Remissvar

Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar i sina remissvar de förslag som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv.

Remissvar avseende slutbetänkandet Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

Remissvar avseende departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)

Remissvar avseende rapporten ”Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden”

Remissvar avseende vaccination mot hepatit B

Remissvar avseende nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Remissvar avseende betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87)

Remissvar avseende betänkandet Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)