Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 25 januari 2019

Närvarande
Kjell Asplund (p. 1-6, 8-12)
Finn Bengtsson
Emil Bergschöld (p. 1-5, 7-12)
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Åsa Gyberg-Karlsson
Ann Johansson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Bengt Rönngren
Mikael Sandlund
Nils-Eric Sahlin
Anna-Lena Sörenson
Elisabet Wennlund
Barbro Westerholm

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Yvonne Mörke
Helena Teréus

Frånvarande
Magnus Harjapää
Göran Hermerén
Olle Olsson
Anna Singer
Marie Stéen

Mötets öppnande

Kjell Asplund hälsade välkommen och öppnade mötet.

1. Fastställande av dagordning

Rådet beslutade att fastställa dagordningen.

2. Jävs- eller intressekonflikter

Emil Bergschöld meddelade att han avstår från att delta i sammanträdet under punkt 6.

Kjell Asplund meddelade att han avstår från att delta i sammanträdet under punkt 7 och att Chatrine Pålsson Ahlgren ersätter honom som ordförande under denna punkt.

3. Anmälningar

Kjell Asplund uppmärksammade den nyinrättade kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) och rådet diskuterade lämpligt samarbete med dem. Kjell Asplund berättade även att han och Lotta Eriksson kommer att träffa ordföranden för KOMET inom kort.

Lotta Eriksson informerade kort om kansliets möte med det tyska etikrådets kansli den 17 december 2018 i Berlin. Syftet var att utbyta erfarenheter och diskutera arbetssätt.

Bengt Rönngren informerade om kommande avstämning med ansvarigt statsråd där bl.a. processen med nya förordnanden för rådet kommer att tas upp.

4. Omvärldsspaning

Barbro Westerholm uppmärksammade Läkemedelsutredningens betänkande och menade att utredningen tar upp viktiga etiska frågor i betänkande och rådet visade intresse av att delta i remissförfarandet.

Nils-Eric Sahlin informerade om att Vetenskapsrådets expertgrupp för etik tillsammans med Vetenskapsrådet anordnar en konferens den 8 mars om ansvarsfull teknikutveckling och forskning med fokus på AI, robotik och etik.

Kjell Asplund informerade rådet om att han träffat en grupp KI-studenter som går en valbar kurs i medicinsk etik.

5. Uppföljning sakfrågor och projekt

Helena Teréus informerade om reaktionerna i media med anledning av Smers skrivelse Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen som överlämnades till Justitiedepartementet den 20 december. Skrivelsen är för närvarande under beredning i regeringskansliet. Helena noterade vidare att nu även Svenska Barnläkarföreningen ställt sig bakom rådets rekommendation till regeringen att tillsätta en oberoende granskning.

Helena Teréus berättade att Tekniska museets utställning på temat människa-maskin är flyttad till mars 2020. Hon informerade därefter om planen för det fortsatta samarbetet med att ta fram relevanta etiska dilemman och att diskussionerna i ett första skede kommer att föras inom sekretariatet samt med en mindre arbetsgrupp från rådet.

Kjell Asplund berättade att Psykiatrihistoriska museet i Säter har vänt sig till Smer för vägledning kring olika integritetsrelaterade frågor som väckts i verksamheten. Efter diskussion enades man om att Michael Sandlund, Sven-Olof Edvinsson och Nils-Eric Sahlin som ett första steg ska träffa museet för att utbyta tankar om verksamheten.

6. Sena aborter

Michael Lövtrup berättade om de viktigaste förändringarna jämfört med det senast redovisade rapportutkastet. Ingemar Engström redogjorde för det möte som han själv, Kjell Asplund och Michael Lövtrup hade med representanter för Svenska barnmorskeförbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska neonatalföreningen den 16 januari. Rådet diskuterade utkastet till rapport. Ordföranden sammanfattade diskussionen och ett antal justeringar beslutades. Ett reviderat utkast kommer att sändas ut till rådet som efter godkännande tar ett beslut per capsulam.

Sekretariatet kommunicerade en kommunikationsplan för rapporten som godkändes av rådet. Frågan om en översättning av rapporten väcktes och sekretariatet svarade att en sammanfattning kan bli aktuell för översättning.

7. Etiska aspekter på val av styrmodeller inom hälso- och sjukvården

Kjell Asplund lämnade sammanträdet under denna punkt och Chatrine Pålsson Ahlgren trädde in som ordförande.

Lotta Eriksson föredrog utkastet till rapport. Efter att rådet diskuterat utkastet sammanfattade ordföranden diskussionen och huvudsekreteraren kommer, efter vissa justeringar, att sända ut ett reviderat förslag och beslut av rapporten, efter godkännande av rådet, tas per capsulam.

Sekretariatet kommunicerade en kommunikationsplan för rapporten som godkändes av rådet.

8. Remiss Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)

Helena Teréus föredrog ärendet och utskickat förslag till remissvar. Rådet lämnade synpunkter och beslutade därefter att lämna in förslaget efter vissa justeringar.

9. Flyktingar/personer utan permanent uppehållstillstånd i akut behov av vård: organtransplantation

Kjell Asplund inledde diskussionen utifrån det diskussionsunderlag som skickats ut inför sammanträdet. Därefter diskuterade rådet ärendet och enades om att inte gå vidare med en skrivelse i nuläget.

10. Document Guiding Principles for Responsible Innovation in Neurotechnology for Health OECD

Rådet har beretts möjlighet, genom VINNOVA som är Sveriges representant i OECD:s kommitté, att lämna synpunkter på dokumentet och efter diskussion enades rådet om att begränsa synpunkterna till formuleringen av princip 4. Rådet överlämnade till sekretariatet att lämna synpunkter på dokumentet.

11. Inför verksamheten 2019

11.1 Verksamhetsöversikt och planering våren 2019

Lotta Erikson redogjorde för arbetsläget i sekretariatet utifrån den verksamhetsplan som fastställdes vid mötet den 7 december 2018.

11.2 Inför prioritering av sakfrågor

Lotta Eriksson initierade en diskussion över områden för 2019 som kan vara av intresse för rådet utifrån dess uppdrag.

Rådet biföll sekreteriatets förslag vad gäller möjliga rapporter att behandla i dokumenttypen Smer kommenterar. Sekretariatet gavs i uppdrag att prioritera att ta fram utkast på Smer kommenterar vad gäller två av förslagen.

Rådet diskuterade inkomna förslag på framtida frågor att bereda. Sekretariatet gavs i uppdrag att, vid sidan om redan pågående/beslutade projekt, ta fram fördjupade underlag om prioriteringsetik, artificiell intelligens och robotar. En slutgiltig prioritering av projekt 2019/2020 sker vid ett framtida sammanträde.

11.3 Förslag på ämnen Etikdagen 2019

Etikdagen kommer att äga rum den 12 december. Rådet diskuterade lämpliga områden som kan vara av intresse. Rådet beslutade preliminärt att anordna etikdagen 2019 kring temat prioriteringar och andra organisationsetiska frågeställningar. Sekretariatet gavs i uppdrag att ta fram förslag.

11.4 Inför etiksamtal Almedalsveckan 2019

Rådet diskuterade möjliga teman och gav sina synpunkter på utskickat material. Sekretariatet fick mandat att ta fram program mot bakgrund av rådets diskussion.

12. Övrigt

Kjell Asplund tackade samtliga i rådet och sekretariatet och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                        Justeras

Yvonne Mörke                                                         Kjell Asplund

sekreterare                                                             ordförande