Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 13 april 2018

PROTOKOLL NR 2/2018

Närvarande
Kjell Asplund
Finn Bengtsson (p. 1-15)
Emil Bergschöld (p. 1-4 och 7-17)
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Åsa Gyberg-Karlsson
Magnus Harjapää
Göran Hermerén
Ann Johansson
Olle Olsson (p. 1-15)
Chatrine Pålsson Ahlgren (p. 1-15)
Bengt Rönngren (p. 1-5, 7-8 och 13-17)
Nils-Eric Sahlin
Anna Singer
Marie Stéen
Barbro Westerholm (p. 1-15)
Anders Åkesson (p. 9-17)

Sekretariat
Michael Lövtrup
Karin Mossler
Helena Teréus

Frånvarande
Mikael Sandlund
Anna-Lena Sörenson
Elisabet Wennlund

Gäster
Mats Kullander, Statskontoret
Sanna Åkesson, Statskontoret
Emilie Sabel, Tekniska muséet
Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska muséet

 1. Fastställande av dagordning

Dagordningen för sammanträdet fastställdes.

 1. Jävs- eller intressekonflikter

Emil Bergschöld meddelade att han avstår från att delta i sammanträdet under punkt 5 och 6. Även Bengt Rönngren meddelade att han avstår från att delta under punkt 6.

 1. Statskontoret om sitt uppdrag att se över Smer

Mats Kullander och Sanna Åkesson berättade om uppdraget som Statskontoret fått från Socialdepartementet angående att se över rådets verksamhet. De berättade bl.a. vilka faktorer som kommer att vägas in i bedömningen samt hur arbetet kommer fortgå framöver. Den 16 oktober 2018 ska uppdraget levereras.

Rådet fick därefter möjlighet att ställa frågor.

 1. Tekniska muséet om samarbetet Människa – maskin

Magdalena Tafvelin Heldner och Emilie Sabel, båda museiintendenter vid Tekniska muséet, var inbjudna till rådet för att tala om samarbetsprojektet som pågår tillsammans med Smer på temat Människa – maskin. Magdalena inledde med en presentation av projektets målsättning och genomförande. Sedan fick rådet möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor.

 1. Remiss av Socialstyrelsens rapport Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Helena Teréus berättade kort om rapporten och dess förslag. Rådet beslutade att avstå från att besvara remissen.

 1. Remiss Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Michael Lövtrup inledde diskussionen och rådet lämnade synpunkter på förslaget till remissvar. Rådet beslutade därefter att det skulle lämnas in efter vissa justeringar.

 1. Remiss För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Helena Teréus föredrog ärendet och rådet lämnade synpunkter på förslaget till remissvar. Det bestämdes att sekretariatet ska omarbeta remissvaret och att beslut därefter får fattas per capsulam.

 1. Besök av statssekreterare Agneta Karlsson

Kjell Asplund hälsade statssekreterare Agneta Karlsson välkommen och inledde punkten med att berätta om Smers strategi och verksamhet 2018. Därefter redovisade Kjell Asplund tillsammans med Ingemar Engström, Karin Mossler och Michael Lövtrup Smers projekt avseende bl.a. sena aborter, värdebaserad vård, människa-maskin och dödshjälp.

Efter genomgången följde frågor och diskussion om bl.a. Smers roll och uppdrag.

 1. Remiss av beslutsunderlag från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Michael Lövtrup föredrog ärendet och rådet lämnade synpunkter. Därefter beslutade rådet att anta remissvaret efter vissa justeringar.

 1. Inhämtande av synpunkter på bilaga till Smers skrivelse om genteknik

Kjell Asplund berättade kort om skrivelsen som rådet beslutat om vid föregående sammanträde och meddelade att diskussionen på detta sammanträde skulle avse bilagan till skrivelsen. Karin Mossler informerade om arbetet med skrivelsen och dess bilaga.

Rådet kom därefter med förslag till justeringar av bilagan och diskuterade fortsatt tidsplan för projektet. Målsättningen är att skrivelsen efter justeringar och kompletteringar ska lämnas in till Socialdepartementet om ca fyra veckor.

 1. Sena aborter

Michael Lövtrup redovisade faktaunderlaget som samlats in och redogjorde för de möten som han och Ingemar Engström haft med professionen inom ramen för projektet. Ingemar Engström redogjorde för viktiga etiska frågor som aktualiseras och som bl.a. berör barns rätt till liv och hälsa, begreppet livsduglighet och moderns/föräldrarnas intressen.

Därefter följde diskussion i rådet kring etiska frågor och projektets inriktning samt tidsplan. Rådet kom överens om att modifiera tidigare överenskommen tidsplan; planen framöver är att frågan fortsatt ska diskuteras på sammanträdet i juni och att beslut om slutprodukt ska fattas på sammanträdet i september.

 1. Värdebaserad vård – lägesrapport och diskussion

Ingemar Engström informerade om att Smer fått hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) med att göra en litteratursökning på området utifrån termer för etiska frågeställningar samt om sökningens utfall.

 1. Smer i Almedalen

Karin Mossler presenterade förslag på teman för Smers etiksamtal i Almedalen. Rådet beslutade att årets tre etiksamtal ska behandla frågeställningar kring människa-maskin, sena aborter och åldersgränser inom hälso- och sjukvården.

 1. Smers höstinternat och etikdag 2018

Karin Mossler berättade om planeringen kring etikdagen och höstinternatet.

 1. Smers etikpris 2018

Karin Mossler informerade om processen kring valet av etikpristagare samt att sista dagen för att nominera en person eller en organisation till etikpriset är den 31 juli 2018. Det beslutades att Åsa Gyberg Karlsson, Anders Åkesson och Finn Bengtsson ska ingå i årets etikpriskommitté.

 1. Anmälningar och återrapporteringar

Bengt Rönngren informerade om vad som är aktuellt på Socialdepartementet.

Kjell Asplund berättade att Sten Heckscher, regeringens särskilde utredare av organdonationer, vill träffa rådet och att möte bokats in den 23 april 2018. Det bestämdes att Sven-Olov Edvinsson ska delta i mötet tillsammans med Kjell Asplund och någon från sekretariatet.

Karin Mossler anmälde att Smer fått utkastet till lagrådsremiss Behandling av personuppgifter för forskningsändamål på remiss. Rådet beslutade att överlämna till ordföranden att bedöma huruvida rådet ska besvara remissen.

Kjell Asplund informerade om att Elias Palm, avdelningschef vid Rättsmedicinalverket, kontaktat honom. Detta med anledning av att Smer uppmanats av externa aktörer att granska Socialstyrelsens tolkning av den vetenskapliga litteraturen kring medicinska åldersbedömningar. Rådet diskuterade därefter den senaste debatten utifrån det etiska ramverk som rådet tog fram 2016. Det bestämdes att Kjell Asplund, Anders Åkesson och en person från sekretariatet ska träffas och diskutera de etiska huvudfrågorna, samt att ärendet får diskuteras på nytt vid sammanträdet i juni.

Kjell Asplund berättade att han fått en förfrågan om Smer vill bedöma användningen av Stockholm-3-testet för prostatacancer som kan ha flera etiska implikationer. Det bestämdes att Smer ska avböja förfrågan.

Kjell Asplund informerade om att The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) kommit med yttrandet Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems. Det beslutades att Nils-Eric Sahlin berättar om yttrandet vid nästa sammanträde.

Karin Mossler berättade att Smer fått en förfrågan från RFSL om att delta i ett seminarium om intersexpersoners rättigheter under Almedalsveckan i Visby den 4 juli. Anna Singer anmälde intresse och det bestämdes att sekretariatet ska kontakta henne för närmare planering och detaljer.

Michael Lövtrup meddelade att han deltagit i 12th Global Summit of National Ethics/Bioethics Committees i Dakar, Senegal, 22-24 mars. Det bestämdes att rapporten från konferensen ska läggas ut på Smers webbplats.

Kjell Asplund berättade att rådet fått mycket positiv respons med anledning av Elisabeth Rynnings etikpristagarseminarium den 12 april om hälso- och sjukvård för frihetsberövade.

Kjell Asplund och Michael Lövtrup följde upp debatten kring Smers rapport om dödshjälp som publicerades i november 2017.

Nils-Eric Sahlin informerade om att organisationen All European Academies, ALLEA, publicerat skriften Den europeiska kodexen för forskningens integritet som Göran Hermerén varit med och tagit fram.

Nils-Eric Sahlin berättade även om uppdateringen av Smers skrift Etik – en introduktion.

 1. Omvärldsbevakning

Rådet hade inga synpunkter på utskickat material.

Vid protokollet                                                           Justeras

Helena Teréus                                                           Kjell Asplund
Sekreterare                                                               ordförande