Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 15 och 16 juni 2017.

PROTOKOLL NR 4/2017

Närvarande
Kjell Asplund
Finn Bengtsson
Emil Bergschöld
Åsa Gyberg-Karlsson
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Göran Hermerén
Ann Johansson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Elisabet Wennlund
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Sekretariat
Lotta Eriksson
Karin Mossler

Frånvarande
Lars Berge-Kleber
Anna Singer
Anna-Lena Sörenson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Charlott Qvick

Gäster
Michael Lövtrup

1. Programmet för mötet med Bioteknologirådet
Lotta Erikssoninformerade om programmet för mötet med Bioteknologirådet utifrån utsänt underlag, som ägde rum samma dag mellan kl. 12.00-16.30, följt av en öppen debatt om äggdonation på Litteraturhuset mellan kl. 16.30-18.30.                                 

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen för sammanträdet fastställdes med tillägg av punkten Förslag till rådets sammanträdestider 2018. Inga jäv eller intressekonflikter anmäldes. Kjell Asplund hälsade Michael Lövtrup välkommen till sammanträdets andra dag.

3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående sammanträde godkändes.

4. Anmälningar
Ny remiss

Karin Mossler anmälde att Smer fått SOU 2017:40 För dig och för alla på remiss. Remissvaret behandlas på Smers sammanträde den 8 september.

Smers landstingsdialog med SLL

Kjell Asplund, Ingemar Engström, Elisabet Wennlund och Karin Mossler återrapporterade från Smers landstingsdialog med SLL den 7 juni 2017.

5. Omvärldsbevakning
Lotta Eriksson och Karin Mossler kommenterade kort omvärldspromemorian samt informerade om aktuella konferenser .

6. HPV-vaccin för pojkar
Lotta Eriksson föredrog utsänt underlag  till Smers etiska analys av HPV-vaccin för pojkar inför rådets underhandsbedömning till FHM. Underlaget diskuterades och rådet enades om en sammanfattning av rådets ställningstagande. Rådet beslutade att utifrån sammanfattningen och från den förda diskussionen delegera till ordföranden att fatta beslut om den slutliga utformningen av Smers etiska analys.

7. Remisser
DS 2017:14   Vissa ändringar i läkemedelslagen

Lotta Eriksson föredrog förslaget till remissvar till DS 2017:14. Rådet beslutade godkänna förslaget.

SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Karin Mossler föredrog förslaget till remissvar. Rådet diskuterade utkasten och lämnade synpunkter samt bestämde att beslutet om slutlig version tas per capsulam under vecka 26.

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning.

Karin Mossler föredrog förslaget till remissvar   Rådet diskuterade utkastet och lämnade synpunkter samt bestämde att beslutet om slutlig version tas per capsulam under vecka 26.

8. En kunskapssammanställning om dödshjälp
Michael Lövtrup kommenterade utsänt underlag till kunskapssammanställning om dödshjälp.   Arbetsgruppen arbetar vidare med utkastet under sommaren och   granskar särskilt hänvisningarna till vetenskapligt underlag. Ärendet tas upp vid rådets nästa sammanträde.

9. Lägesrapport inför skrivelse ang. forskningsframsteg på genetikområdet
Lotta Eriksson och Karin Mossler informerade om att arbete pågår med skrivelsen och att ett första utkast kommer att presenteras på rådets septembersammanträde.

10.  Behandling av sakfrågor 2017-2018 
Översikt över beslutade sakfrågor och nyinkomna ärenden.

Lotta Eriksson informerade om beslutade sakfrågor och nyinkomna ärenden (bilaga G).

Förslag till projektplan ang. värdebaserad vård

Karin Mossler föredrog förslaget till projektplan för värdebaserad vård som baserats på diskussionen i rådet på Smers aprilsammanträde och därefter stämts av med Kjell Asplund. Rådet beslutade efter diskussion att inte gå vidare med projektet.

11. Kommande seminarium och konferenser
Etiska dagen 2017

Karin Mossler informerade om planeringsinriktning för den etiska dagen med två teman (bilaga I). Eftersom rådet beslutat att inte gå vidare med projektet Värdebaserad vård kan hela dagen ägnas till temat Forskningsframsteg inom genetikens område: möjligheter och risker – ett etiskt perspektiv på diagnostik och behandling. Närmare förslag kommer att presenteras under hösten.

Etikpristagarens seminarium

Lotta Eriksson informerade om arbetet med och inriktningen av etikpristagarens seminarium.

Sammanträdestider för rådet under 2018

Rådet beslutade om följande sammanträdestider för 2018: Fredagen den 16  februari, 13 april, 8 juni, torsdagen den 6 och fredagen den 7 september (internat), fredagen den 26 oktober, torsdagen den 6 december Etiska dagen inkl. etikpris 2018 samt fredagen den 7 december. Under hösten 2018 tillkommer en föreläsning utifrån önskemål av 2017 års etikpristagare.

12. Övriga frågor
Ingemar Engström påpekade att den konferens som nämns i omvärldspromemorian till förra sammanträdet, Hard Choices in Nordic Health Care – Expensive treatments and priority settings, har ändrat datum till den 20 november.

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Karin Mossler                                                               Kjell Asplund

Sekreterare                                                                  Ordförande