Publikationer

Remissvar avseende departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)

Remissvar avseende promemorian Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning

Remissvar avseende betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33)

Remissvar avseende departementspromemorian Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21)

Remissvar avseende delbetänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36)