Publikationer

Remissyttrande angående förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:xx) om biobanker i hälso- och sjukvården