Publikationer

Remissvar avseende departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)

Remissvar avseende promemorian Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning