Publikationer

Remissvar avseende departementspromemorian Genomförandet av ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan (Ds 2012:16)