Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 8 Juni 2018

PROTOKOLL NR 3/2018

Närvarande

Kjell Asplund
Finn Bengtsson (pkt 1–11, 16, 18)
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Åsa Gyberg-Karlsson (pkt 4, 6, 10–21)
Göran Hermerén
Ann Johansson
Olle Olsson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Anna Singer
Marie Stéen
Barbro Westerholm (pkt 1–19)
Anders Åkesson (pkt 1–11, 18)

Sekretariat
Michael Lövtrup
Karin Mossler
Helena Teréus

Frånvarande
Emil Bergschöld
Magnus Harjapää
Anna-Lena Sörenson
Elisabet Wennlund

 

 1. Fastställande av dagordning

Dagordningen för sammanträdet fastställdes. 

 1. Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs- eller intressekonflikter anmäldes.

 1. Remiss Framtidens biobanker Slutbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker (SOU 2018:4)

Helena Teréus och Michael Lövtrup föredrog ärendet. Rådet diskuterade förslaget till remissvar och beslutade att anta det efter justeringar. 

 1. Remiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ds 2018:11) 

Helena Teréus föredrog ärendet. Rådet diskuterade förslaget till remissvar och beslutade att anta det efter justeringar. Ledamöterna Barbro Westerholm, Anders Åkesson och Åsa Gyberg-Karlsson reserverade sig mot beslutet att avstyrka förslaget att även personer under 18 år ges möjlighet att genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen.

 1. Remiss Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (Ds 2018:17)

Kjell Asplund föredrog ärendet och rådet beslutade att avstå från att besvara remissen.

 1. Sena aborter – diskussion

Michael Lövtrup inledde diskussionen med en uppdatering av hur långt arbetet kommit och den framtida planeringen. Möten med berörda professionsföreningar har genomförts och faktainsamlingsfasen är i princip är avslutad. Den etiska analysen tar nu vid. Referensgruppen kommer att träffas för att diskutera ett ställningstagande i september och inför detta önskades input från rådet. Rådet diskuterade därefter frågan.

 1. Värdebaserad vård 

Eftersom projektet blivit mer omfattande än vad som ursprungligen förutsågs föreslog Kjell Asplund att en arbetsgrupp ska tillsättas och att en projektplan tas fram, vilket rådet biföll. Karin Mossler redovisade huvuddragen i det tidiga utkast till rapport som skickats ut med handlingarna. Rådet diskuterade upplägget. Fokus ska ligga specifikt på de etiska frågorna. Inriktningen bör vara att beskriva hur man kan analysera styrmodeller ur etiskt perspektiv. Detta ska sedan tillämpas på värdebaserad vård som ett exempel. 

 1. Effekter av Smers arbete 

Karin Mossler föredrog ärendet. Ett dokument som beskriver effekterna av Smers arbete har tagits fram efter önskemål från Statskontoret, inom ramen för deras översyn av Smer. Det föreslogs vissa justeringar varefter rådet ställde sig bakom dokumentet.  

 1. Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees: Call for action statement 

Rådet beslutade att ställa sig bakom det uttalande som utarbetats vid 12th Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees i Dakar 22–24 mars 2018. 

 1. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik 

Nils-Eric Sahlin, som är ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, beskrev gruppens ställning inom Vetenskapsrådets organisation och hur den arbetar med etikfrågor. 

 1. Behovet av en nationell stödfunktion för sjukvårdshuvudmännen i etikfrågor 

I Smers kontakter med sjukvårdshuvudmännen har det framkommit ett stort intresse för medicinsk-etiska frågor, men också stora skillnader mellan landsting/regioner i hur dessa frågor hanteras. Det är tydligt att det finns behov av en samordnande funktion på nationell nivå när det gäller arbetet med etikfrågor. Ett möte har ägt rum mellan Smer och SKL gällande förutsättningarna för SKL att tillhandahålla detta. Efter detta möte har ordföranden tagit fram ett förslag till skrivelse där rådet ber SKL att se över möjligheterna att skapa en nationell funktion för etikfrågor. Efter justeringar beslutade rådet att ställa sig bakom skrivelsen. 

 1. EGE Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems 

Nils-Eric Sahlin, som är ledamot i The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), sammanfattade innehållet i gruppens nya uttalande om AI och robotar.

 1. Smer i Almedalen – information

På grund av tidsbrist hänvisades till informationen i handlingarna.

 1. Smers höstinternat – information

På grund av tidsbrist hänvisades till informationen i handlingarna. Slutlig information om tider m.m. kommer att sändas ut.

 1. Etikpristagaren Peter Strangs seminarium – information

 Helena Teréus berättade att Ingemar Engström och Elisabet Wennlund tackat ja till att vara bollplank till sekretariatet vid framtagande av programmet som kommer ske i samråd med Peter Strang. Rådsmedlemmarna uppmanades att komma med förslag på medverkande.

 1. Smers etikpris 2018 – information

Finn Bengtsson, ordförande i priskommittén, rapporterade att det i talande stund fanns fyra nomineringar till priset.

 1. Smers etikdag 2018 

Helena Teréus presenterade olika alternativ till upplägg av seminariet, vilka diskuterades. Rådet beslutade att temat för dagen ska vara AI och robotar i vården.

 1. Medicinska åldersbedömningar 

Kjell Asplund berättade om bakgrunden till att frågan om medicinska åldersbedömningar på nytt aktualiserats. Efter att sekretariatet, Kjell Asplund och Anders Åkesson träffats i maj för att diskutera de etiska huvudfrågorna, bestämdes att Rättsmedicinalverket (RMV) och Migrationsverket skulle bjudas in till ett möte med ordförande och sekretariatet.

Helena Teréus informerade om att ett möte med myndigheterna ägde rum den 28 maj och att syftet med mötet var att inhämta information och att föra en dialog om hur praxis på området kommit att utvecklas i relation till Smers tidigare uttalande. Hon berättade vidare vad som framkommit på mötet.

Ingemar Engström refererade kort en studie som Socialstyrelsen låtit göra på uppdrag av regeringen om magnetkamera som metod för medicinska åldersbedömningar. Rådet beslutade att fortsätta arbeta med frågan och att eventuellt bjuda in några av de som varit kritiska till RMV:s hantering av medicinska åldersbedömningar. 

 1. Anmälningar och återrapporteringar

 Bengt Rönngren rapporterade att det är mycket fokus för närvarande på det betänkande som utredaren Anna Nergårdh lämnat kring den framtida nära vården.

Nuffield Council om Bioethics har kommit med en ”Briefing note” om AI i vård och forskning. Sekretariatet fick i uppgift att undersöka om den kan utgöra ett lämpligt underlag för en Smer kommenterar.

Michael Lövtrup rapporterade från en träff med organdonationsutredaren Sten Heckscher den 23 april.

Karin Mossler rapporterade från det nationella etiknätverkets möte i Linköping 31/5–1/6.

Michael Lövtrup redogjorde för de förändringar som gjorts av Smers hemsida och redovisade statistik över besöken på sajten.

Helena Téreus rapporterade om sina kontakter med Region Örebro län och Landstinget Dalarna angående framtida landstingsdialoger.

Åsa Gyberg-Karlsson rapporterade att hon inbjudits för att tala om Smer och om etisk reflexion i det dagliga vårdarbetet vid ett nätverksmöte för landstingens farmaceuter i Karlskrona.

 Omvärldsbevakning

Rådet hade inga synpunkter på utskickat material.

 1. Övrigt

 Kjell Asplund tackade kansliet för det gånga arbetsåret och alldeles särskilt Karin Mossler, som slutar som tf huvudsekreterare i Smer.  Rådet tackade Kjell Asplund för ett gott ordförandeskap.

 

Vid protokollet                                                                Justeras

Michael Lövtrup                                                              Kjell Asplund
sekreterare                                                                    ordförande