Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 17-18 september 2018

PROTOKOLL NR 4/2018

Närvarande
Kjell Asplund
Finn Bengtsson
Emil Bergschöld
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström (p. 7-19)
Åsa Gyberg-Karlsson
Göran Hermerén (p. 1-14)
Ann Johansson
Olle Olsson
Chatrine Pålsson Ahlgren (p. 1-14)
Bengt Rönngren
Mikael Sandlund
Anna Singer (p. 1-14)
Marie Stéen
Anna-Lena Sörenson
Elisabet Wennlund (p. 1-14)?
Barbro Westerholm

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Helena Teréus

Frånvarande
Magnus Harjapää
Nils-Eric Sahlin
Anders Åkesson

Gäster
Gorm Greisen (p. 15)
Catherine Joynson (p. 15)
Christa Lundgaard Kjøller (p. 15)

 

 1. Fastställande av dagordning

Kjell Asplund anmälde som övrig fråga placeringen av punkterna Anmälningar respektive Omvärldsbevakning sist eller först på dagordningen. Dagordningen för sammanträdet fastställdes med denna justering.

Punkt 17 Smers etikdag 2018, flyttades pga. tidschemat sedermera fram (till punkt 13).

 1. Jävs- eller intressekonflikter

Kjell Asplund meddelade att han avstår från att delta i sammanträdet under punkt nio och att Chatrine Pålsson Ahlgren ersätter honom som ordförande under denna punkt. Anna-Lena Sörenson meddelade att hon avstår från att delta under punkt åtta. Ingemar Engström och Mikael Sandlund förklarade sig vidare jäviga under punkt 10.

 1. Anmälningar

Helena Teréus berättade att det kommit in ett brev per e-post från ett antal forskare vid Köpenhamns universitet som är oroade över Region Skånes och Västra Götalandsregionens planer när det gäller organiserad testning med PSA-prov. Sekretariatet har svarat och hänvisat forskarna till Socialstyrelsen, som är den myndighet som utfärdar rekommendationer om screening. Helena Teréus meddelade att ordföranden och sekretariatet därmed bedömt frågan som omhändertagen. 

 1. Omvärldsbevakning

Bengt Rönngren nämnde att det under hösten återigen är aktuellt att bereda beslut om nya förordnanden för rådets medlemmar (fr.o.m. 2019). Han meddelade att han återkommer med mer information längre fram.

Kjell Asplund berättade att han deltagit vid ett seminarium för att fira Göran Hermeréns 80-årsdag i Lund. Han visade också den festskrift till Göran som sammanställts av Nils-Eric Sahlin, med bidrag från flera internationella forskare och tidigare samt nuvarande rådsmedlemmar.

Michael Lövtrup informerade om att det norska Bioteknologirådet i juli kommit med ett uttalande om att gentester av barn utanför hälso- och sjukvården bör förbjudas.

Helena Teréus berättade att hon deltagit i det tyska etikrådets jubileumskonferens Human Dignity in Our Hands – Challenges from New Technologies, den 27-28 juni i Berlin. Konferensen handlade om huruvida nya tekniker såsom interventioner i hjärnan, redigering av det mänskliga genomet och utvecklingen av artificiell intelligens, kan medföra kränkningar av människovärdet.

 1. Uppföljning av sakfrågor och aktuell arbetsplanering

5.1.                Almedalen 2018

Kjell Asplund och Michael Lövtrup informerade om Smers två första etiksamtal i Almedalen som behandlade AI och robotar i vården samt barn med livstecken efter sen abort. De konstaterade att båda seminarierna varit välbesökta och lett till givande diskussioner om etiska frågeställningar och dilemman.

Barbro Westerholm berättade om Smers tredje etiksamtal på temat åldersgränser inom hälso- och sjukvården och huruvida sådana är etiskt försvarbara. Även här blev det ett givande samtal mellan de inbjudna gästerna och publiken.

Kjell Asplund berättade att han deltagit i två ytterligare seminarier i Almedalen som representant för Smer. Det ena handlade om etiska dilemman kring ny teknik och arrangerades av Tekniska museet, Riksantikvarieämbetet och Arbetets museum, och det andra rörde screening av fyraåringar för autoimmun typ 1-diabetes, anordnat av Lunds universitets Diabetescentrum.

Barbro Westerholm meddelade att hon medverkat i Stiftelsen Spinalis seminarium i Almedalen om dödshjälp.

Anna-Lena Sörenson berättade att hon medverkat i ett seminarium om tillgänglighet i vården och prioriteringar, anordnat av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet.

Rådet beslutade att även nästa år anordna etiksamtal i Almedalen enligt samma koncept som tidigare.

5.2.                Dödshjälp – uppföljning

Michael Lövtrup summerade mediedebatten som varit sedan rådet publicerade rapporten Dödshjälp. En kunskapssammanställning i november 2017 och vilken påverkan rapporten har haft både kvantitativt och kvalitativt. Rådet får fortfarande förfrågningar om att presentera rapporten vid olika seminarier och konferenser.

Michael Lövtrup informerade också om att en engelsk sammanfattning av relevanta delar av rapporten inom kort kommer att publiceras på Smers webbplats.

Kjell Asplund föreslog att rådet i sin nya sammansättning efter årsskiftet, kan ta ställning till om man vill gå vidare med frågan.

5.3.                Arbetsöversikt hösten 2018

Lotta Eriksson föredrog pågående och kommande arbetsuppgifter under hösten 2018.

 1. Remiss Promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen

Michael Lövtrup föredrog ärendet och rådet lämnade synpunkter på förslaget till remissvar. Rådet beslutade därefter att det skulle lämnas in efter vissa justeringar.

 1. Remiss God och nära vård. En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Michael Lövtrup föredrog ärendet. Rådet beslutade att tillsätta en referensgrupp bestående av Olle Olsson, Mikael Sandlund och Elisabet Wennlund i syfte att stötta sekretariatet i arbetet med att ta fram ett remissvar.

 1. Remiss Översyn av maskinell dos, extempore, prövningskäkemedel m.m. (SOU 2018:53)

 Lotta Eriksson föredrog förslaget att rådet ska avstå från att besvara remissen. Rådet beslutade i enlighet med detta. 

 1. Projektplan Etisk analys av styrmodeller i vården

Lotta Eriksson föredrog ärendet och förslaget till projektplan.

Ingemar Engström från arbetsgruppen berättade om hur arbetet med projektet fortlöpt under våren. Därefter lämnade rådet synpunkter på projektets inriktning och avgränsning, målgrupper m.m.

Rådet beslutade att anta projektplanen efter vissa justeringar samt att tillsätta en arbetsgrupp med Ingemar Engström, Göran Hermerén och Lotta Eriksson. Vid behov adjungeras Emil Bergschöld till arbetsgruppen.

 1. Smers etikpris 2018

Finn Bengtsson, en av medlemmarna i årets etikpriskommitté, berättade om Smers bedömningskriterier, de nominerade samt etikpriskommitténs förslag på pristagare. Rådet beslutade i enlighet med priskommitténs förslag.

 1. Medicinska åldersbedömningar

Kjell Asplund berättade om bakgrunden till ärendet och hur frågan på nytt aktualiserats i rådet. Helena Teréus och Ingemar Engström informerade om vad som framkommit vid mötet i augusti med Henrik Druid, Fredrik Tamsen och Tommie Olofsson.

Rådet diskuterade frågan och beslutade att sekretariatet i samråd med ordföranden ska ta fram ett förslag till skrivelse till Justitiedepartementet. Förslaget ska presenteras vid rådets nästa sammanträde den 26 oktober.

 1. Statskontorets uppdrag – uppföljning

Lotta Eriksson berättade att ordföranden och sekretariatet faktagranskat ett bakgrundsavsnitt om Smer i Statskontorets rapport. Hon informerade vidare om några av synpunkterna som lämnats till Statskontoret. Därefter följde diskussion i rådet.

 1. Smers etikdag 2018

Helena Teréus berättade om de praktiska detaljerna samt att upplägget även i år blir traditionellt med presentationer följt av paneldiskussioner med inbjudna talare och publik. Hon informerade även om att Arbetets museum kommer att visa fotoutställningen ”Kaigo Robotto” om robotar i japansk äldrevård, i anslutning till lokalen.

Rådet gav sekretariatet mandat att i samråd med ordföranden bjuda in föreläsare och andra medverkande.

 1. Besök på Tekniska museet

Magdalena Tafvelin Heldner, museiintendent vid Tekniska museet, mötte upp rådet för att visa runt i muséets lokaler och berätta om pågående utställningar. Syftet med besöket var också att informera om den kommande utställningen Människa – maskin, där rådet ska bidra med de etiska frågeställningarna.

 1. Frontline questions in the bioethical field – strategies for the near future

Kjell Asplund hälsade gästerna Gorm Greisen, Christa Lundgaard Kjøller och Catherine Joynson välkomna. Finn Bengtsson, moderator, inledde därefter med en kort presentation av gästerna och upplägget.

Catherine Joynson presenterade sedan Nuffield Council on Bioethics. Hon berättade om rådets uppdrag och organisation inklusive sekretariatet, hur de arbetar med omvärldsbevakning, prioritering av projekt, publikationer och kommunikationsstrategier. Hon nämnde också några aktuella frågor som rådet arbetar med; bl.a. biohacking, kroppsnära teknik samt dilemman som kan uppstå vid vård av svårt sjuka barn.

Därefter berättade Gorm Greisen och Christa Lundgaard Kjøller om det danska etikrådets sammansättning, organisation och uppdrag. Några aktuella frågor som rådet arbetar med just nu är prioriteringar i vården, frågor vid livets slut, manlig omskärelse och kroppsnära teknik. De berättade också om hur det danska rådet arbetar för att nå ut med sina ställningstaganden och att mer informella samtal med både politiker och allmänheten har blivit allt viktigare.

Ingemar Engström, medlem i Smer och ordförande i Nordisk kommitté för Bioetik, presenterade sedan kommitténs arbete och dess syfte att vara en plattform för diskussion av bioetiska utmaningar i de nordiska länderna. Han berättade att kommittén framöver kommer att behandla ämnen som bl.a. dödshjälp, användning av DNA i polisarbete, psykisk hälsa hos barn och vuxna samt prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Kjell Asplund berättade därefter om Smer och rådets aktuella projekt.

Sedan följde diskussion med hela rådet.

 1. Projektet om sena aborter

Rådet lämnade synpunkter på det utkast till rapporttext som skickats ut till rådet med bakgrundsbeskrivning av det etiska dilemmat och dagens lagstiftning samt fakta om aborter, abortmetoder och utvecklingen inom neonatalvården.

Michael Lövtrup berättade därefter om referensgruppens möte och de handlingsalternativ och möjliga konsekvenser som gruppen valt ut för vidare diskussion i rådet. Rådet lämnade synpunkter på handlingsalternativen och gav i uppdrag till sekretariatet att ta fram mer fakta avseende vissa frågor.

 1. Projektet Människa – maskin

Helena Teréus berättade om förslaget till uppdaterad projektplan samt aktuella aktiviteter:

 • 27 september, workshop på Tekniska museet. Målet är att diskutera relevanta etiska frågeställningar utifrån olika teman. Nils-Eric Sahlin, Barbro Westerholm, Åsa Gyberg-Karlsson och Helena Teréus deltar för Smers räkning.
 • 11 oktober, Smer anordnar tillsammans med Swedish Medtech ett seminarium om hur man kan ha ett etiskt förhållningssätt till ny medicinteknik.
 • 6 december, Smers Etikdag på temat AI och robotar inom hälso- och sjukvården.
 • Hösten 2019, Tekniska museets utställning på temat människa-maskin öppnar. Utställningen ska omfatta flera tekniska genombrott av betydelse inom bl.a. hälso- och sjukvården och tanken är att Smer ska bidra med ett etiskt perspektiv.

Helena Teréus informerade även om att ordföranden och sekretariatet bedömt Nuffield Council on Bioethics uttalande om AI i vård och forskning, som ett mindre lämpligt underlag för en Smer kommenterar.

Rådet beslutade att anta projektplanen efter en mindre korrigering.

 1. Etikpristagaren Peter Strangs seminarium

Helena Teréus berättade att programmet nu är klart för seminariet som äger rum den 25 oktober kl. 13-16 i Stockholms sjukhems aula. Hon uppmanade rådet att sprida information till intresserade, seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

 1. Övrigt

Kjell Asplund tog upp frågan om punkterna Anmälningar och Omvärldsbevakning vid Smers sammanträden bör ligga tidigt eller sent på dagordningen. Rådet bestämde att sekretariatet och ordföranden får avgöra detta.

 

Vid protokollet                                                                  Justeras

Helena Teréus                                                                  Kjell Asplund
sekreterare                                                                      ordförande