Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 28 april 2017

PROTOKOLL NR 3/2017

Närvarande

Kjell Asplund
Finn Bengtsson
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld (ej § 7)
Ingemar Engström (per telefon)
Ann Johansson
Åsa Gyberg-Karlsson
Sven-Olov Edvinsson
Göran Hermerén
Chatrine Pålsson Ahlgren
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Anna Singer
Anna-Lena Sörenson (§ 1-7)
Elisabet Wennlund
Barbro Westerholm (§ 1-11.2)
Anders Åkesson (§ 1-7)
 
Sekretariat
Lotta Eriksson
Janna Kokko
Michael Lövtrup
Karin Mossler
 
Frånvarande
Olle Olsson
Charlott Qvick
 
Gäster
Mats Johansson (§ 6)
Ann Lindstrand (§ 6)
Adam Roth (§ 6)
Mikael Sandlund
Gunilla Thörnwall Bergendahl

 

 

§ 1                    Dagordning
 
Fastställande av dagordning.
 
Kjell Asplund meddelade att Charlott Quick lämnat återbud till dagens sammanträde och även meddelat att hon kommer begära entledigande från rådet. Frågan hanteras inom departementet.
 
 
Kjell Asplund hälsade gästen Gunilla Thörnwall Bergendahl från SKL välkommen till mötet. Gunilla medverkar på rådets sammanträden från SKL:s sida under tiden Olle Olsson tjänstgör i Bryssel.
 
Kjell Asplund hälsade Karin Mossler välkommen till sekretariatet. Karin kommer vikariera för huvudsekreteraren Lotta Eriksson under hennes kommande tjänstledighet.
 
§ 2                    Protokoll
 
Protokollet från föregående sammanträde godkändes efter justering.
 
§ 4                   Anmälningar
 
Lotta Eriksson informerade rådet om att Smer inte längre har en observatör i Svenskt Nätverk för Information kring Fosterdiagnostik – SNIF(tidigare NNKKF). Nätverket är välkommet att kontakta rådet vid behov.
 
Kjell Asplund informerade rådet om att han avslutat engagemanget i nätverket som arbetar med frågor kring ECPR (långvarigt cirkulations- och andningsstöd efter återupplivning).
 
Lotta Eriksson berättade att rådet tagit emot två remisser avseende Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. (SOU 2017:15) och Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10). Dessa kommer att behandlas vid rådets möte i juni.
 
Janna Kokko informerade rådet om att Smer kommenterar 2017:2 Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp publicerades den 20 mars. Hon meddelade vidare att inspelningarna från seminariet om deep brain stimulation finns nu på rådets YouTube-kanal.
 
Kjell Asplund berättade att han besökt bl.a. Senioruniversitetet och talat om Smers rapport om assisterad befruktning och i flera sammanhang presenterat rapporten Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning.
 
Lotta Eriksson informerade om ett möte med Socialstyrelsen och Prioriteringscentrum den 25 april 2017. Syftet med mötet var att diskutera revidering av den nationella modellen för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvårdensom arbetas fram av Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen.
 
§ 3                    Omvärldsbevakning
 
Janna Kokko kommenterade kort omvärldspromemorian som skickats ut inför sammanträdet. Rådet diskuterade kort Vårdanalys rapport Lag utan genomslag. Utvärdering av patientlagen 2014-2017. Rådet uttryckte sitt intresse att få en presentation av rapporten vid ett framtida sammanträde.
 
Bengt Rönngren redogjorde för pågående arbeten vid Socialdepartementet med relevans för Smers verksamhet. Han meddelade att regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att stärka patientsäkerhetsfrågorna i den icke-etablerade vården och för att öka kontakterna mellan den etablerade och icke-etablerade vården. Kjell Asplund har utsetts till utredare.
 
Kjell Asplund meddelade att Nils-Eric Sahlin har blivit ledamot i European Group of Ethics, EGE. Nils-Eric berättade kort om rådets första möte i april.
 
Rådet diskuterade kort Smers internationella roll och inflytande samt vikten av att översätta relevanta texter till engelska.
 
§ 5                    Rapport – Egenmätningar och kroppsnära teknik  
 
Lotta Eriksson redogjorde för ärendet.
 
Rådet gav sina synpunkter på sammanfattningen och kommunikationsplanen och fattade beslut om att rapporten kan publiceras.
 
§ 6                    HPV-vaccin för pojkar
 
Kjell Asplund hälsade gästerna Adam Roth, projektledare och Ann Lindstrand, enhetschef från Folkhälsomyndigheten, samt Mats Johansson, docent i medicinsk-etik vid Lunds universitet, välkomna till sammanträdet för att berätta om myndighetens utredning om att erbjuda HPV-vaccin också för pojkar. Smer ska ta fram en etisk analys i frågan och Mats Johansson har sedan tidigare anlitats för att ta fram underlag.
 
Adam Roth redogjorde för det arbete som redan genomförts på Folkhälsomyndigheten. Mats Johansson redogjorde för den preliminära etiska analysen.
 
Rådet diskuterade ärendet och gav sina synpunkter.
 
Lotta Eriksson meddelade att Smer kommer att få Mats underlag i maj och att rådet ska fatta beslut i ärendet vid sammanträdet i juni.
 
§ 7                   Synpunkter underhand på rapport från Socialstyrelsen inkluderat: Etisk analys screening för prostatacancer 
 
Emil Bergschöld meddelade jäv och lämnade sammanträdesrummet.
 
Janna Kokko påminde rådet om att Smer sedan tidigare fått en förfrågan från Socialstyrelsen att underhand ge synpunkter på en preliminär etisk analys och bedömning gällande screening för prostatacancer. Som underlag har Smer fått den etiska analysen, framtagen av docent Mats Johansson, som senare kompletterades med det vetenskapliga underlaget.
Janna presenterade ett förslag till synpunkter. Rådet diskuterade, gav synpunkter och beslutade att ett ordförandebeslut kan tas i frågan efter justering.
 
§ 8                   Kunskapssammanställning om självvalt livsslut. Uppföljning projekt.
 
Lotta Eriksson berättade om beredningen i arbetsgruppen sedan det senaste sammanträdet och informerade rådet om att tidsplan för publicering av rapporten har reviderats; beslut ska tas vid sammanträdet i september.
Michael Lövtrup redogjorde för utkastet och Kjell Asplund presenterade några möjliga slutsatser som skulle kunna tas med i kunskapssammanställningen.
 
Rådet diskuterade och lämnade synpunkter. Arbetsgruppen ska arbeta vidare med utkastet och ärendet kommer att tas upp vid rådets sammanträde i juni.
 
§ 9                  Remiss – Ds 2017:6 Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
 
Janna Kokko föredrog remissvaret och rådet beslutade att anta det efter justering.
 
§ 10               Tillsättning av priskommitté inför Smers etikpris 2017
 
Lotta Eriksson föredrog förslaget om att Sven-Olov Edvinsson, Chatrine Pålsson Ahlgren och Anna-Lena Sörenson ska utgöra årets priskommitté. Rådet godkände förslaget.
 
§ 11               Verksamhetsplanering
 
11.1                Förslag om ev. Smer beredning av frågan om värdebaserad vård
 
Kjell Asplund påminde rådet om den skrivelse avseende värdebaserad vård som rådet tidigare mottagit från Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården i Sverige.
 
Karin Mossler föredrog förslaget som innebär att Smer gör en etisk granskning av värdebaserad vård och anordnar en hearing i frågan.
 
Rådet diskuterade och beslutade att gå vidare med förslaget. Sekretariatet ska ta fram en projektplan till sammanträdet i juni.
 
11.2             Smers samarbete med myndigheter och andra organisationer
 
Kjell Asplund har tagit fram ett styrdokument som rör Smers samarbete med myndigheter och andra organisationer. Han berättade om bakgrunden till dokumentet, om behovet av riktlinjer för samarbete och redogjorde för dess innehåll.
 
Rådet diskuterade former för olika typer av samarbeten och biföll styrdokumentet.
 
11.3              Inför etiksamtal i Visby under Almedalsveckan.
 
Lotta Eriksson redogjorde för förslagen som sekretariatet tagit fram.
 
11.4             Inför kommande möte med Bioteknologirådet och planeringssammanträde i Oslo.
 
Lotta Eriksson informerade rådet om det kommande mötet och sammanträdet.
 
§ 12               Övriga frågor
 
Inga övriga frågor.
 
 
Vid protokollet                                                              Justeras
 
Janna Kokko                                                                  Kjell Asplund
sekreterare                                                                      ordförande