Remissvar

Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar i sina remissvar de förslag som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv.

Remissyttrande avseende slutbetänkandet Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20) (Ju2008/2345/L3)