Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 5 juni 2015

PROTOKOLL NR 3/2015

 

Närvarande:
Kjell Asplund
Lars Berge-Kleber
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Åsa Gyberg Karlsson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Nils-Eric Sahlin
Anna Singer
Ulrika Vestin
Barbro Westerholm
Anders Åkesson (§ 1-14 delvis)
Frånvarande:
Finn Bengtsson
Emil Bergschöld
Martin Färnsten
Göran Hermerén
Ann Johansson
Veronica Palm
Charlott Qvick
Elisabet Wennlund
Sekretariat:
Lotta Eriksson
Robert Kreher
Karin Wilbe Ramsay
Gäster:
Anders Milton, organdonationsutredningen (§ 14)
Maria Möllergren, organdonationsutredningen (§ 14)

§ 1 Välkommen och dagordning

§ 1.1 Välkommen

Ordföranden hälsade de nya sakkunniga Anna Singer och Ulrika Vestin välkomna till rådet följt av en kort presentationsrunda.

§ 1.2 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.
§ 2 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde 2015-04-17 godkändes.
§ 3 Anmälningar

§ 3.1 Beslut per capsulam

Ordföranden anmälde att per capsulam-beslut tagits angående Smers verksamhetsstrategi. Smer har även fattat per capsulam-beslut angående Läkemedelsverkets rapport Förutsättningar för och konsekvenser av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning. Anders Åkesson har i en bilaga reserverat sig mot beslutet och bifogat en reservation till remissvaret.

§ 3.2 Hearing om surrogatmoderskap

Karin Wilbe Ramsay rapporterade från en hearing om surrogatmoderskap och donation av befruktade ägg m.m. som anordnades av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12) inför utredningens slutbetänkande.

§ 3.3 Frågor inför kommande landstingsdialog

Lotta Eriksson berättade om planerna inför kommande landstingsdialoger. 

§ 3.4 Nya dyra läkemedel

Ordföranden rapporterade från en konferens som Tand- och läkemedelsförmånsverket anordnat angående nya dyra läkemedel där han höll ett inlägg om etiska överväganden.

 
§ 4 Omvärldsbevakning

Nils-Eric Sahlin rapporterade från konferensen ”Beings 2015” som arrangerades den 15-17 maj i Atlanta. Konferensen handlade om framtidens främsta biotekniska utmaningar. Följande områden diskuterades bland annat: bioterrorism, bioerror samt donorshift/ ownershift.

Nils-Eric Sahlin berättade att Region Skåne nu har publicerat en rapport som följt upp konsekvenserna om den höjda ersättningen till äggdonatorer i Regionen. Han påtalade att rapporten har påtagliga brister. Rapporten säger inte någonting om huruvida ersättningsnivån lett till en handel med ägg eller inte. Rapporten problematiserar inte kring att det är individer med låg inkomst som donerar i högre utsträckning. Nils-Eric föreslog att rådet skulle initiera någon form av initiativ eller debatt kring handel med ägg.

Rådet diskuterade även fallet med transplantationer av syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset som polisanmälts av Läkemedelsverket. Bland annat diskuterades de problem som kan finnas avseende ett helhetsansvar vad gäller tillsynen.

 
§ 5 NIPT

Rådet diskuterade utkast på kommande rapport om NIPT. Diskussionen riktades framförallt in mot rådets ställningstaganden, med förslag på justeringar. Beslut i ärendet hänsköts till sammanträdet den 27-28 augusti.

 
§ 6 Remisser

§ 6.1 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)

Rådet fattade beslut om remissvar till SOU 2014:87 efter justering av presentarat förslag till remissvar.

§ 6.2 Juridiskt kön och medicinsk könkorrigering (SOU 2014:91)

Lotta Eriksson föredrog ovanstående remiss.. Betänkandet diskuterades av rådet och synpunkter på betänkandet lämnades. Rådet uppmanades att skicka in skriftliga synpunkter senast den 10 augusti.  Anna Singer gavs i uppdrag att stödja sekretariatet i framtagandet av förslag på remissvar.

§ 6.3 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20)

Ordföranden meddelade att Smer fått ovanstående Ds på remiss och att Smer kommer avstå från att besvara denna då den inte berör etiska aspekter.

 
§ 7 ADHD-projektet

Karin Wilbe Ramsay och Sven-Olov Edvinsson redogjorde för arbetsprocessen angående arbetsgruppens slutrapport om ADHD. Rådet gav synpunkter på utskickade texter. Arbetsgruppen fick i uppdrag att arbeta vidare med rapporten och ta fram en kommunikationsplan till nästa sammanträde.

 
§ 8 Uppföljning av sakfrågor

8.1 Könskorrigering vid oklar könsidentitet

Lotta Eriksson berättade om workshopen angående Könskorrigering vid oklar könsidentitet och hur Smer ämnar arbeta vidare med frågan. Det kommer att bli en konferensrapport, som också ska översättas till engelska. Vidare kommer en temasida att läggas upp på Smers hemsida.

8.2 Stamceller 2015 – har nya forskningsfynd lett till ett behov av att uppdatera regelverket

Rådet fattade beslut om att publicera den konferensrapport som sammanställts i samarbete med Vetenskapsrådet på Smers hemsida.

 
§ 9 Prioritering av sakfrågor – uppföljning av diskussionen vid föregående sammanträde

§ 9.1 Projektplan ”Quantified self”

Efter vissa korrigeringar sade rådet ja till föreslagen projektplan om Quantified self. Rådet var, med något undantag, också positivt inställda till att ”self-tracka”.  Smer fattade även beslut om att göra en konsultation på hemsidan, där allmänheten/organisationer kan skicka in synpunkter.. Ordföranden föreslog att rådet sätter våren 2016 som mål för publicering av rapporten.

9.2 Inför projekt om kliniska innovationer

Sekretariatet meddelade att projektplan angående kommande projekt om kliniska innovationer presenteras vid oktober-sammanträdet.

 
§ 10 Smer kommenterar

Karin Wilbe Ramsay presenterade ett utkast till  kommande Smer kommenterar som behandlar tekniken CRISPR/cas9. Rådet kommenterade förslaget och gav bifall till publicering.

 
§ 11 Jubileumsskrift uppföljning

Lotta Eriksson berättade om kommande jubileumsskrift.

 
§ 12 Inför kommande konferenser

Lotta Eriksson redogjorde för Smers kommande aktiviteter i Almedalen.

Lotta Eriksson berättade också om programmet inför den internationella konferensen den 9-10 september. Inbjudan skickas iväg dagens datum (2015-06-05).

Karin Wilbe Ramsay berättade om Smers kommande seminarium om CRISPR/ genetisk redigering, som arrangeras i samarbete med Gentekniknämnden och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo). Seminariet äger rum den 4 november i Riksdagen.

 
§ 13 Inför sammanträdet i Ystad

Lotta Eriksson berättade om planerna inför kommande sammanträde och mötet med det danska etikrådet.

 
§ 14 Anders Milton från organdonationsutredningen presenterar utredningens preliminära förslag

Anders Milton och Maria Möllergren var inbjudna till sammanträdet. Anders Milton presenterade utredningens preliminära slutsatser med etisk anknytning och diskuterade förslagen med rådet.

 
§ 15 Övriga frågor

Sammanträdestider för 2016 fastställdes. Rådet kommer att sammanträda den 5 februari, 1 april, 20 maj, 25-26 augusti (internatsammanträde), 21 oktober och 9 december. Smers etikdag hålls den 20 oktober.

Ordföranden tackade rådet och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                             Justeras

 

Robert Kreher                                                              Kjell Asplund

sekreterare                                                                   ordförande