Publikationer

Remissvar avseende slutbetänkandet Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

Remissvar avseende departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)

Remissvar avseende rapporten ”Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden”

Remissvar avseende vaccination mot hepatit B

Remissvar avseende nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori