Remissvar

Remissvar avseende Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6)

Statens medicinsk-etiska råds, Smers, uppdrag innefattar att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I detta remissvar tar Smer varken ställning till den föreslagna summans storlek eller till övriga detaljer i promemorian utan ger sina synpunkter på de avsnitten som är av särskild vikt utifrån ett etiskt perspektiv.

Remissvar ang. departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)

Remissvaret i Pdf (pdf 252 KB)   Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har getts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen och lämnar härmed följande synpunkter. Sammanfattning Smer välkomnar förslaget att Migrationsverket ges möjlighet att fatta ett tillfälligt beslut om ålder tidigare i asylprocessen. Rådet ser att en lagändring i detta avseende kan [...]

Remissvar ang. delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41

Remissvaret i Pdf (pdf 227 KB). Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har getts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av integritetskommittén. Smer lämnar härmed följande synpunkter.   Sammanfattning  Smer välkomnar utredningens kartläggning och analys av riskerna för integritetsintrång på olika områden. Rådet anser att den är [...]

Remissvar ang. Socialstyrelsens rapport Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller

2016-08-25                                                           Komm2016/00674/S 1985:A Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ert dnr S2016/00212/FS                                                                                                               Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har getts tillfälle av Socialdepartementet att yttra sig över Socialstyrelsens rapport Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller – ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv [...]

Remissvar ang. Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:1

Statens medicinsk-etiska råd ger sina synpunkter på betänkandet Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:1.
En majoritet av rådet står fortfarande fast vid att altruistiskt surrogatmoderskap kan vara en etiskt godtagbar metod som bör bli tillåten i Sverige.

Rådet anser även att de förslag utredningen ger vad gäller barn som tillkommit genom surrogatarrangemang i utlandet är för begränsande. Smer anser att möjligheterna att fastställa rättsliga föräldrar för dessa barn borde utvidgas. Det gäller utländska fastställelser av faderskap såväl som moderskap och föräldraskap. Läs remissvaret i sin helhet.

Remissvar avseende betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

2016-05-27                                     Dnr S1985:A/2016/17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ert dnr S2016/00212/FS                                     Remissvar avseende betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)   Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har getts tillfälle att yttra sig över betänkandet Effektiv vård och lämnar härmed sina synpunkter.   Allmänt Smer har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer anser att [...]

Remissvar ang. betänkandet Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. SOU 2015:100

2016-05-20 Sammanfattning Statens medicinsk-etiska råd: – välkomnar en tydligare reglering som ger ett stärkt skydd för individer som genomgår estetiska behandlingar. Det är av stor vikt att de kroppsbehandlingar som faller utanför hälso- och sjukvårdens reglering, omfattas av ett tydligt och enhetligt regelverk för att ge individer ett ökat skydd. – tillstyrker förslaget att kroppsbehandlingar [...]