Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 5 februari 2016

PROTOKOLL NR 1/2016

Närvarande

Chatrine Pålsson Ahlgren
Finn Bengtsson
Emil Bergschöld
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström (§ 7-9)
Åsa Gyberg-Karlsson
Göran Hermerén
Ann Johansson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Anna Singer
Anna-Lena Sörenson
Elisabet Wennlund
Barbro Westerholm

Sekretariat
Lotta Eriksson
Helena Teréus
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande
Kjell Asplund
Lars Berge-Kleber
Charlott Qvick
Anders Åkesson

Gäster
Ann Marie Jansson Lang
Olle Ringdén

 

§ 1                 Dagordning

Chatrine Pålsson Ahlgren hälsade alla välkomna och berättade att hon fått i uppdrag att vara ordförande under sammanträdet eftersom Kjell Asplund fått förhinder. Dagordningen för sammanträdet fastställdes.

 § 2                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde justerades och godkändes.

§ 3                 Anmälningar

Sven-Olov Edvinsson rapporterade att han och Ingemar Engström föredragit rådets rapport ADHD – etiska utmaningar den 28 januari vid Utbildningsdepartementet för bl.a. statssekreteraren Helene Öberg.

Chatrine Pålsson Ahlgren meddelade att Kjell Asplund diskuterat medicinska insatser i gränszonen mellan forskning och vård, dels i en debattartikel i Dagens Medicin den 3 februari 2016, dels i Sveriges Radio samma dag.

Lotta Eriksson berättade att ett nytt betänkande Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) kommit på remiss.

Lotta Eriksson meddelade även att rådet fått en förfrågan från WHO:s Global Health Ethics Unit att lämna synpunkter på arbetet med att revidera CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) 2002 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects. Rådet beslutade att inte ge några synpunkter på dokumentet på grund av andra prioriterade frågor.

 § 4                 Omvärldsbevakning

Bengt Rönngren rapporterade från departementet och berättade att betänkandet Effektiv vård överlämnats till regeringen i januari. Han meddelade också att en interpellation ställts till Gabriel Wikström angående frågan om statsrådet är beredd att tillsätta en utredning om dödshjälp.

Nils-Eric Sahlin berättade om Region Skånes kommande konferens på temat prioriteringar i folkvandringens tid.

Barbro Westerholm berättade att ett etiskt dilemma som uppmärksammats bland vissa vårdgivare på senare tid är patienter som inte vill bli behandlade av t.ex. läkare med utländsk härkomst. Vårdpersonalen upplever detta som bekymmersamt i mötet med patienten.

Chatrine Pålsson Ahlgren meddelade att hon hållit en presentation om rådets rapport om robotar och övervakning i vården av äldre vid konferensen Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa som arrangerades den 3-4 februari 2016 av Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova och Västerås Stad.

Karin Wilbe Ramsay berättade att det varit mycket bevakning i media kring genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 och att The Nuffield Council on Bioethics gått ut med en öppen inbjudan att skicka in synpunkter kring genredigering. Hon berättade vidare att European Group on Ethics in Science and New Technologies kommit med ett yttrande om genredigering i januari 2016.

Karin Wilbe Ramsay rapporterade om Socialstyrelsens rekommendation angående screening för bukaortaaneurysm som skickats ut på remiss och att det varit viss debatt kring rekommendationen.

Helena Teréus följde upp rapporteringen i media kring frågan om huruvida abortgränsen bör sänkas.

§ 5                 Översiktlig verksamhetsplan 2016

Lotta Eriksson föredrog verksamhetsplanen för 2016 och berättade bl.a. följande. Verksamhetsåret 2016 kommer att fokusera på utredande verksamhet. Ett antal utåtriktade aktiviteter kommer dock anordnas med syfte att stimulera den etiska diskussionen på hälso- och sjukvårdens område i enlighet med rådets uppdrag. Flera påbörjade projekt planerar att slutföras under året och ett nytt kommer att påbörjas. Rådet planerar även att publicera ett antal Smer kommenterar, besvara remisser och ha beredskap för ytterligare någon skrivelse eller uttalande. Ordföranden, medlemmar och sekretariatet kommer för rådets räkning att delta i möten och konferenser både i Sverige och utomlands. En vidareutveckling av rådets arbetsformer kommer att ske i linje med rådets strategi för 2015-2017.

Lotta Eriksson berättade om planerna och förslagen kring kommande dialog mellan Smer och olika landsting/regioner.

Lotta Eriksson berättade om planerna för rådets engagemang i Almedalen 2016 och presenterade ett antal förslag på ämnen att anordna samtal kring.

Rådet gav sitt bifall till verksamhetsplaneringen. Rådet var vidare positivt till att Smer har arrangemang i Almedalen och gav sekretariatet mandat att tillsammans med ordföranden fatta beslut om ett program. 

§ 6                 Ersättning vid äggdonation

Helena Teréus föredrog bakgrunden till ärendet och innehållet i det utkast till uttalande om schablonersättning vid äggdonation som rådet fått inför sammanträdet. Arbetsgruppen redovisade sin inställning. Rådet kom med synpunkter och kommentarer på utkastet. Helena gavs i uppdrag att justera utkastet i enlighet med förslagen och återkomma per e-post med en reviderad version för beslut per capsulam.

 § 7                 Remisser

 7.1                 Organdonation. En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84).

Karin Wilbe Ramsay föredrog betänkandet. Rådet kom med synpunkter på utredningens förslag och utsåg Elisabet Wennlund, Barbro Westerholm, Nils-Eric Sahlin, Finn Bengtsson och Ingemar Engström att ingå i en arbetsgrupp som tillsammans med Karin ska ta fram ett förslag till remissvar som skickas ut till rådet för beslut per capsulam.

7.2.                Restnoteringar av läkemedel- fortsatt utredning (rapport från Läkemedelsverket)

Karin Wilbe Ramsay föredrog remissen. Rådet beslutade att avstå från att lämna synpunkter.

7.3.                Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Lotta Eriksson föredrog ärendet. Rådet beslutade att avstå från att svara på remissen.

7.4.                Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Emil Bergschöld, som varit huvudsekreterare i utredningen, inledde med en presentation av betänkandet och därefter följde frågor från rådet.

Emil lämnade därefter sammanträdet pga. jäv och rådet fortsatte sin diskussion. Arbetsgruppen gavs i uppdrag att tillsammans med Helena Teréus ta fram ett förslag till remissvar till nästa sammanträde.

§ 8                 Klinisk innovation

Ann Marie Janson Lang, expert vid enheten för kliniska prövningar och licenser på Läkemedelsverket inledde med en presentation om bl.a. regelverket kring läkemedel och särskilt om stamcellsterapi som klassas som läkemedel för avancerad terapi.

Olle Ringdén, professor emeritus vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet berättade om sin verksamhet som läkare och forskare inom stamcellsterapi.

Därefter följde frågor och diskussion med de inbjudna gästerna och sedan en intern avstämning kring rådets projekt om klinisk innovation.

Ingemar Engström berättade att Svenska Läkaresällskapet tillsatt en utredning tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien som ska titta på gränsdragningen mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Rådet beslutade att även Ingemar ska ingå i arbetsgruppen för rådets projekt om klinisk innovation.

 § 9       Övriga frågor

Inga övriga frågor, Chatrine Pålsson Ahlgren avslutade sammanträdet.

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Helena Teréus                                                               Chatrine Pålsson Ahlgren

sekreterare                                                                     ledamot