Regler och riktlinjer för forskning

Vid etikprövning av forskning som avser människor gäller sedan den 1 januari 2004 lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Lagen omfattar forskning på levande och avlidna personer, forskning på biologiskt material från människor, forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter och bestämmelser om samtycke till sådan forskning.

Skyddet för människor som deltar i medicinsk forskning har också aktualiserats genom Sveriges undertecknande av Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin, Oviedokonventionen. Sverige har dock ännu inte ratificerat konventionen.

Den etiska prövningen sker i sex regionala etikprövningsnämnder. Om forskningen inte omfattas av etikprövningslagen får de regionala nämnderna lämna ett rådgivande yttrande. De regionala nämndernas beslut får överklagas till centrala etikprövningsnämnden.

De etiska reglerna för forskning avseende människor ser olika ut världen över. Gemensamt för de flesta länders lagstiftningar är att de betonar principer som informerat samtycke, minimerad risk, avvägning nytta/risk och sekretess. Behovet av globalt gällande regler har ökat i takt i takt med att forskningen i allt större utsträckning bedrivs av flera länder gemensamt. Sådana regler finns inte än men många länders lagstiftning har utgångspunkt i de etiska koder som finns i bl.a. The Nuremberg Code (1946) och The Helsinki Declaration (1964).  På webbplatsen CODEX finns de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.