Assisterad befruktning – etiska aspekter

Utdrag ur rapporten

Att få bli förälder är för många människor grund­läggande för men­ings­fullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är upp­skattningsvis 10–15 procent ofrivilligt barnlösa av en eller annan anledning. Barnlösheten kan bero på olika medicinska problem eller andra faktorer, såsom livsstil eller sexuell läggning.

De medicinska möjligheterna till assisterad befruktning över­träffar i dag vad vi kunde föreställa oss för 20 år sedan. Verk­samheten har ökat och man beräknar att cirka 3 procent av alla barn som föds i Sverige i dag har tillkommit genom IVF (provrörs-befruktning). I takt med den medicinska utvecklingen har den samhälleliga attityden till assisterad befruktning gått ifrån att vara förhållandevis återhållsam till att bli mer tillåtande.

Allt fler ofrivilligt barnlösa söker sig till andra länder för att få tillgång till metoder som inte finns i Sverige, exempelvis surrogat­moderskap, insemination för ensamstående kvinnor eller donation av befruktade ägg. På senare tid har det ställts krav på att dessa metoder ska bli tillåtna även i Sverige. Nya tekniker liksom förändrade beteendemönster och värderingar nödvändiggör en fortlöpande uppföljning och revidering av regler och riktlinjer på området.

År 1995 överlämnade Smer en rapport om behandling av ofrivillig barnlöshet som fick stor betydelse för lagstiftningen på området. Femton år senare, år 2010, anordnade rådet en konferens om assisterad befruktning som också utgör startpunkten för denna rapport. Vid konferensen framgick det tydligt att det är dags att se över lagstiftningen på området, då kunskapsläget i dag är ett annat och värderingarna har förändrats. Sedan konferensen har rådet hört ett flertal experter i olika aktuella frågor inom området. Pågående forskning liksom den aktuella debatten har kartlagts. Rådet har även inhämtat synpunkter från ungdomar i flera centrala frågor.

Syftet med rapporten är att belysa och analysera de etiska aspekter som är förknippade med nya och mer beprövade metoder för assisterad befruktning. Rapporten är framtagen med regeringen och riksdagen som målgrupp samt för att utgöra underlag för debatt och diskussion i samhället – bland professioner, vårdgivare och den intresserade allmänheten.

Rättelse till rapporten

I avsnitt 4.4.1 Nedfrysning av befruktade ägg hänvisas i fotnot nr 39 (sid 140) felaktigt till avsnitt 2.4.3 Frysförvaring av befruktade ägg och könsceller. Den korrekta hänvisningen i fotnot 39 ska vara till avsnitt 2.4.7 Barn som tillkommer genom assisterad befruktning. I det aktuella avsnittet redogörs översiktligt för medicinska risker för barn som tillkommit från befruktade respektive obefruktade ägg som varit nedfrysta (sid 65).

Smer 2013:1 Assisterad befruktning – etiska aspekter (pdf 3 MB)


Beställ hos Norstedts Juridik