Publikationer

Remissvar avseende Åtgärder för främjande av reproduktionsförmågan hos unga

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

Remissvar avseende delbetänkandet Rätt information (SOU 2013:45)

Remissvar avseende modell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening

Delning av förslag till lagrådsremiss om register för viss forskning