Remissvar

Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar i sina remissvar de förslag som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv.

Remissyttrande angående förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:xx) om biobanker i hälso- och sjukvården