Remissvar

Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar i sina remissvar de förslag som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv.

Remissvar avseende betänkandet Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarkanden (SOU 2012:75)

Synpunkter på promemoria med utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning