Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 22-23 maj 2014

PROTOKOLL NR 3/2014

Närvarande
Kjell Asplund, ordförande
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Ingvor Bjugård
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Martin Färnsten
Anders Henriksson
Göran Hermerén 
Elina Linna (§1-7)
Åsa Nilsonne
Chatrine Pålsson Ahlgren
Nils-Eric Sahlin
Elisabeth Wennlund
Barbro Westerholm (§ 8-13)
Anders Åkesson (§ 1-7)

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Helena Teréus
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Helena Bouveng
Sineva Ribeiro

Gäster:
Krister Björkegren
Maria Gill
Lennart Magnusson
Karl-Erik Westman

 

§ 1                 Inledningsdialog med landstinget i Kalmar

Ordföranden öppnade mötet och Chatrine Pålsson Ahlgren och Anders Henriksson hälsade alla i rådet välkomna till det två dagar långa sammanträdet i Kalmar.

Krister Björkegren, utvecklingschef i landstinget Kalmar, och Anders Henriksson berättade om aktuella frågor och framtida utmaningar för landstinget i Kalmar. Efteråt följde en diskussion med rådet med särskilt fokus på landstingets värdegrundsarbete.

§ 2                 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 3                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2014-03-21, godkändes efter ändringar.

§ 4                 Anmälningar

Lotta Eriksson anmälde att rådet fått en remiss från SKL (Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden) som ska besvaras senast 31 augusti. Ordföranden föreslog att sekretariatet tar fram ett förslag på remissvar utifrån rådets tidigare ställningstaganden och skickar ut till rådet för per capsulam-beslut under sommaren. Ärendet bereds av Karin Wilbe Ramsay.

Ordföranden informerade om att betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) även förväntas komma som remiss till rådet inom kort.

§ 5              Omvärldsbevakning  

Martin Färnström gav ytterligare information om delbetänkandet från Utredningen om ofrivillig barnlöshet (SOU 2014:29) som offentliggjordes den 16 maj. Han meddelade även att Lotta Vahlne Westerhäll har utsetts att leda utredningen Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet (dir. 2014:20) samt att Eva Nilsson Bågenholm kommer att bli utredare för Estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården (dir. 2014:61). Regeringen har även utsett Måns Rosén att utreda hur den högspecialiserade vården kan utvecklas (dir 2014:56).

Ordföranden rapporterade från den nationella konferensen Framtidens familjecentral som han medverkade i den 13-14 maj i Östersund.

Helena Teréus rapporterade från European  Health Law Conference ”Access to Health Care: Looking for a Legal Road Map” som hölls i Riga den  28-29 April 2014. Hon rapporterade även från ett seminarium som hölls i samband med publiceringen av Anders Anells rapport Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Det senare projektet var ett initiativ från tankesmedjorna FORES, Entreprenörskapsforum och Stiftelsen Leading Health Care.

Ordföranden och Nils-Eric Sahlin berättade om det kommande seminariet Hur ska vi orka vara etiska också som anordnas av SKL och Region Skånes etiska råd den 11 juni i Stockholm. Rådet diskuterade Smers tidigare och kommande utbyte med de regionala och lokala etikråden i Sverige.

Rådet kommenterade även andra aktuella frågor från sekretariatets omvärlds-PM.

§ 6                 Uppföljning av sakfrågor

6.1                 Handel med organ

Karin Wilbe Ramsay redogjorde för programmet för seminariet Pengar vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt? som arrangeras av Smer och medarrangörer vid den kommande Medicinska riksstämman den 4-5 december 2014.

Karin Wilbe Ramsay berättade om kommunikation och spridning av dokumentet Smer kommenterar 2014:1, Handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap som publicerades på rådets webbplats i april.

6.2                 Remisser

Karin Wilbe Ramsay meddelade att remissvaret ang. betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) skickats in till Socialdepartementet efter rådets beslut per capsulam.

6.3                 Samråd med TLV

Ordföranden och Lotta Eriksson rapporterade om uppföljningen av Smers samråd med TLV angående deras nya förslag till hälsoekonomiska beräkningar, vilket ledde till en diskussion om ämnet. Ordföranden konstaterade att rådet bör ha en fortsatt dialog med TLV angående denna fråga.

§ 7                 Med- och egenfinansiering                   

Göran Hermerén höll en presentation om med- och egenfinansiering i den offentligt finansierade vården med fokus på arbetsgruppens diskussioner och förslag till preliminära ställningstaganden.

Rådet delades in i mindre grupper för att med utgångspunkt i utskickat material diskutera vilka huvudsakliga ställningstaganden och argument rådet bör anföra i den kommande rapporten.

Efter gruppdiskussionerna följde en gemensam diskussion där grupperna redovisade sina synpunkter. Rådets medlemmar kommenterade även övrigt innehåll i den kommande rapporten som bereds inom arbetsgruppen.

§ 8                 Rådets samarbeten med SBU Alert

8.1                 NIPT- Icke-invasivt fosterdiagnostiskt test

Lotta Eriksson presenterade bakgrundsinformation och etiska frågeställningar angående NIPT samt rapporterade från det senaste mötet med projektgruppen från SBU Alert. Hon meddelade att projektgruppen kommer att presentera sina resultat för rådet i september.

Rådet diskuterade etiska frågor som aktualiseras av metoden och av fosterdiagnostik generellt.

8.2                 Shaken baby syndrome – Skakvåld mot spädbarn

Ordföranden redogjorde i korthet för etiska frågeställningar kring shaken baby syndrome samt berättade om projektets upplägg vid SBU Alert. Rådet diskuterade de etiska frågorna översiktligt.

§ 9                 Strategi inför 2015-2017

På grund av bristande tidsutrymme hann rådet inte diskutera det förslag till strategiplan för mandatperioden 2015-2017 som tagits fram av ordföranden. Ordföranden och sekretariatet fick dock bifall till att ta fram en engelskspråkig preliminär version av strategiplanen inför presentationen av rådets arbete vid WHO Global Summit i Mexico city den 22-24 juni.

Ordföranden uppmanade rådet att komma med skriftliga synpunkter på förslaget. Frågan tas upp igen vid ett kommande sammanträde.

§ 10               Remisser

9.1                 Förslaget om att inkludera vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (S2013/46/FS)

Karin Wilbe Ramsay föredrog ärendet och presenterade ett förslag till remissvar. Rådet gav bifall till remissvaret efter vissa justeringar.

9.2                 Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av könsdysfori

Helena Teréus föredrog ärendet och presenterade ett förslag till remissvar. Rådet gav bifall till förslaget.

9.3                 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2014:9)

Lotta Eriksson föredrog ärendet och presenterade ett förslag till remissvar. Rådet gav huvudsakligt bifall till förslaget men vissa tillägg föreslogs. Sekretariatet fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till remissvar och skicka ut till rådet för per capsulam-beslut. 

9.4                 Working document on research on biological materials of human origin/Biobanks

Lotta Eriksson redogjorde för förslaget på uppdaterade riktlinjer angående forskning på biologiskt material från människa som inkommit från Europarådets Committee on Bioethics (DH-BIO). Utskickat material kommenterades av rådet.  Rådet beslutade att ge synpunkter på dokumentet, vilka sammanställs av sekretariatet i samråd med Göran Hermerén, Nils-Eric Sahlin och ordföranden. Beslut i ärendet delegerades till ordföranden.

9.5                 Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Ordföranden meddelade att ovanstående remiss inkommit till Smer men att de etiska frågorna förefaller vara av mindre dimension. Efter förslag från ordföranden beslutade rådet att inte besvara remissen.

§ 11               ADHD-projekt

11.1               Uppföljning av projektet

Sven-Olov Edvinsson berättade om arbetsgruppens diskussioner och framhöll att rådet även bör beakta den psykologiska forskningen inom fältet.

Karin Wilbe Ramsay rapporterade om andra myndigheters pågående arbete med ADHD-relaterade frågor.  

Rådet tog beslut om den reviderade projektplanen efter vissa kompletteringar.

11.2               Etikdagen 2015

Karin Wilbe Ramsay informerade om planeringen av etikdagen 2015 på temat ADHD. Rådet diskuterade det utskickade programförslaget och gav sekretariatet stöd för att fortsätta planeringen.

§ 12               Robotar och övervakning i vården av äldre

Karl-Erik Westman från Myndigheten för delaktighet redogjorde för den tekniska utvecklingen och möjliga användningsområden gällande robotteknik bl.a. på hälso- och sjukvårdområdet.

Maria Gill från Västerås kommun berättade om hur hemtjänsten inom kommunen använder sig av robotar, övervakning och annan teknik vid tillsyn och omsorg av äldre personer.

Lennart Magnusson från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) berättade om NKA:s verksamhet och om anhörigas perspektiv på robotar och övervakningsteknik.

Efter varje gästs föredragning följde en diskussion med rådet angående etiska frågor som aktualiseras av de olika teknikerna.

Rådet beslutade att anta den föreslagna projektplanen med vissa justeringar.

§ 13               Verksamhetsplanering

13.1               Inför Smers 30-årsjubileum

Programkommittén bestående av Lotta Eriksson, Chatrine Pålsson Ahlgren och Nils-Eric Sahlin berättade om deras planer och förslag till aktiviteter för jubileumsåret 2015. Bland annat planeras en nationell och en internationell konferens samt eventuellt vissa aktiviteter vid Almedalen. Ett instiftande av etikpris föreslogs också av programkommittén.

Rådet diskuterade aktiviteterna och gav huvudsakligt bifall till programkommitténs förslag.

13.2               Sammanträdesdatum för 2015

Den 6 feb, 17 april och 5 juni bestämdes som sammanträdesdatum för år 2015. Preliminärt datum för den internationella jubileumskonferensen är den 9-10 september. Övriga sammanträdesdatum för 2015 fastslås senare.

 

Vid protokollet                                                            

Karin Wilbe Ramsay                                                   
sekreterare                                               

Justeras

Kjell Asplund
ordförande