Publikationer

Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa

I denna rapport sammanfattar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) projektet om egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar. Det övergripande syftet med Smers arbete har varit att mejsla fram vilka potentiella etiska problem som väcks, ge rekommendationer till beslutsfattare inför introduktion och användning av tekniken i hälso- och sjukvården samt lyfta de etiska frågeställningarna till samhällelig diskussion. [...]

Remissvar avseende Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6)

Statens medicinsk-etiska råds, Smers, uppdrag innefattar att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I detta remissvar tar Smer varken ställning till den föreslagna summans storlek eller till övriga detaljer i promemorian utan ger sina synpunkter på de avsnitten som är av särskild vikt utifrån ett etiskt perspektiv.

Smer kommenterar 2017: 2 Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp

Tidiga kirurgiska ingrepp på intersexuella barn får endast göras då de är medicinskt befogade. Ingrepp som syftar till att endast normalisera yttre könsmarkörer bör inte genomföras innan barnet självt kan delta i beslutsfattandet. Det är viktigt att skydda alla barns rätt till kroppslig integritet. Smer kommenterar en färsk rapport från Socialstyrelsen och ett uttalande om [...]

Smer kommenterar 2017:1 Reduktion av antalet foster

Fosterantalsreduktion är ett medicinskt ingrepp som kan utföras när en kvinna är havande med flera foster (flerbörd). Ingreppet innebär att hjärtaktivitet avslutas på ett eller flera, men inte alla, foster. I rådets dokumentserie Smer kommenterar,  kommenterar rådet ett uttalande om fosterantalsreduktion från danska etikrådet samt en tolkning av abortlagen av Lovgivningsenheten vid Justis- og beredskapsdepartementet [...]

Remissvar ang. departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)

Remissvaret i Pdf (pdf 252 KB)   Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har getts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen och lämnar härmed följande synpunkter. Sammanfattning Smer välkomnar förslaget att Migrationsverket ges möjlighet att fatta ett tillfälligt beslut om ålder tidigare i asylprocessen. Rådet ser att en lagändring i detta avseende kan [...]

Remissvar ang. delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41

Remissvaret i Pdf (pdf 227 KB). Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har getts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av integritetskommittén. Smer lämnar härmed följande synpunkter.   Sammanfattning  Smer välkomnar utredningens kartläggning och analys av riskerna för integritetsintrång på olika områden. Rådet anser att den är [...]