Remissvar

Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar i sina remissvar de förslag som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv.

Remissvar avseende delbetänkandet Rätt information (SOU 2013:45)

Remissvar avseende modell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening