Publikationer

Remissvar avseende betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33)

Remissvar avseende departementspromemorian Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21)