Skrivelser och yttranden

Synpunkter avseende ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård

Smer har getts tillfälle att kommentera ett utkast till förslag från Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet till ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Läs rådets synpunkter i sin helhet: Synpunkter avseende ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård (pdf 129 KB) Läs om Prioriteringscentrums arbete med revidering av den […]

Etisk analys avseende införande av vaccin mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet

Smer har efter en förfrågan från Folkhälsomyndigheten tagit fram en etisk analys vad gäller införande av vaccination mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet inom ramen för deras beredning av frågan. Inför denna behandling har rådet mottagit Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag i frågan samt dess preliminära bedömning. Syftet med analysen var att identifiera och diskutera etiska aspekter på […]

Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter

Smer har på eget initiativ tagit fram ett uttalande om etiska aspekter när det gäller användningen av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rådet har länge följt denna fråga och den tidvis intensiva samhällsdebatten. Nu presenterar Smer ett etiskt ramverk för att dessa bedömningar ska användas och genomföras på ett etiskt godtagbart sätt. Om en asylsökande bedöms vara barn eller vuxen […]

Uttalande: Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter

Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter (pdf 442 KB) 2016-02-17                Dnr S1985: A/2016/15                                                                  Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter   Smer finner med anledning av diskussionen kring höjda ersättningar vid äggdonation och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utredning om rimlig ersättningsnivå till ägg- och spermiedonatorer, att det finns skäl att komma med ett uttalande […]

Brev: Sederingsterapi på patientens begäran

I augusti 2012 mottog Statens medicinsk-etiska råd, Smer, ett brev från professorerna Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynöe om sederingsterapi på patientens egen begäran. I brevet framförs hypotesen att många suicid till följd av besked om svåra sjukdomsdiagnoser skulle kunna förhindras genom att informera om och erbjuda patienterna sederingsterapi när patienten själv anser att det finns ett behov. Ett hinder mot att testa hypotesen antas vara oklarheter i strafflagstiftningen (se bilaga 1).