Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 18 oktober 2019

Närvarande
Kenneth Johansson (ordförande)
Michael Anefur (p. 1-12, 14)
Åsa Gyberg-Karlsson
Magnus Harjapää
Ulrika Jörgensen (p. 1-8, 10, 14)
Sofia Nilsson (p. 1-8, 10-11, 14)
Lina Nordquist (p. 1-12, 14)
Dag Larsson
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson (p. 1-8, 10-11, 14)
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin (p. 1-12, 14)
Mikael Sandlund
Anna Singer

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Yvonne Mörke (p. 1-5, 8)
Helena Teréus

Frånvarande
Emil Bergschöld
Olle Olsson
Malena Ranch
Marie Stéen

Gäster
Ulrika Vestin (p. 1-16)
Katarina Hanséus (p. 11)
Björn Kornhall (p. 11)
Karin Tran Lundmark (p. 11)
Christine Mitchell (p. 6)
Håkan Wåhlander (p. 11)

 1. Välkommen

Kenneth Johansson hälsade alla välkomna och informerade om vilka medlemmar som fått förhinder att delta vid sammanträdet. Rådet beslutade att ge Ulrika Vestin, SKL, tillstånd att delta som gäst i Olle Olssons ställe.

 1. Fastställande av dagordning

Kenneth Johansson berättade att ett ärende tillkommit; rådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på en reviderad version av dokumentet Rekommendation om enhetlighet i regionernas erbjudande av offentligt finansierad preimplantatorisk genetisk diagnostik som tagits fram av en arbetsgrupp tillsatt av Vävnadsrådet. Behandling av frågan kommer ske vid mötet i december.

 1. Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs- eller intressekonflikter anmäldes.

 1. Anmälningar

Kenneth Johansson meddelade att Harriet Wallberg, som fått i uppdrag av regeringen att analysera Smers uppdrag och behovet av etiska analyser på nationell nivå, intervjuat ett flertal personer samt att hon är inbjuden till Smers sammanträden i början av 2020.

Helena Teréus informerade om att hon tillsammans med Michael Lövtrup deltagit i ett lärandemöte den 11 oktober arrangerat av LIF, de forskande läkemedelsföretagen. Mötet handlade om vuxna beslutsoförmögna personers möjlighet att delta i kliniska läkemedelsprövningar i akuta situationer och fokus var på regelverket. LIF bedömer att förutsättningarna för att genomföra kliniska läkemedelsprövningar på beslutsoförmögna personer inte är ändamålsenligt och att problematiken kommer att kvarstå även efter att den nya EU-förordningen börjat gälla. Ett nytt möte ska hållas i början på december.

Lotta Eriksson berättade att hon bjudits in för att berätta om rådets arbete och deltagit i en diskussion om vikten av etisk analys och kompetens inom ramen för tillsyns- och kvalitetsutvecklingsarbete på ett möte den 26 oktober arrangerat av nätverket EPSO, European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care.

Lotta Eriksson berättade att hon även deltagit i en workshop om genredigering anordnad av Vetenskapsrådet den 2 oktober, angående ORION:s public dialogue om genredigering, som organisationen Vetenskap och Samhälle ska genomföra i Sverige under våren 2020. Lotta Eriksson medverkar i en referensgrupp inom ramen för deras arbete.
 
Lotta Eriksson informerade vidare om att Smer fått utredningen Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42) på remiss. Rådsmedlemmarna uppmanades att skicka synpunkter till Helena Teréus på sekretariatet och en referensgrupp med Dag Larsson, Åsa Gyberg-Karlsson och Lina Nordquist tillsattes.

  1. Omvärldsbevakning

   
  Nils-Eric Sahlin berättade att han deltagit i International Dialogue on Bioethics and Ethics in Science and Technologies (IDBEST) den 17 oktober i Bryssel, där representanter för etikråd, internationella organisationer och forskare från hela världen samlades. I år var temat genredigering. Frågor som diskuterades berörde bl.a. kunskapsläget, värderingar, behovet av ett gemensamt regelverk och hur man når ut brett till medborgarna med information.

  Michael Lövtrup berättade att han i september deltagit i European Association of Centres of Medical Ethics årliga konferens, som i år hölls i Oxford. Frågor som många talare berörde var artificiell intelligens, Big data samt frågor kopplade till utvecklingen på genetikområdet.

  Helena Teréus berättade att hon tillsammans med Titti Mattsson deltagit i en konferens anordnad av The European Association of Health Law (EAHL), den 26-27 oktober i Toulouse. Temat var nya innovationer i vården och bl.a. diskuterades frågor kring artificiell intelligens, genteknik, precisionsmedicin och digitala vårdalternativ.

  Helena Teréus meddelade att hon även deltagit i Region Skånes Etiska råds seminarium Barnkonventionen blir lag – vad händer i hälso- och sjukvården? Titti Matsson, även ledamot i Region Skånes Etiska råd, medverkade i programmet.

  Lilas Ali informerade om att Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd arbetar med att ta fram ett dokument om kollegial etik. Hon berättade även att SSF tillsammans med Svenska Läkaresällskapet anordnar en etikkurs för lärare/handledare i hälso- och sjukvården som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som utbildar i etik.

  Ulrica Vestin informerade om att SKL:s nyinrättade etikråd nyligen haft sin andra träff och bl.a. diskuterat samverkan och vård i livets slutskede.

    1. Gäst: Christine Mitchell, professor, director Harvard Center for Bioethics

  Christine Mitchell berättade om sina intryck som huvudtalare vid etikprisseminariet som anordnades dagen före av Smer tillsammans med förra årets etikpristagare Marie Chenik på temat Etik i praktiken. Hon berättade vidare om etiska frågor som kommit upp inom EU:s Human Brain Project, där hon är med i en rådgivande etikgrupp, däribland så kallad ”dual use”, där en teknik kan användas för både militära och civila ändamål. En annan fråga som diskuterades var om och hur allmänföreträdare ska medverka i etikkommittéer på sjukhus, något som är vanligt i USA.

     1. Remisser

  7.1                 Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26)

  Michael Lövtrup föredrog utskickat förslag till remissvar. Rådet lämnade synpunkter och beslutade därefter att lämna in förslaget efter vissa justeringar.

  7.2       Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019:15) samt Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

  Michael Lövtrup föredrog utskickat förslag till remissvar. Rådet lämnade synpunkter och beslutade därefter att lämna in förslaget efter vissa justeringar.

  7.3       Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)

  Lotta Eriksson föredrog ärendet och utredningens förslag. Rådet kom sedan med synpunkter samt ställde frågor. Det beslutades att ett förslag till remissvar ska presenteras vid nästa sammanträde och en referensgrupp tillsattes bestående av Lilas Ali, Åsa Gyberg-Karlsson och Lina Nordqvist.

     1. Etikpristagare 2019

  Kenneth Johansson berättade om de nomineringar som kommit in och om motiveringen bakom etikpriskommitténs förslag till pristagare. Efter diskussion beslutade rådet i enlighet med kommitténs förslag. I priskommittén ingår Dag Larsson, Åsa Gyberg Karlsson och Kenneth Johansson.

     1. Skrivelse angående ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga

  Helena Teréus föredrog ärendet och förslaget till skrivelse till regeringen, som tagits fram efter beslut i rådet. Rådet kom med synpunkter och ändringsförslag. Det beslutades att skrivelsen skulle skickas in efter vissa justeringar. Planen är även att en debattartikel ska publiceras i samband med detta.

     1. Uppföljning sakfrågor

  10.1               Könsdysfori

  Helena Teréus berättade om debatten som varit i media bl.a. med anledning av Uppdrag gransknings program Tranståget: del 2 samt att regeringen gett Socialstyrelsen flera uppdrag för att stärka kunskapen på området. Helena informerade även om Smers pågående samarbete med Barnombudsmannen där målet är att arrangera dels en ungdomsdialog, dels ett kunskapsseminarium som ska adressera frågeställningar kring aktuellt kunskapsläge, etik och barnrättsliga aspekter.

  En referensgrupp bestående av Michael Anefur, Anna Singer och Nils-Eric Sahlin tillsattes för att stötta sekretariatet inför planeringen av seminariet.

  10.2               Artificiell intelligens

  Michael Lövtrup berättade att arbetet med rådets planerade publikation Kort Om – Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården fortskrider. Texten ska inom kort sändas ut för kvalitetsgranskning till beslutad referensgrupp inom rådet samt till externa referenter. Målet är att kunna besluta om publicering vid nästa sammanträde.

  Helena Teréus informerade om att hon träffat ansvarig handläggare på Socialstyrelsen för den kartläggning av artificiell intelligens i hälso- och sjukvården som myndigheten tagit fram inom ramen för ett regeringsuppdrag. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober och ytterligare samverkan med Smer har inte bedömts nödvändigt.

     1. Organtransplantationer för personer utan uppehållstillstånd

  Rådet beslutade vid sammanträdet 29–30 augusti att bjuda in professionsföreträdare för att informera sig kring den etiska problematiken kring organtransplantation av personer utan permanent uppehållstillstånd. Till sammanträdet hade rådet bjudit in Björn Kornhall, överläkare kardiologi, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom, VO Hjärt- och lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Håkan Wåhlander, Sektionschef, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Karin Tran Lundmark, barnkardiolog, Barnhjärtcentrum, Skånes Universitetssjukhus, Lund, samt Katarina Hanséus, överläkare pediatrik, Sektionschef Barnhjärtcentrum, Skånes Universitetssjukhus.

  Björn Kornhall gav en bakgrund kring hjärttransplantationsverksamheten i Sverige och vilka överväganden som görs vid beslut om vem som ska få ett donerat hjärta. Därefter berättade Håkan Wåhlander om förutsättningarna för att kunna använda olika former av mekaniska cirkulationsstöd på barn och vuxna och konsekvenserna för patienten. Karin Tran Lundmark redovisade några konkreta patientfall rörande ungdomar som saknar permanent uppehållstillstånd och haft behov av hjärt- eller lungtransplantation. Hon beskrev de svåra avvägningar fallen ger upphov till på grund av osäkerhet kring huruvida patienterna kommer att kunna få den livslånga eftervård de behöver om de transplanteras.

  Göran Collste, sakkunnig i Smer, gav därefter en redogörelse av några centrala etiska dimensioner som aktualiseras i samband med organtransplantation där patienten inte har permanent uppehållstillstånd. En diskussion tog därefter vid med de inbjudna gästerna. Efter att gästerna lämnat diskuterades ämnet vidare. Rådet beslutade att arbeta vidare med frågan med ambitionen att ta fram ett yttrande för publicering i början av 2020. Göran Collste, Titti Mattsson och Mikael Sandlund utsågs till arbetsgrupp för att tillsammans med sekretariatet bereda frågan.

     1. Prioritering av framtida projekt

  Lotta Eriksson föredrog ärendet. Vid sammanträdet den 29–30 augusti 2019 pekades ett antal områden ut som kandidater för rådets nästa större projekt (dvs. projekt som ska mynna ut i en rapport). Ytterligare ett förslag har inkommit från en rådsmedlem. Ordföranden och sekretariatet föreslog att rådets nästa rapport ska behandla etiska frågor kopplade till utvecklingen inom genetikområdet. Rådet antog förslaget. Förslag till projektplan presenteras för diskussion och beslut vid ett kommande sammanträde.

     1. Inför Strategi 2020–2022

  Lotta Eriksson berättade om arbetet med den övergripande strategin för 2020–2022.

     1. Sammanträdesdagar 2020

  Rådet fastställde 31 januari, 13 mars, 29 maj, 23 oktober och 11 december som sammanträdesdagar under 2020 samt den 10 december 2020 för etikdagen. Gällande planeringssammanträdet i början av höstterminen kommer sekretariatet att fortsätta försöka hitta lämpliga datum.

     1. Etikdagen 2019

  Ärendet utgick på grund av tidsbrist.

     1. Övriga frågor

  Ingen övrig fråga hade anmälts. Kenneth Johansson tackade rådet och sekretariatet och avslutade mötet.

   

  Vid protokollet                                                                 Justeras

  Helena Teréus                                                                  Kenneth Johansson
  sekreterare                                                                      ordförande

  Michael Lövtrup
  sekreterare