Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 26 oktober 2018.

PROTOKOLL NR 5/2018

Närvarande
Kjell Asplund
Finn Bengtsson (p. 1-10)
Ingemar Engström
Åsa Gyberg-Karlsson
Göran Hermerén
Ann Johansson (p. 1-10)
Olle Olsson (p. 1-11)
Chatrine Pålsson Ahlgren (p.1-8)
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Anna Singer
Marie Stéen (p. 1-10)
Elisabet Wennlund

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Helena Teréus

Frånvarande
Emil Bergschöld
Sven-Olov Edvinsson
Magnus Harjapää
Anna-Lena Sörenson
Barbro Westerholm

1. Mötets öppnande

Kjell Asplund hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han meddelade att Anders Åkesson begärt och erhållit entledigande som ledamot av Smer.

2. Fastställande av dagordning

Kjell Asplund meddelade att en remiss gällande ett utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar gällande PKU-biobanken inkommit sedan kallelsen skickades ut. Remissen ska besvaras före sammanträdet den 7 december och behöver därför beslutas vid innevarande sammanträde. Rådet beslutade att lägga till denna punkt till dagordningen (punkt 6).

Rådet beslutade att flytta några av ärendena i den utskickade dagordningen till senare under dagen. Det gällde punkterna Anmälningar (punkt 12), delar av punkten Uppföljning av sakfrågor och kommande ärenden (punkt 13) samt punkten Omvärldsbevakning och återrapportering (punkt 14).

Olle Olsson anmälde att han hade ett övrigt ärende, som sattes upp på dagordningen (punkt 11).

Dagordningen fastställdes därefter.

3. Jävs- eller intressekonflikter

Kjell Asplund anmälde jäv gällande punkt 9.4.

4. Uppföljning av sakfrågor och kommande ärenden

4.1 Inför verksamhetsberättelsen 2018

Lotta Eriksson uppmanade medlemmarna att meddela sekretariatet i vilka sammanhang de representerat Smer under året.

4.2 Inför verksamheten 2019

Bengt Rönngren informerade om läget kring ny ordförande och nya förordnanden i rådet. På grund av att det inte tillsatts en ny regering riskerar processen att fördröjas.

Rådet diskuterade hur pågående ärenden och den framtida planeringen ska hanteras med anledning av det oklara läget. Rådet menade att det är viktigt att Smers arbete inte tappar fart.

En preliminär verksamhetsplanering för 2019 kommer att presenteras vid decembermötet.

5. Remiss: God och nära vård. En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Michael Lövtrup föredrog ärendet och förslaget till remissvar diskuterades. Rådet hade många synpunkter på hur remissvaret kunde förbättras. För att få tid att arbeta vidare med remissvaret beslutade rådet att be Socialdepartementet om att få anstånd för att kunna fatta beslut om svaret på nästa sammanträde den 7 december. Om detta inte är möjligt får beslut fattas per capsulam.

6. Remiss: Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar gällande PKU-biobanken

Michael Lövtrup föredrog ärendet. Rådet beslutade att ställa sig bakom sekretariatets förslag till remissvar.

7. Åldersbedömningar

Helena Teréus föredrog ärendet och det utkast till skrivelse till Justitiedepartementet som skickats ut inför sammanträdet. Rådet lämnade synpunkter på utkastet och bestämde att det behöver justeras utifrån dessa samt att beslut om skrivelsen ska fattas vid sammanträdet den 7 december.

8. Sena aborter

Michael Lövtrup redovisade de förslag till ställningstaganden som referensgruppen, utifrån diskussionen vid Smers sammanträde den 17–18 september, arbetat fram vid sitt möte den 11 oktober. Michael Lövtrup och Ingemar Engström redovisade också en del kompletterande fakta. Rådet diskuterade därefter frågan och lämnade synpunkter på de två kapitelutkast som skickats ut. Frågan tas upp på nytt vid rådets decembersammanträde.

9. Etiska aspekter på val av styrmodeller i hälso- och sjukvården

Kjell Asplund lämnade mötet och Lotta Eriksson ledde diskussionen. Hon inledde med att redovisa var projektet står i nuläget. Tanken är att ta fram ett beslutsstöd för att kunna analysera styrmodeller utifrån ett etiskt perspektiv, baserat på mål-hinderanalys. Därefter diskuterades det underlag som rådet fått utskickat. En majoritet av de närvarande i rådet var positiva till arbetsgruppens första skiss till beslutsstöd.

10. Statskontorets analys av Statens-medicinsk-etiska råd

Mats Kullander och Sanna Åkesson från Statskontoret hade bjudits in för att presentera sin analys av Smer. I rapporten konstateras att Smer fullgör sitt uppdrag väl och att rådets produktion håller hög kvalitet. Rådets uppdrag skiljer sig från andra organisationers och rådet ger ett mervärde som ingen annan aktör ger. Statskontoret anser dock att Smers uppdrag behöver förtydligas och att det bör ske en avgränsning av uppgifter och målgrupper. Fokus bör ligga på det som enligt Statskontoret är Smers primära uppdrag, att vara rådgivande mot regering och riksdag. Det förslås att Smer bör inrättas som en varaktig kommitté.

Efter presentationen fick rådets medlemmar möjlighet att ställa frågor. Statskontoret förklarade att man tänker sig en avgränsning av uppgifter och målgrupper, inte en tematisk avgränsning, och att man anser att Smers omvärldsanalys är en viktig uppgift. Flera medlemmar undrade varför det inte gjorts en analys av behovet av etiska analyser på övergripande nivå innan man uttalar sig om att begränsa uppdraget. Statskontoret framhöll att man varken har kompetens eller uppdrag att göra en sådan analys; den kompetens man har gäller organisation och styrning.

Efter detta lämnade Mats Kullander och Sanna Åkesson och rådet diskuterade bland annat vilka lärdomar som Smer bör dra av rapporten.

11. Övrigt ärende

Smer har tidigare skickat en skrivelse till SKL gällande möjligheterna att skapa en nationell samordnande funktion för etikfrågor. Olle Olsson meddelade att frågan har tagits upp till diskussion inom SKL, bland annat i nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer, och den för närvarande är under beredning.

12. Anmälningar

Lotta Eriksson berättade att sekretariatet den 27 september fick besök av EPSO:  European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care. EPSO är intresserad av etiska frågeställningar och hur de hanteras av “sina organisationer”. Möjligheterna till eventuellt framtida samarbete diskuterades.

Lotta Eriksson rapporterade att hon har hållit två föredrag om Smers verksamhet vid Stanford University, ett vid Center for Law and the Biosciences, den 17 november 2017 och ett den 2 maj 2018 vid Stanford Center for Biomedical Ethics.

13. Uppföljning av sakfrågor och kommande ärenden (forts)

13.1 Uppföljning av seminarier och sakfrågor

Etikpristagarseminarium

Helena Teréus rapporterade från etikpristagarseminariet som Smer arrangerade tillsammans med 2017 års etikpristagare Peter Strang. Seminariet genomfördes den 25 oktober på Stockholms sjukhem och temat var behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling. Intresset var stort och responsen efteråt från de som medverkat och deltagit var positiv. En webbfilm från seminariet kommer att läggas ut på hemsidan och en konferensrapport ska publiceras.

Människa-maskin

Helena Teréus rapporterade från seminariet den 11 oktober som Smer anordnade tillsammans med Swedish Medtech på temat Etiken, tekniken, vården och människan – ett etiskt förhållningssätt till framtidens medicinteknik. Kjell Asplund medverkade i programmet och berättade bl.a. om hur rådet gör en etisk analys. Alla var överens om att det varit ett givande samarbete.

Helena Teréus informerade vidare om att hon själv, Åsa Gyberg-Karlsson, Nils-Eric Sahlin och Barbro Westerholm medverkat i en workshop tillsammans med Tekniska museet inför den kommande utställningen på temat människa-maskin. Syftet var att identifiera olika etiska dilemman som aktualiseras av de innovationer utställningen ska belysa.

Hälsoappar och wearables

Åsa Gyberg- Karlsson rapporterade att hon medverkat vid World Congress of Biomedical Laboratory science i Florens, 22–26 september, där hon i en poster presenterade delar av Smers rapport Den kvantifierbara människan.

13.2 Kommande remisser

Sekretariatet meddelade att en remiss av SOU 2018:52, Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, har inkommit.

14. Omvärldsbevakning

Det fanns inga kommentarer eller frågor kring den utskickade omvärldspromemorian.

Ingemar Engström rapporterade att han medverkat vid World Medical Associations, WMA, medicinetiska konferens och generalförsamling i Reykjavik den 2–6 oktober. En fråga som behandlades var om WMA skulle revidera sitt ställningstagande att läkare som medverkar i dödshjälp ska fördömas (”must be condemned”). Läkare i länder där dödshjälp är tillåtet hade önskat en mildare formulering, men en stor majoritet röstade för att behålla formuleringen.

Nils-Eric Sahlin berättade att Science Advice for Policy by European Academies arbetar med ett vetenskapligt uttalande kring framtidens åldrande. EGE arbetar med sitt projekt om framtidens arbete och kommer att ta sig an Crispr-teknologin.

Nils-Eric Sahlin meddelade att Vetenskapsrådet kommer att arrangera ett öppet seminarium om AI och robotar den 8 mars, men det kommer att vara mer forskningsfokus än medicinsketiskt fokus.

15. Smers etikdag 2018

Helena Téreus rapporterade att arbetet med att sätta ihop programmet fortskrider och att ett flertal medverkande gett klartecken. Det är också klart att Arbetets museum kommer att visa sin fotoutställning ”Kaigo robotto” om robotar i japansk vård och omsorg. Tekniska museet kommer också att delta med sin etikmaskin.

 

Vid protokollet                                                           Justeras

Michael Lövtrup                                                         Kjell Asplund
sekreterare                                                               ordförande