Remissvar avseende departementspromemorian Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

2016-10-26 Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade departementspromemoria. Promemorian innehåller förslag som syftar till att förtydliga att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart ges om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon […]

Remissvar avseende nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Smer ser mycket positivt på det nu presenterade nationella kunskapsstödet för vård och behandling av personer med könsdysfori som är en viktig åtgärd för att utjämna ojämlikheter när det gäller tillgången till vård och behandling för personer med könsdysfori. Rådets sammantagna bedömning är att kunskapsstödet är mycket väl genomarbetat och att etisk problematik som aktualiseras i vården av personer med könsdysfori lyfts fram och behandlas på ett bra sätt.

Regelverk

Det finns många lagar och internationella konventioner som har betydelse för de biomedicinska områden som rådet bevakar, t.ex. genetik, fosterdiagnostik, stamcellsforskning, nanoteknik, reproduktionsteknologi och bildbehandling av hjärnan. SMERs huvudsakliga uppgift är att mot bakgrund av den snabba, medicinska utvecklingen, utifrån ett övergripande samhällsperspektiv, bedöma konsekvenserna för människovärdet och den mänskliga integriteten i samband med medicinsk […]