Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2013-09-05

PROTOKOLL NR 4/2013

Närvarande:
Kjell Asplund, ordförande
Lars Berge-Kleber ( § 1- 6)
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Martin Fernsten
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Elina Linna
Åsa Nilsonne
Chatrine Pålsson Ahlgren
Sineva Ribeiro
Nils-Eric Sahlin
Elisabeth Wennlund
Barbro Westerholm

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Lena Barrbrink
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Emil Bergschöld
Ingvor Bjugård
Helena Bouveng
Anders Åkesson

 

§ 1                 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2012-06-05, godkändes.

§ 3                  Anmälningar

Ordföranden presenterade Lena Barrbrink som sedan augusti arbetar vid sekretariatet.

Lotta Eriksson informerade om att Jan Wahlström, tidigare sakkunnig i rådet, har avlidit och att Smer har framfört kondoleanser genom en minnesgåva till Läkare utan gränser.

Ordföranden meddelade att han kommer att medverka i seminariet Läkemedel- när är det rimligt att betala själv? som arrangeras av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle den 7 oktober.

Lotta Eriksson rapporterade om planeringen av seminariet ”Etiska och hälsoekonomiska aspekter på hantering av läkemedel mot ovanliga sjukdomar” som rådet anordnar tillsammans med SKL den 11 december 2013. Hon meddelade att responsen har varit god bland de som inbjudits till seminariet.

§ 4                 Omvärldsbevakning

Ordföranden och Lotta Eriksson rapporterade från National Ethics Councils (NEC) Forum i Dublin den 18-19 juni.

Nils-Eric Sahlin rapporterade från det årliga mötet för European Society of Human Reproduction and Embryology som ägde rum i London den 8-10 juli.

Barbro Westerholm och Elina Lina berättade om sin medverkan i ett seminarium om framtidens familjepolitiska frågor som ägde rum vid Stockholm Pride den 30 juli.

Ingemar Engström, Åsa Nilsonne och Elina Linna rapporterade från en hearing om tvångsvård inom psykiatrin som anordnades av Socialdepartementet den 2 september.

Martin Färnsten berättade om aktuella frågor som bereds inom regeringskansliet.

Rådet diskuterade även andra frågor utifrån sekretariatets sammanställning av aktuell omvärldsbevakning.

§ 5                 Uppföljning av sakfrågor

5.1                 Assisterad befruktning

Ordföranden informerade om en artikel som skickats in till Läkartidningen innehållande en översikt över den debatt som följt av rådets rapport ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”. En lång version av artikeln kommer att publiceras på rådets webbplats.

§ 6                 Remisser

6.1                 Socialstyrelsens modell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening för bröst-, prostata-, tjock- och ändtarmscancer

Karin Wilbe Ramsay presenterade ett förslag till ett samlat remissvar på Socialstyrelsens dokument om screening. Rådet gav huvudsakligt bifall till förslaget men gav sekretariatet i uppdrag att justera remissvaret utifrån de synpunkter som framkom. Beslut om justering fattas per capsulam.

6.2                 Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45)

Chatrine Pålsson Ahlgren berättade om frågans tidigare beredning i den referensgrupp som bestått av henne själv, Anders Åkesson och Sineva Ribeiro. Lena Barrbrink har utarbetat ett förslag till remissvar över det aktuella betänkandet. Rådet framförde synpunkter och gav sekretariatet i uppdrag att justera remissvaret. Beslut om slutgiltigt remissvar fattas per capsulam.

6.3                 En översyn av läkemedelslagen (Ds 2013:51)

Ordföranden meddelade att ovanstående remiss inkommit till Smer. Rådet beslutade att avstå från att svara på remissen. 

§ 7                 Pågående projekt

7.1                 Mitokondriebyte

Lotta Eriksson berättade om det senaste referensgruppsmötet och de bearbetningar som gjorts i rapporten om mitokondriebyte. Rådet diskuterade de olika delfrågorna med fokus på analys och argument utifrån det utkast till rapport som skickats ut. Det bestämdes att vissa frågor ska fortsätta att diskuteras i referensgruppen. Sekretariatet fick i uppdrag att justera och färdigställa rapporten i samråd med referensgruppen.

7.2                 Medfinansiering

Lena Barrbrink presenterade ett förslag till avgränsningar och genomförandeplan till projektet om medfinansiering. Rådet diskuterade frågan och gav bifall till förslaget. Sekretariatet fick i uppdrag att arbeta vidare med projektet i samråd med referensgruppen.

§ 8                 Inför kommande samarbete med SBU

8.1                 Formerna för samarbetet

Lotta Eriksson berättade om det samarbete som inletts mellan Smers sekretariat och SBU:s kansli angående etisk analys av vissa SBU-projekt. Rådet gav bifall för samarbetet och diskuterade formerna.

8.2                 Inför kommande projekt

Det beslutades att nästkommande projekt inom samarbetet med SBU ska vara fosterdiagnostik genom analys av fetalt DNA i moderns blod (NIPT).

§ 9                 Övrig verksamhetsplanering

9.1                 Sammanträdestider 2014

Sammanträdestider för 2014 fastslogs till 7 feb, 21 mars, 22-23 maj (dubbelsammanträde i Kalmar), 10 okt och 5 dec. Ytterligare ett sammanträde kommer att förläggas till hösten. Den etiska dagen 2014 är planerad till den 9 okt.

9.2                 Inför etiska dagen 2013

Sekretariatet presenterade programmet till den etiska dagen 24 oktober 2013 med namnet ”Gå på djupet i hjärnan”.

§ 10               Övriga frågor

Sven-Olov Edvinsson uppmärksammade rådet på företeelsen att analysera avloppsvatten för att mäta halter av t.ex. cannabis från urin, vilket eventuellt skulle kunna innebära ett hot mot den personliga integriteten.

Chatrine Pålsson Ahlgren tog upp frågan om att beställa produkter med Smers logotyp för att använda som marknadsföring av rådet.

 

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Kjell Asplund
ordförande