Remissvar avseende betänkandet Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

 

Remissvar Bättre behörighetskontroll (pdf 32 KB)

2012-09-21 Dnr 26/12

Socialdepartementet

103 33 Stockholm

 

Remissvar avseende betänkandet Bättre behörighetskontroll SOU 2012:42

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har ombetts yttra sig över ovan rubricerade betänkande. Rådet tillstyrker förslagen i betänkandet.

_____________

Rådet behandlade frågan vid ordinarie sammanträde den 14 september. Beslutsrätt i ärendet delegerades till ordföranden.

 

För rådet

 

Kjell Asplund

 

Ordförande