Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 21 oktober 2016.

PROTOKOLL NR 5/2016

Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 21 oktober 2016.

Närvarande
Kjell Asplund
Finn Bengtsson
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Åsa Gyberg-Karlsson
Göran Hermerén §3-13
Ann Johansson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Anna-Lena Sörenson
Elisabet Wennlund

Sekretariat
Lotta Eriksson
Janna Kokko

Frånvarande
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Chatrine Pålsson Ahlgren
Anna Singer
Barbro Westerholm
Charlott Qvick
Anders Åkesson

Gäster
Mats Johansson
Mikael Sandlund

 

§ 1                Dagordning

Kjell Asplund hälsade Mikael Sandlund, ny ordförande i SLS etikdelegation, välkommen till att medverka som gäst vid rådets sammanträden med yttranderätt.

§ 2                Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde godkändes.

§ 3                Anmälningar

Kjell Asplund informerade om att Smer varit medarrangör på seminariet Efter Macchiarini: ett rundabordsamtal om patienttrygghet i riksdagen tillsammans med patientorganisationen Nätverket mot cancer och Riksdagens nätverk för jämlik vård. Anna-Lena Sörenson, som var en av värdarna och Kjell Asplund berättade att seminariet var välbesökt och lyckat.

Kjell Asplund för Smers räkning svarat på en förfrågan från WHO gällande ett utkast på “The WHO Principles for the donation and management of Medical Products of Human Origin (MPHO)”. I svaret påpekades att WHO även borde inkludera en stark skrivning om organ och vävnader som tas från de som avrättas.

Kjell Asplund påminde om att SBU:s rapport om skakvåld publiceras den 26 oktober. Ingemar Engström, kommer att delta vid pressträffen från Smers sida.

Kjell Asplund berättade vidare att Smer fått en förfrågan från NT-rådet om det finns intresse från Smers sida till dialog kring compassionate use och post-trial provision av läkemedel. Lotta Eriksson från sekretariatet har haft preliminär dialog med Lars Sandman (NT-rådet), planen är att ett rundabordssamtal kring frågan som förslagsvis kan anordnas i början på kommande år. Smer visade intresse för dialog och sekretariatet fick i uppgift att planera för detta i samråd med NT-rådet.

Kjell Asplund berättade att han fått en förfrågan gällande prematura barn och om sänkt gräns för livräddande åtgärder (22 v. istället för 23 v.). Rådet bestämde att ta upp frågan på nästa sammanträde då framtida prioriteringar ska diskuteras.

Kjell Asplund meddelade att rådet i oktober fattat beslut per capsulam om medicinska åldersbedömningar. Åsa Gyberg-Karlsson reserverade sig mot beslutet. Uttalandet och en debattartikel på Dagens Nyheter publicerades den 20 oktober.

Kjell Asplund berättade kort om genomförd landstingsdialog i Västra Götalandsregion.  Nästa dialog anordnas i Blekinge i november och rådet beslutade att diskutera ärendet vidare därefter.

Lotta Eriksson berättade att rådet fått en förfrågan från Socialstyrelsen angående en etisk analys av screening för prostatacancer innan årsskiftet. Pga. arbetsbelastningen i övrigt beslutades att Smer inte kan åta sig att ta fram en etisk analys till Socialstyrelsen. Däremot kan rådet åta sig att ge synpunkter på Socialstyrelsens preliminära analys inom ramen för deras beredning.

Lotta Eriksson meddelade att rekrytering av en vikarie inför Helena Teréus kommande föräldraledighet ska påbörjas. En annons publiceras kommande vecka.

§ 4                Uppföljning av konferenser

Kjell Asplund sammanfattade kring Smers konferens Illegal and spurious medicines som anordnades den 19 september.

Göran Hermerén sammanfattade kring och tackade för Smers insatser inför etikprismottagarens symposium How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody’s life? Hard choices, QALYs and ethics som anordnades den 20 oktober.

§5                 Omvärldsbevakning

Elisabeth Wennlund berättade att hon och Barbro Westerholm föreläst på Vetenskapsakademins seminarium Kritisk etiskt tänkande i all högre utbildningTillgång, behov & åtgärder den 19 oktober.

Kjell Asplund berättade att Helena Teréus har varit på ett seminarium om organ harvesting i riksdagen.

Janna Kokko berättade att hon och Helena Teréus har deltagit i Nordic Biomedical Conference som arrangerades av Nordic Network for Research in Biomedical Law i Lund den 13-14 oktober.

Åsa Gyberg-Karlsson berättade att hon deltagit i Diagnostikforum som arrangerades av Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap den 28-29 september. Hon pratade om genetisk integritet och om Smer.

§ 6                Klinisk innovation

Lotta Eriksson berättade om beredningen i arbetsgruppen sedan det senaste sammanträdet och sammanfattade rapportens innehåll och de genomförda ändringarna.

Rådet lämnade synpunkter på ändringarna och kom med några justeringar som ska göras i texten. Därefter följde diskussion kring kommunikationsplan. Rapporten ska publiceras den 10 november. Beslut om talesperson är ännu inte fattat.

§ 6                Vårdsponsring

Lotta Eriksson föredrog ärendet. Hon sammanfattade om bakgrunden till arbetet och om samarbetet mellan Smer och Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet.  Publiceringen av Prioriteringscentrums rapport och Smers skrivelse ska samordnas och planen är att ta fram en gemensam debattartikel.

§ 7      Etisk analys rotavaccinvirus i det nationella vaccinationsprogrammet

Mats Johansson, som Smer anlitat i detta ärende, presenterade sin analys. Rådet diskuterade texten och lämnade synpunkter. Sekretariatet fick i uppdrag att tillsammans med Mats Johansson justera texten och tillfoga en sammanfattande bedömning från Smers sida. Analysen ska skickas till Folkhälsomyndigheten så snart som möjligt.

§ 8      Synpunkter på utkast till Nyrevidering av den nationella modellen för prioriteringar

Janna Kokko berättade om bakgrunden till ärendet som har sitt ursprung i att Prioriteringscentrum kontaktade Smer och bad om ett möte för att diskutera utkastet. Kjell Asplund, Nils-Eric Sahlin och sekretariatet träffade Lars Sandman och Mari Broqvist från Prioriteringscentrum den 12 september. På mötet kom parterna överens om att Smer lämnar också skriftliga synpunkter.

Janna Kokko redogjorde för innehållet i synpunkterna och rådet diskuterade kring utkastet. Några justeringar ska göras i texten innan synpunkterna lämnas till författarna.

§ 9                Remisser

9.1                 Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41)

Lotta Eriksson föredrog ärendet som beretts av Helena Teréus. Remissvaret baseras på rådets tidigare ställningstaganden i frågan. Rådet fattade beslut i ärendet efter justering.

9.2                Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Lotta Eriksson föredrog förslaget till remissvar och rådet beslutade att anta det.

9.3                Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)

Kjell Asplund berättade om ärendet. Han föreslog att Smer avstår från att lämna synpunkter vilket också beslutades av rådet.

9.4                Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)

Lotta Eriksson föredrog förslaget till remissvar som beretts av Helena Teréus. Svaret baseras på rådets uttalande i frågan. Rådet beslutade att anta svaret. Åsa Gyberg-Karlsson deltog inte i beslutet. Då rådet ej var beslutsfört skickas remissvaret för per capsulam beslut till rådets samtliga ledamöter snarast efter sammanträdet.

§ 10              Egenmätningar och kroppsnärateknik – uppdatering

Lotta Eriksson redogjorde för läget med rådets projekt om egenmätningar och berättade tillsammans med Göran Hermerén om mötet med eHälso-gruppen vid Lunds universitet som de träffade i oktober. Åsa Gyberg-Karlsson berättade om ett möte vid Blekinge Tekniska Högskola i samma ämne.

§ 11              Förslag inför seminarium tillsammans med RIFO våren 2017

Janna Kokko presenterade förslag på ett gemensamt seminarium med RIFO – sällskapet riksdagsledamöter och forskare. Finn Bengtsson som också är ledamot i RIFO kompletterade.

Rådet diskuterade och beslutade om datum, upplägg och ämne i enlighet med sekretariatets förslag.

§ 12              Inför framtida planering och prioritering av sakfrågor

Lotta Eriksson redogjorde kort för de ärenden rådet arbetar med för tillfället. Arbetet med kommande prioritering av sakfrågor ska påbörjas snart. Rådsmedlemmarna ombeds att inom kort att skicka in förslag på frågor att behandla kommande år inför sammanträdet den 9 december.

Lotta Eriksson informerade vidare om ett eventuellt kommande möte med estniska rådet i början av 2017 samt om planerat möte med Bioteknologirådet i Norge den 15 juni 2017.

§ 13              Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

Vid protokollet                                                           Justeras

 

Janna Kokko                                                              Kjell Asplund

Sekreterare                                                                 Ordförande