Hälso- och sjukvård för frihetsberövade – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman

Datum

2018-04-12

Tid

9.30-15.30

Plats

Centralposthusets Aula, Mäster Samuelsgatan 70 i Stockholm, nära Stockholms central

Se webbfilm från seminariet.

Ta del av presentationerna (pdf 2 MB).

Bakgrund, syfte och inriktning

Elisabeth Rynning, chefsJO och tidigare bl.a. professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, fick Smers etikpris 2016. Etikpriset delas ut till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium.

Elisabeth Rynning har som tema för sitt pristagarseminarium valt ett etiskt perspektiv på hälso- och sjukvård för frihetsberövade inom psykiatrins tvångsvård (inkl. rättspsykiatri) och kriminalvården. Under seminariet kommer hälso- och sjukvården för frihetsberövade att belysas utifrån målsättningen om en god hälso- och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen samt den svenska etiska plattformen med vårdens honnörsord om självbestämmande och vård efter behov.

 • Hur tillämpas dessa lagstadgade principer och grundläggande rättigheter i situationer där patienten är föremål för frihetsberövande?
 • Hur ser verkligheten ut i förhållande till svenskt och europeiskt regelverk samt ytterst konventioner om mänskliga rättigheter?

Presentationerna syftar till att bidra till

 • insikt om de frihetsberövades behov av hälso- och sjukvård, vilka insatser de får, vilken kvalitet och evidens insatserna har.
 • förståelse för vad som behöver göras av vem för att förbättra situationen (regelverk, samverkan, myndighetsuppdrag, resurser/kompetens, utveckling, kunskap/forskning etc).

Frågeställningar i fokus

Seminariet fokuserar på att belysa följande sex frågeställningar:

 1. Hur ser det ut med tillgången till god vård på lika villkor inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin samt i kriminalvårdens häkten och anstalter?
 2. Vilka gränser gäller för frivilligheten och patientens valmöjligheter i vården?
 3. Vilken kunskapsgrund och evidens finns för den vård och behandling som erbjuds de frihetsberövade?
 4. Hur sker tillsyn och uppföljning av vårdens kvalitet?
 5. Vilka möjligheter har patienten att få en överprövning av beslut om påtvingad behandling eller nekad vård?
 6. Hur förhåller sig verkligheten till de rättsliga krav som gäller, enligt svensk lag och ytterst i formen av grundläggande mänskliga rättigheter och internationella standarder?

Seminariet kommer att filmas och dokumenteras. Presentationer m.m. kommer att läggas ut på Smers hemsida. Elisabeth Rynning kommer att vara moderator.

Program  

Kl 9.30      Registrering och kaffe

Kl 10.00   Välkommen till seminariet  

Smers första etikpristagare Göran Hermerén, Statens medicinsk-etiska råd, seniorprofessor i medicinsk etik

Kl 10.05   Inledning och presentation av området                      

Elisabeth Rynning, chefsJO och Smers etikpristagare 2016

Kl. 10.25  Hälso- och sjukvård för frihetsberövade – regler och rättigheter                                                                           

Rättigheter ur ett internationellt perspektiv

Moa Kindström Dahlin, jur dr och universitetslektor i offentlig rätt

Svensk lagstiftning, ansvar och huvudmannaskap                                    

Linda Almqvist, chefsjurist, Inspektionen för vård och omsorg

Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården

Frågor/kommentarer

Kl. 11.10  Hälso- och sjukvården för frihetsberövade – vad vet vi?  

Hälso- och sjukvården för frihetsberövade – uppföljning och statistik

Lars Grönvik, enhetschef, Socialstyrelsen

Tillsyn av hälso- och sjukvård för frihetsberövade

Gunnar Hägglund, inspektör,  Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Ett kliniskt-etiskt perspektiv på hälso- och sjukvård inom psykiatrin

Mikael Sandlund, sakkunnig i Smer, ordf. i Delegationen för medicinsk etik

inom Svenska Läkaresällskapet

Hälso- och sjukvård för frihetsberövade inom Kriminalvården

Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården

Frågor/kommentarer.

Kl. 12.15  Lunch                                                 

Kl. 13.00 Vården ur frihetsberövades och anhörigas perspektiv      

Anna Quarnström, jurist med särskilt inriktning mänskliga rättigheter

och tidigare ansvarig projektledare på RSMH för RSMHs och Civil Rights Defenders

projekt Inlåst – men inte utan rättigheter

Jenny Wetterling, Riksföreningen Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin (PAR)

Ali Reunanen, förbundssekreterare, Kriminellas revansch i samhället (KRIS)

Frågor/kommentarer

Kl. 13.40 Kunskapsbehov och evidens inom rättspsykiatrin        

Kunskap om behandling i rättspsykiatrisk vård

Monica Hultcrantz, projektledare, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Vetenskapsrådets kartläggning av rättspsykiatrisk forskning

Frida Mowafi, analytiker, Vetenskapsrådet

Frågor/kommentarer

Kl. 14.05 Hälso- och sjukvård för frihetsberövade i Norge

Filmad intervju/presentation med/av norska Sivilombudsmannen Aage Thor Falkanger

Kl. 14.30 Paneldiskussion                            

 • Lever hälso- och sjukvården för frihetsberövade upp till lagstiftning och regelverk?
 • Vilken betydelse har det delade ansvaret och huvudmannaskapet?
 • Vilka är de viktigaste förbättringsområdena?

Susanna Axelsson, gd, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

Kerstin Evelius, Psykiatrisamordnare

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Linda Almqvist, chefsjurist, Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Christina Källgren Pettersson, chef för enheten för verksamhetsutveckling i anstalt och häkte, Kriminalvården

Christer Karlsson, förbundsordförande, Kriminellas revansch i samhället, KRIS

Ann-Kristin Sandberg, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Kl. 15.10 Summering och avslutning

Elisabeth Rynning

Göran Hermerén

Kl. 15.30 Slut

Programmet som PDF-fil. (pdf 301 KB)