Remissvar

Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar i sina remissvar de förslag som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv.

Remissvar avseende departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)