Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 21 mars 2014

PROTOKOLL NR 2/2014

Närvarande
Chatrine Pålsson Ahlgren, t.f. ordförande §§ 1-4 och §§ 6-11
Ingemar Engström, t.f. ordförande § 5
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Ingvor Bjugård
Helena Bouveng (§ 1-7)
Sven-Olof Edvinsson
Martin Färnsten
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Elina Linna
Elisabeth Wennlund
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Sekretariat
Lotta Eriksson
Helena Teréus
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande
Kjell Asplund
Åsa Nilsonne
Sineva Ribeiro
Nils-Eric Sahlin

Gäster
Karl Arnberg
Johan Bartholf
Thomas af Bjur
Vivianne Emanuelsson
Marie-Louise Forsberg-Fransson
Mia Frisk
Lisa Landerholm
Douglas Lundin
Jan-Peter Strömgren

 

§ 1                 Dagordning

Chatrine Pålsson Ahlgren hälsade alla välkomna och dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2                 Protokoll

Protokollet från rådets föregående sammanträde den 7 februari 2014 godkändes efter justering.

§ 3                 Anmälningar

Chatrine Pålsson Ahlgren berättade att den debattartikel om TV-inspelningar på sjukhus som en majoritet av rådets ledamöter och sakkunniga ställt sig bakom efter korrespondens per e-post, publicerades den 18 mars 2014 i Svenska dagbladet. Det konstaterades att många andra nyhetsmedier refererat till artikeln. Chatrine Pålsson Ahlgren informerade vidare om att ett programförslag på temat handel med organ lämnats in av sekretariatet till Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma.

Lotta Eriksson informerade om att Smer inlett ett samarbete med SBU-Alert kring ett nytt projekt om det så kallade shaken baby-syndrome.

Lotta Eriksson berättade även att Smer fått en remiss från Socialdepartementet angående Socialstyrelsens förslag om att vaccination mot hepatit B införs i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Karin Wilbe Ramsay från sekretariatet är ansvarig för handläggningen av remissen som kommer att behandlas vid kommande sammanträde.

Helena Teréus rapporterade från en hearing vid Utbildningsdepartementet den 17 mars 2014 som även Kjell Asplund och Karin Wilbe Ramsay närvarade vid. Hearingen hölls med anledning av arbetet med en ny europeisk dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning. Frågan bevakas fortsatt av sekretariatet och Kjell Asplund.

Lotta Eriksson informerade om att Smer fått ett e-postmeddelande från en läkare angående behovet av etisk vägledning när en patient vägrar att ta emot blodprodukter på grund av sin tro.

§ 4                 Omvärldsbevakning

Barbro Westerholm informerade om Region Skånes Etiska råds konferens Ska äldre särbehandlas? – äldrevården ur ett etiskt perspektiv som ägde rum den 27 februari 2014.

Martin Färnsten informerade om att regeringen tagit beslut om att tillsätta en utredning som ska undersöka om den nuvarande åldersgränsen för juridisk ändring av könstillhörigheten bör ändras. Han nämnde även att Socialdepartementet lämnat två propositioner till Riksdagen, dels propositionen Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård (prop. 2013/14:119) den 18 mars 2014, dels propositionen Patientlag (prop. 2013/14:106) den 11 mars 2014.

Karin Wilbe Ramsay rapporterade om uppföljningen av frågan om levande organdonatorer.

Helena Teréus redogjorde för några aktuella händelser ur sekretariatets omvärldsbevakning och meddelade att Kjell Asplund och Nils-Eric Sahlin medverkat vid organisationen Respekts seminarium om prioriteringar inom vården den 12 mars 2014.

§ 5                 Med- och egenfinansiering inom hälso- och sjukvården

Ingemar Engström välkomnade Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande vid Personskadeförbundet, samt Vivianne Emanuelsson, ombudsman vid Synskadades Riksförbund, som bjudits in för att tala om sin syn på med- respektive egenfinansiering. Efter presentationer följde frågor och diskussion.

Även Mia Frisk, vice ordförande i Landstingsstyrelsen i Jönköpings läns landsting, Marie-Louise Forsberg-Fransson, ordförande i Landstingsstyrelsen i Örebro läns landsting samt Thomas af Bjur, ledamot i regionstyrelsen i Landstinget Sörmland, hade bjudits in för att tala om de olika landstingens syn på med- och egenfinansiering. Efter presentationer följde frågor och diskussion.

Lotta Eriksson informerade rådet om att hon blivit kontaktad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med anledning av ett pågående projekt vid SKL om med- och egenfinansiering. Det föreslogs att den som är ansvarig för projektet ska besöka arbetsgruppens nästa möte och berätta om sitt arbete.

Göran Hermerén redogjorde för vad arbetsgruppen kommit fram till vid sitt senaste möte den 12 mars 2014.

§ 6                 Remisser

6.1                 Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)
Helena Teréus presenterade ett förslag till remissvar med anledning av betänkandet. Rådet beslutade att yttra sig i enlighet med förslaget.

6.2                 Starka tillsammans (SOU 2013:87)

Karin Wilbe Ramsay föredrog ett förslag till remissvar med anledning av betänkandet. Rådet gav huvudsakligt bifall till förslaget men gav sekretariatet i uppdrag att justera remissvaret utifrån de synpunkter som framkom. Beslut om justering fattas per capsulam.

§ 7              Översyn av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) tillämpning av den etiska plattformen

Douglas Lundin, chefsekonom vid TLV, Lisa Landerholm, medicinsk utredare vid TLV och Karl Arnberg, hälsoekonom vid TLV, gästade Smer för att berätta om den pågående översynen av den beräkningsmodell som används för att bedöma vilka läkemedel som ska subventioneras av staten. En fråga som uppmärksammades var hur den av Riksdagen antagna etiska plattformen ska beaktas vid beräkningen av kostnadseffektivitet.

Douglas Lundin höll en presentation i ämnet och därefter följde frågor och diskussion.

§ 8               Remissen Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats (SOU 2013:82)

Lotta Eriksson föredrog ärendet och rådet beslutade att avstå från att yttra sig i sak över betänkandet eftersom det inte rör medicinsk-etiska frågor.

§ 9                 Smer kommenterar

Karin Wilbe Ramsay föredrog ett utkast till kommentarer från Smer angående rapporten från det danska nationella etikrådet International handel med menneskelige aeg, rugemoderskab og organer från november 2013. Rapporten uppmärksammas i dokumentserien Smer kommenterar och avser frågor om handel med mänskliga ägg och njurar samt kommersiellt surrogatmoderskap.

Rådet diskuterade utkastet samt ställningstaganden och gav sedan huvudsakligt bifall till förslaget. Sekretariatet fick dock i uppdrag att göra vissa justeringar och beslut om den slutgiltiga versionen fattas av rådet per capsulam.

§ 10               Neuropsykiatriska diagnoser

Karin Wilbe Ramsay redogjorde för arbetsgruppens diskussion vid mötet den 20 mars 2014 som bl.a. berörde tidsplan för projektet, Etikdagen och om en eventuell ungdomsdialog kan genomföras inom ramen för projektet.

§ 11               Övriga frågor

Anders Henriksson berättade om det planerade upplägget vid Smers sammanträde den 22-23 maj 2014 som kommer att äga rum i Kalmar.

Vid protokollet

Helena Teréus, sekreterare

Justeras

Kjell Asplund, ordförande