Remissvar

Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar i sina remissvar de förslag som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv.

Remissvar avseende betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33)

Remissvar avseende departementspromemorian Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21)