Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 13 december 2019

Närvarande
Kenneth Johansson (ordförande)
Michael Anefur
Åsa Gyberg-Karlsson
Ulrika Jörgensen
Lina Nordquist (p. 1-10)
Olle Olsson
Malena Ranch
Lilas Ali
Emil Bergschöld
Göran Collste
Titti Mattsson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Marie Stéen

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Helena Teréus

Frånvarande
Magnus Harjapää
Dag Larsson
Sofia Nilsson
Anna Singer

Gäster
Sören Andersson (p. 10)
Tesi Aschan (p. 8)
Yana Litinska (p. 8)
Elisabeth Syk Lundberg (p. 7.2)
Adam Roth (p. 10)
Katarina Widgren (p. 10)
Ellen Wolff (p.10)
Kavot Zillén (p. 8)

1. Välkommen

Kenneth Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Rådet beslutade att fastställa dagordningen.

3. Jävs- eller intressekonflikter

Olle Olsson meddelade att han avstår från att medverka i beredningen av punkt 7.1.

4. Anmälningar

Frågan om tidpunkt för 2020 års planeringssammanträde bordlades vid förra mötet. Kenneth Johansson föreslog, baserat på en sondering kring vilka datum som flest medlemmar har möjlighet att närvara, den 10–11 september som datum för sammanträdet. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

Kenneth Johansson gav en uppdatering kring initiativet gällande beslutsoförmögna. Skrivelsen överlämnades till regeringen den 21 november. Samma dag publicerades ett pressmeddelande och en debattartikel i SvD. Dagspress (TT) samt Dagens Medicin, Läkartidningen och Vårdfokus rapporterade om initiativet. Kenneth Johansson har mottagit ett flertal uppskattande mejl. Han poängterade vikten av att rådet och dess medlemmar nu följer upp frågan via sina olika kanaler.

Kenneth Johanson och Ulrika Jörgensen rapporterade kort från den regiondialog med region Halland som genomfördes den 25 november. Kenneth Johansson, Ulrika Jörgensen och Michael Lövtrup representerade Smer.

Lotta Eriksson informerade att det kommit in en remiss från Vävnadsrådet angående åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos vuxna. Ärendet kommer att tas upp på nästa möte.

Kenneth Johansson informerade om att Harriet Wallberg kommer att kontakta rådets ledamöter för intervjuer inom ramen för hennes regeringsuppdrag att analysera Smers uppdrag och behovet av etiska analyser på nationell nivå.

5. Reflektioner från årets etikdag 2019

Årets etikdag genomfördes den 12 december och hade temat etik i samband med styrning och organisation i vården. Göran Hermerén, tidigare sakkunnig i Smer, presenterade Smers rapport om styrning i hälso- och sjukvården och den analysmodell för styrmodeller som rådet tagit fram. I den avslutande paneldebatten medverkade bland andra Ulrika Jörgensen, Dag Larsson, Lina Nordquist och Malena Ranch från Smer. Kenneth Johansson konstaterade att rådets rapport fick ett gott mottagande. Rådet diskuterade hur man skulle kunna nå ut med rapporten till fler personer i viktiga målgrupper.

I samband med seminariet delades Smers etikpris för 2019 ut till Ingemar Engström, läkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri och tidigare sakkunnig i Smer.

6. Omvärldsbevakning

Åsa Gyberg-Karlsson har representerat Smer på ett öppet möte i Oslo den 10 december om gentester av barn på nätet. Mötet arrangerades av Bioteknologirådet, Forbrukerrådet och Norsk forening for allmennmedisin. Testerna väcker bland annat frågor om hur barns rätt att inte veta (rätten till en ”öppen framtid”) kan värnas liksom hur föräldrar kan få hjälp att tolka resultaten. Frågan har aktualiserats i Norge då landets bioteknologilag för närvarande ses över.

7. Remisser

7.1 Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

Helena Teréus föredrog ärendet och förslaget till remissvar. Rådet lämnade synpunkter och bestämde att beslut om remissvaret får fattas per capsulam efter att vissa justeringar gjorts.

7.2 Rekommendation om enhetlighet i regionernas erbjudande av offentligt finansierad preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Elisabeth Syk Lundberg, överläkare och professor i klinisk genetik vid Karolinska sjukhuset hade bjudits in för att ge en bakgrund till det förslag till nationell rekommendation som en arbetsgrupp inom Vävnadsrådet, Nationella vävnadsområdesgruppen för könsceller tagit fram. Bakgrunden är att det finns skillnader mellan regionerna vad gäller vilka patienter/sjukdomar som är aktuella för PGD och hur många behandlingar som erbjuds.

Rådet diskuterade det förslag till yttrande över rekommendationsförslaget som sekretariatet tagit fram med bistånd från Nils-Eric Sahlin. Rådet beslutade att anta det efter vissa justeringar.

7.3 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)

Lotta Eriksson föredrog ärendet och förslaget till remissvar. Rådet lämnade synpunkter och beslutade att anta det efter vissa justeringar.

8. Organtransplantationer (avancerad vård) för personer utan uppehållstillstånd

Vid sammanträdet den 18 oktober träffade rådet professionsföreträdare för att informera sig kring den etiska problematiken kring organtransplantation av personer utan permanent uppehållstillstånd. Rådet beslutade att arbeta vidare med frågan med ambitionen att ta fram ett yttrande för publicering i början av 2020.  För att orientera sig kring rättsläget hade Kavot Zillén, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet och Tesi Aschan, jurist vid Socialstyrelsen, bjudits in till rådet.

Kavot Zillén berättade att flera lagar som avser olika grupper av personer som saknar uppehållstillstånd tillerkänner barn samma rätt till vård som barn som är svenska medborgare. Det finns dock barn som juridiskt faller mellan stolarna och för dessa barn ser praxis olika ut i olika regioner.

Tesi Aschan berättade om begreppet ”vård som inte kan anstå” i den svenska lagstiftningen gällande vård till vuxna utan uppehållstillstånd. Socialstyrelsen kom 2014 fram till att begreppet inte går att definiera och att det ligger på ansvarig läkare att avgöra vad som omfattas i det enskilda fallet. Myndigheten har dock uttalat att organtransplantation kan utgöra vård som inte kan anstå om det är medicinskt motiverat.

Olle Olsson, handläggare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och sakkunnig i Smer, berättade att utifrån SKR:s tolkning av gällande rätt har patienter utan permanent uppehållstillstånd samma tillgång till hälso- och sjukvård som andra patienter så snart ett vårdbehov som ej kan anstå identifierats av behandlande läkare. Patientsäkerhetsfrågor väcks dock i vissa vårdsituationer där det råder osäkerhet kring behandlingens fullständiga genomförande och eftervård.

Efter att gästerna lämnat mötet berättade Lotta Eriksson om det pågående arbetet och föreslagen projekt- och genomförandeplan. Rådet gav sitt bifall till planeringen.

9. Smer Kort om AI i hälso- och sjukvården

Rådet beslutade vid sitt sammanträde den 29–30 augusti om en ny publikationsserie med kortfattade texter om aktuella frågor inklusive etiska aspekter, samt att den första publikationen skulle ha temat artificiell intelligens i hälso- och sjukvården. Under arbetet med den text som överlämnats till rådet för beslut har synpunkter inhämtats från en intern referensgrupp bestående av Nils-Eric Sahlin, Göran Collste och Åsa Gyberg-Karlsson. Även externa sakkunniggranskare har anlitats. Rådet beslutade att godta texten för publicering med vissa justeringar. Rådet diskuterade därefter alternativ för lansering av publikationen.

10. Etisk bedömning av vattkopps- och bältrosvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet

Smer har fått en förfrågan från Folkhälsomyndigheten (FHM) om att bidra med en etisk analys i samband med myndighetens ställningstagande till att eventuellt införa vattkopps- och/eller bältrosvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet. Adam Roth, enhetschef, Sören Andersson, projektledare, Ellen Wolff, hälsoekonom och Katarina Widgren, smittskyddsläkare, samtliga från FHM, hade bjudits in för att ge kunskapsbakgrund och föredra myndighetens hälsoekonomiska och etiska bedömningar.

Rådet beslutade genomföra en etisk analys av frågan som stöd till FHM:s arbete. En referensgrupp bestående av Lilas Ali, Nils-Eric Sahlin samt Mikael Sandlund tillsattes med syfte att ta fram ett förslag till rådets sammanträde den 31 januari 2020.

11. Utkast skrivelse LIF m fl. ang. beslutsoförmögna och kliniska läkemedelsprövningar

Helena Teréus föredrog ärendet. LIF, de forskande läkemedelsföretagen, tog i oktober initiativ till ett lärandemöte för att diskutera dagens regelverk när det gäller vuxna beslutsoförmögna personers möjlighet att delta i kliniska läkemedelsprövningar i akuta situationer. Flera organisationer och myndigheter deltog vid mötet. Med anledning av att dagens regelverk bedöms vara bristfälligt togs en skrivelse fram som diskuterades vid ett uppföljande möte den 4 december. Ett reviderat utkast på skrivelse och en debattartikel skickades senare ut till de berörda organisationerna för ställningstagande till eventuell underskrift.

Smer beslutade att avstå från att ställa sig bakom skrivelsen och debattartikeln då rådet nyligen i en egen skrivelse meddelat regeringen sin uppfattning i frågor som rör beslutsoförmögna vuxna.

12. Uppföljning sakfrågor

12.1 Könsdysfori hos barn och unga

Helena Teréus informerade om det pågående samarbetet med Barnombudsmannen gällande vården av barn och unga med könsdysfori. En ungdomsdialog gällande ungdomars upplevelser av vården har genomförts den 11 december och ytterligare en planeras den 17 december. Ett seminarium med fokus på kunskapsläge samt etiska och barnrättsliga frågor kommer att genomföras den 6 februari 2020.

12.2 Genredigering

Lotta Eriksson meddelade att hon träffat Titti Matsson, Nils-Eric Sahlin och dennes kollega vid Lunds universitet, Niklas Vareman, som ett led i arbetet med att ta fram en projektplan för rådets beslutade genetikprojekt. Ett möte med forskargruppen inom det tvärvetenskapliga projektet CRISPRideas vid Pufendorfinstitutet på Lunds universitet planeras i mars.

Nils-Eric Sahlin meddelade att en rapport om genredigering kommer att publiceras av EGE, European Group on Ethics. Rapporten kommer att ha en bred inriktning och behandla genredigering av människor, djur och växter, speciella frågor som gendrivare m.m.

13. Inför verksamheten 2020

Rådet gavs möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till verksamhetsplan för 2020.

14. Övriga frågor

Ingen övrig fråga hade anmälts. Kenneth Johansson tackade rådet och sekretariatet för det gångna året och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                                  Justeras

Michael Lövtrup                                                                Kenneth Johansson
Sekreterare                                                                      Ordförande