Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 14 november 2014

PROTOKOLL NR 5/2014

Närvarande

Kjell Asplund, ordförande
Lars Berge-Kleber
Helena Bouveng
Emil Bergschöld
Ingvor Bjugård
Sven-Olov Edvinsson
Martin Färnsten
Anders Henriksson (§ 10-12)
Göran Hermerén 
Åsa Nilsonne
Sineva Ribeiro
Chatrine Pålsson Ahlgren
Elisabet Wennlund
Barbro Westerholm (§ 4-12)

Sekretariat:

Lotta Eriksson
Helena Teréus
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:

Ingemar Engström
Elina Linna
Nils-Eric Sahlin
Anders Åkesson

§ 1                 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2014-09-19, godkändes efter ändringar.

§ 3                 Anmälningar

Ordföranden informerade om att rådet har fått en förfrågan från Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet, om att samverka angående ett forskningsprojekt om förfalskade läkemedel. Smers roll skulle vara att fungera som mottagare till projektet. Rådet ställde sig positivt till detta förslag.

Ordföranden meddelade att rådet fått en inbjudan till en workshop på temat Hur mäter vi svårighetsgraden av en sjukdom? som anordnas av TLV den 19 januari 2015. Elisabet Wennlund anmälde intresse av att delta i detta. Seminariet kommer även att bevakas av sekretariatet.

Vidare meddelade ordföranden att rådet fått ett brev från Downföreningen angående språkbruket i Socialstyrelsens rapport Fosterskador och kromosomavvikelser. Brevet är ställt till Socialstyrelsen men skickades även för kännedom till Smer eftersom föreningen i brevet hänvisar till Smers tidigare arbete i ämnet.                  

Ordföranden informerade även om att han och sekretariatet kommer att delta i National Ethics Councils (NEC) Forum i Rom den 18-19 november. Lotta Eriksson samordnar och modererar en workshop om robotar och ordföranden ska hålla ett anförande om forskningsfusk.

Lotta Eriksson berättade att hon och Karin Wilbe Ramsay gjort en presentation om rådets arbete och arbetsformer vid Gentekniknämndens ordinarie sammanträde den 12 november. Vid mötet diskuterades bland annat möjligheten att arrangera ett gemensamt seminarium under nästa år.  

Lotta Eriksson informerade om förändringar angående personalsituationen vid sekretariatet.

Ordföranden meddelande att rådet tyvärr måste avstå från att lämna synpunkter på departementspromemorian Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28) på grund av den i övrigt höga arbetsbelastningen för sekretariatet. Promemorian hade inte remitterats till rådet men rådet hade för avsikt att ändå lämna synpunkter.

Ordföranden informerade rådet om att Anders Milton som leder utredningen om donations- och transplantationsfrågor (dir. 2013:25) är inbokad som gäst vid rådets kommande sammanträde den 5 dec.

§ 4       Omvärldsbevakning  

Ordföranden rapporterade från EC International Dialogue on Bioethics som anordnades den 21-22 oktober i Bryssel och hänvisade till den sammanställning av konferensen som skickats ut med sammanträdeshandlingarna.

Lotta Eriksson rapporterade från ett möte med Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) som hölls i Marsstrand den 16-17 oktober. Mötet handlade om framtagandet av riktlinjer inför införande av NIPT (icke-invasivt fosterdiagnostiskt test) i klinisk praktik.

Martin Färnsten informerade om aktuella utredningar och ärenden vid Socialdepartementet. Han rapporterade även om den pågående processen att förordna ledamöter och sakkunniga till Smer med anledning av det förestående skiftet av mandatperiod.  

Karin Wilbe Ramsay uppmärksammade rådet på det kommande symposiet Pengar vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt? som rådet anordnar i samarbete med andra organisationer vid Medicinska riksstämman den 4 december. Hon informerade också om en myndighetsdialog angående nanoteknik som arrangeras av Kemikalieinspektionen och Nordiska kemikaliegruppen den 27 november.

Ingvor Bjugård upplyste rådet om ett seminarium om  jämlik hälsa och vård som anordnas den 19–20 mars 2015 i Västerås. Arrangör är Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i samarbete med Landstinget Västmanland.

Helena Teréus uppmärksammade rådet på vissa aktuella frågor i sekretariatets omvärlds-PM.

§ 5                 NIPT – icke-invasivt fosterdiagnostiskt test

Lotta Eriksson berättade om det pågående samarbetet med SBU angående NIPT (icke-invasivt fosterdiagnostiskt test) samt om mötet med SFOG i Marsstrand i oktober angående riktlinjer för NIPT. Hon presenterade förslag på etiska aspekter som skulle kunna ingå i den text som rådet ska bidra med till SBU:s kommande Alert-rapport. Rådet gav synpunkter på innehållet i den kommande texten.

Lotta Eriksson meddelade att ett nytt utkast kommer att skickas ut till rådet för att inhämta synpunker inför nästa sammanträde.

§ 6                 Robotar och övervakning – slutjustering av rapport

Helena Teréus berättade om beredningen av rådets rapport om robotar och övervakning i vården av äldre, och om de ändringar som gjorts efter de synpunkter som inkommit från rådsmedlemmar.

Rådet gick igenom rapporten avsnitt för avsnitt och gav förslag på justeringar. Därefter fattade rådet beslut om rapporten.

Rådet diskuterade möjliga kommunikationsinsatser i samband med publicering av rapporten. Publiceringen är planerad till februari 2015.

§ 7                 Remisser

7.1                 Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

Karin Wilbe Ramsay föredrog ärendet och rådet gav sina synpunkter på det utskickade förslaget till remissvar. Rådet fattade beslut om remissvaret efter de ändringar som föreslagits. 

7.2                 Inför remissvar ang. ändringar i TLV:s Allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

Lotta Eriksson meddelade att rådet fått ovanstående dokument från TLV på remiss och att ärendet kommer att behandlas vid kommande sammanträde.

7.3                 Inför remissvar ang. Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Karin Wilbe Ramsay meddelade att ovanstående remiss inkommit till Smer och att ärendet kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

§ 8                 ADHD-projektet              

Sven-Olov Edvinsson rapporterade från arbetsgruppens senaste möte. Han berättade om två kommande aktiviteter som är planerade inom projektet: ett dialogmöte med skolungdomar och ett dialogmöte med representanter från olika yrkesgrupper som arbetar med ADHD i skolan.

Rådet reflekterade över seminariet ADHD – är vi på rätt väg? som arrangerades den 9 oktober inom ramen för projektet.

§ 9                 Smer kommenterar – hjärndoping

Karin Wilbe Ramsay presenterade det utskickade förslaget på Smer kommenterar 2014:2, Hjärndoping – kognitiv prestationshöjning hos friska personer. Rådet gav synpunkter på förslaget och godkände publicering av dokumentet.

§ 10               Med- och egenfinansiering i hälso- och sjukvården

Ordföranden, Göran Hermerén, Chatrine Pålsson-Ahlgren och Lotta Eriksson rapporterade om beredningen av rapporten om med- och egenfinansiering i hälso- och sjukvården.

Rådet gick igenom kapitel 8 Analys av några fall av med- och egenfinansiering och kapitel 9 Överväganden och ställningstaganden sida för sida och föreslog ändringar. Därefter kommenterades vissa övriga delar av rapporten.

Helena Bouveng meddelade att hon eventuellt kommer att bifoga en reservation till rapporten.

Lotta Eriksson presenterade en kommunikationsplan inför publiceringen av rapporten. Publiceringen är planerad till januari 2015.  

§ 11               Verksamhetsplanering

Lotta Eriksson berättade om programförslaget till den internationella konferensen den 9-10 september under jubileumsåret 2015. Rådet kommenterade förslaget.

§ 12               Övriga frågor

12.1               Avslutning av mandatperioden

Ordföranden förhörde sig om intresset av att ordna en social aktivitet i samband med nästa sammanträde den 5 december för att tacka ledamöter och sakkunniga för den gångna mandatperioden. Rådets medlemmar ställde sig positiva till detta.

12.2               Landstingens erbjudande om PGD

Sven-Olov Edvinsson tog upp frågan om de olikheter som finns i landstingens erbjudanden om preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) och som kan leda till ojämlika förhållanden. Sekretariatet fick i uppdrag att bevaka frågan.

12.3               Utländska romers tillgång till sjukvård i Sverige

Sven-Olov Edvinsson uppmärksammade rådet på problematiken med de socioekonomiskt utsatta romer som kommer till Sverige från andra länder och som kan ha svårigheter att få sjukvård i Sverige. Rådet diskuterade frågan och instämde i att det kan finnas medicinsk-etiska aspekter att beakta. Det föreslogs att en person med sakkunskap i frågan bjuds in till ett kommande sammanträde för att berätta mer om ämnet.

Vid protokollet                                                             

Karin Wilbe Ramsay                                                    
sekreterare                                              

Justeras

Kjell Asplund 
ordförande