Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 9 december 2016.

PROTOKOLL NR 6/2016

Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 9 december 2016.

Närvarande

Kjell Asplund
Chatrine Pålsson Ahlgren
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Åsa Gyberg-Karlsson
Ann Johansson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Anna Singer
Anna-Lena Sörenson
Elisabet Wennlund
Barbro Westerholm

Sekretariat

Lotta Eriksson
Janna Kokko
Helena Teréus

Frånvarande

Finn Bengtsson
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Göran Hermerén
Charlott Qvick
Nils-Eric Sahlin
Anders Åkesson

Gäster

Anthony Back
Car-Johan Fürst
Mikael Sandlund

§ 1 Dagordning

Dagordningen för sammanträdet fastställdes.

§ 2 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde justerades och godkändes.

§ 3 Anmälningar

Barbro Westerholm informerade om regeringens förslag till ny hälso- och sjukvårdslag.

Lotta Eriksson berättade att Smer har mottagit remissen Förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång till Leverantörernas information i VARA (Liiv) från Socialdepartementet. Rådet beslutade att avstå från att besvara remissen.

§ 4 Omvärldsbevakning

Bengt Rönngren informerade om att departementet för närvarande bereder förslag från betänkandena Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) samt Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80). Han berättade även att han deltagit i ett seminarium i Strasbourg den 5 december arrangerat av Europarådet om Europadomstolens praxis på det biomedicinska området.

Barbro Westerholm berättade att hon medverkat vid E-hälsodagen 2016 den 9 november, som arrangerades av E-hälsomyndigheten. Även Lotta Eriksson från sekretariatet bevakade konferensen.

Helena Teréus informerade om att hon varit på Läkartidingens symposium om Palliativ medicin den 23 november.

Janna Kokko och Olle Olsson meddelade att de deltagit i Nationella etiknätverkets 13:e Nationella Etiknätverksmöte den 14 november. Olle Olsson berättade att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för en dialog med Nationella etiknätverket om hur landstingen och regionerna kan jobba med etikfrågor i sin verksamhet.

Kjell Asplund berättade att han träffat representanter för den pågående utredningen En ändamålsenlig reglering för biobanker vars uppdrag berör många etiska frågor.

§ 5 Läkarassisterad död och palliativ medicin

Kjell Asplund hälsade gästerna Anthony Back, professor i onkologi vid University of Washington och Fred Hutchinson Cancer Research Center, och Carl-Johan Fürst, professor i palliativ medicin vid Lunds universitet, välkomna. Därefter följde samtal med de inbjudna gästerna om bl.a. modellen och organisationen för läkarassisterad död i delstaten Washington i USA, Smers etikdag som ägt rum dagen innan och förhållandet mellan dödshjälp och den palliativa vården.

Sedan följde intern diskussion i rådet kring eventuella framtida initiativ på området. Rådet fattade beslut om att ta fram en kunskapssammanställning.

§ 6 Uppföljning av sakfrågor

6.1. Skakvåld

Ingemar Engström och Kjell Asplund sammanfattade reaktionerna efter att Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) i oktober publicerat sin rapport Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld. Smers etiska analys av skakvåld finns i en bilaga till rapporten.

6.2. Medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

Helena Teréus berättade att hon träffat juristen David Loveday som ville ställa frågor och ge sina synpunkter med anledning av Smers uttalande.

6.3. Klinisk innovation

Kjell Asplund meddelade att han presenterat Smers rapport Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning i flera sammanhang, bl.a. för Socialutskottet och vid ett seminarium arrangerat av Västra Götalandsregionens etiknätverk. Kjell Asplund berättade vidare att han kommer att träffa representanter för utredningen Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård i januari samt hålla en presentation för Utbildningsutskottet.

6.4. Vårdsponsring

Lotta Eriksson berättade om reaktionerna efter rådets skrivelse Sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård – etiska aspekter till Socialdepartementet i november, samt den debattartikel som publicerades i Dagens Medicin skriven av Kjell Asplund, Per Carlsson och Lars Sandman. Bakgrunden till Smers skrivelse var en rapport från Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet om vårdsponsring som tagits fram på initiativ av Smer.

6.5. Ersättning vid ägg- och spermiedonation

Helena Teréus meddelade att SKL i november kommit med en rekommendation till regioner och landsting om ersättningssystem och ersättningsnivåer för ägg- och spermiedonatorer. Smer publicerade i februari 2016 ett uttalande som vände sig emot höga schablonersättningar till äggdonatorer som inte utgår från de faktiska utgifter donatorn haft.

§ 7 Uppföljning av landstingsdialoger

Helena Teréus föredrog bakgrunden och syftet med dialogerna samt berättade om de dialoger som varit hittills och exempel på frågor som tagits upp. Hon redovisade vidare en preliminär plan för 2017 om rådet väljer att fortsätta med dialogerna. Därefter följde diskussion och det beslutades att rådet ska fortsätta med dialogerna under 2017.

§ 8 Egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar

Lotta Eriksson och Helena Teréus berättade om det pågående projektet och kommande planering. Rådet kom därefter med synpunkter. Flera uttryckte intresse för en uppföljning av rådsmedlemmarnas egen användning av de aktivitetsarmband som delades ut till samtliga i Smer sommaren 2015.

§ 9 Neuroetik: förslag till projektplan

Janna Kokko föredrog utkastet till projektplan och berättade att förslaget om nytt projekt är begränsat till behandling inom hälso- och sjukvården med s.k. djup hjärnstimulering eller ”deep-brain stimulation” (DBS). Rådet kommenterade utkastet och det beslutades att huruvida Smer ska gå vidare med ett eventuellt projekt måste vägas och prioriteras i förhållande till andra angelägna frågor (se § 12.1 nedan).

§ 10 Smer kommenterar

Lotta Eriksson föredrog förslaget till kommentar avseende det danska etiska rådets uttalande i oktober om fosterreduktion, dvs. när den gravida kvinnan väntar fler än ett barn och vill abortera ett eller flera men inte samtliga foster. Rådet lämnade synpunkter och bestämde att beslutet om en slutlig version får tas per capsulam.

§ 11 Enkät angående Oviedokonventionen

Lotta Eriksson berättade att Smer fått en förfrågan från Europarådets bioetikkommitté (DH-BIO) att svara på en enkät med frågor om Oviedokonventionen (Konventionen om de mänskliga rättigheterna och biomedicinen). Samtliga i rådet erbjöds att inkomma med synpunkter till sekretariatet.

§ 12 Verksamhetsplanering

12.1 Prioritering av sakfrågor

Diskussionen inleddes med samtal i mindre grupper och därefter följde en diskussion i hela rådet. Sammanfattningsvis var intresset störst att arbeta med frågor som berör forskningsframsteg på genetikområdet och lagen om genetisk integritet, människa-maskin interaktion och e-hälsa, extremt prematura barn, läkarassisterat självmord och vård vid livets slut, könskorrigering/omskärelse, prioriteringsetik, beroendevården och läkemedel som ges enligt s.k. ”post-trial provision”. Rådet beslutade att inte prioritera ett projekt om neuroetik och djup hjärnstimulering under 2017. Sekretariatet gavs i stället i uppdrag att kontakta SBU om samarbete kring ett eventuellt framtida gemensamt projekt. Beslut om vilka projekt rådet ska prioritera 2017 kommer att fattas vid sammanträdet den 27 januari.

Lotta Eriksson uppmanade rådsmedlemmarna att komma in med förslag på möjliga ämnen för Smers seminarier i Almedalen 2017. Frågan kommer att tas upp på sammanträdet i januari.

12.2 Planering inför besök av statsrådet och statssekreteraren vid januarisammanträdet

Rådet diskuterade upplägget inför Gabriel Wikströms och Agneta Karlssons kommande besök vid sammanträdet den 27 januari och vilka frågor som bör tas upp.

12.3 Översikt vårens sammanträden och andra aktiviteter

Lotta Eriksson berättade om planeringen inför våren 2017.

12.4 Smer-podcast

Janna Kokko föredrog ärendet och presenterade underlag inför rådets bedömning om Smer bör ha en egen podcast. Rådet gav därefter synpunkter på underlaget. Sekretariatet fick i uppdrag att utreda frågan vidare.

12.5 Intressekonflikter och jäv

Rådet diskuterade hur jävsfrågor bör hanteras inom rådet.

Det beslutades att sammanträdena framöver ska inledas med att ordföranden frågar om någon rådsmedlem är jävig inför beredningen av aktuella sakfrågor.

 

Vid protokollet                                               Justeras

 

Helena Teréus                                               Kjell Asplund

sekreterare                                                     ordförande