjukvården börjar så kallade hälsorobotar att användas allt mer. Japan är ledande på utvecklingen av hälsorobotar.

I rapporten Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter definieras en robot som ”En robot är en teknisk anordning med särskilda egenskaper som existerar fysiskt, avläser sin omgivning med sensorer, analyserar informationen och agerar”.

Exempel på hälsorobotar som redan används i Sverige i dag är Bestic, Giraff, Justocat och Servohandsken SEM Glove. Även exo-skelettet HAL används i försöksverksamhet på Danderyds sjukhus.

Det finns olika typer av robotar som använda inom hälso- och sjukvård. De kan delas upp enligt följande.

 • Ätrobotar
 • Kommunikationsrobotar
 • Robotarmar och rörelseassisterande robotar
 • Assisterande robotar och träningsrobotar
 • Sällskaps- och terapirobotar
 • Servicerobotar
 • Transportrobotar
 • Mänskliga robotar

Etiska frågor rörande hälsorobotar

Statens medicinsk-etiska råd anser att robottekniken har stor potential att förbättra vårdens och omsorgens kvalitet. Hälsorobotar och övervakningsteknik kan innebära att individens livskvalitet och självbestämmande främjas. Men också en risk för oproportionerligt intrång i individens integritet och försämrad livskvallitet. Användandet av den nya tekniken i vården väcker flera etiska frågeställningar.

 • De etiska aspekterna måste genomlysas grundligt innan robotar införs på bred front i svensk hälso- och sjukvård samt omsorgen.
 • Diskussionen kring etiska frågor måste få ta mer plats i innovationsprocessen och vara en självklar del av den tekniska utvecklingen.
 • Vikten framhävs av att en bedömning av en hälsorobots konsekvenser för etiska värden alltid måste göras innan den börjar användas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 • Uppföljning och utvärdering av varje ny hälsorobot måste ske för att säkerställa att etiska värden i hälso- och sjukvård och omsorg inte hotas och att lagstadgade krav uppfylls.
 • Vid bedömning i det enskilda fallet är det viktigt att beakta flera aspekter, bland annat att en individuell bedömning görs utifrån den enskildes förutsättningar och behov om insatsen är lämplig, informerat samtycke, att fullständig information ges, att ett likvärdigt alternativ erbjuds om individen tackar nej till insatsen, att utprovning sker utifrån individens behov, att uppföljning och utvärdering görs av personal som har kompetens, att känslig information som roboten registrerar om individen skyddas.