Publikationer

Assisterad befruktning – etiska aspekter

Remissvar avseende betänkandet Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarkanden (SOU 2012:75)

Synpunkter på promemoria med utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning