Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2013-06-14

PROTOKOLL NR 3/2013

Närvarande:
Kjell Asplund, ordförande

Emil Bergschöld
Helena Bouveng (§ 1- 5, 6.1, 7)
Ingemar Engström
Martin Färnsten
Marianne Granath
Chatrine Pålsson Ahlgren
Nils-Eric Sahlin
Barbro Westerholm (§ 3- 10)
Anders Åkesson

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Karin Wilbe Ramsay

Gäst:
Lena Barrbrink (§ 5- 10)

Frånvarande:
Sven-Olov Edvinsson
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Elina Linna
Lars Berge-Kleber
Åsa Nilsonne
Sineva Ribeiro
Elisabeth Wennlund

 

§ 1                 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2012-04-05, godkändes.

§ 3                  Anmälningar

Ordföranden hälsade Socialdepartementets nya representant Martin Färnsten välkommen till rådet.

Lotta Eriksson meddelade att Febe Westberg har begärt tjänstledighet från sekretariatet och att Lena Barrbrink kommer att arbeta vid sekretariatet under hennes ledighet.

Lotta Eriksson anmälde att rådet fått en fråga från Patientnämnden / Etiska nämnden i Västernorrland angående hantering av bifynd som upptäcks vid undersökning av patienter.

Rådet diskuterade frågan om etisk bedömning av nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården med anledning av den pågående kartläggning som görs av riksdagens utredningstjänst. Det bestämdes att någon från riksdagens utredningstjänst ska bjudas in till ett kommande sammanträde för att berätta om frågan.

Lotta Eriksson berättade om programmet vid kommande National Ethics Councils (NEC) Forum som äger rum i Dublin 18-19 juni. Ordföranden och Lotta Eriksson kommer att delta i mötet.

Ordföranden redogjorde för Socialstyrelsens modell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening för bröst-, prostata-, tjock- och ändtarmscancer som är ute på remiss. Rådet diskuterade ämnet och möjligheten att lämna synpunkter på dokumenten.

Ingemar Engström berättade om de nya etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning från SLS etikdelegation. Det framfördes önskemål om att höra mer om ämnet vid ett kommande sammanträde.

§ 4                 Omvärldsbevakning

Karin Wilbe Ramsay rapporterade från ett seminarium vid Svenska läkaresällskapet den 28 maj med namnet ”Har Hippokrates tagit en timeout – hur står det till med dagens sjukvård?”

Lotta Eriksson meddelade att sekretariatet även bevakat ett seminarium om könskorrigerande kirurgi på barn med medfödd avvikelse i könsutvecklingen. Seminariet ägde rum vid Uppsala universitet den 6 maj.

Rådet kommenterade sekretariatets sammanställning av aktuell omvärldsbevakning. Bland annat diskuterades frågan om patienters direktåtkomst till journaler.

Martin Färnsten berättade om aktuella utredningar inom regeringskansliet.

Nils-Eric Sahlin tog upp frågan om ersättningsnivåer i samband med äggdonation som har diskuterats i media.

Smers representation i kommande aktuella nationella och internationella konferenser diskuterades.

§ 5                 Uppföljning av sakfrågor – Assisterad befruktning

Sekretariatet meddelade att den engelska översättningen av sammanfattningen till rådets rapport ”Assisterad befruktning – etiska aspekter” har färdigställts och publicerats på webbplatsen.

Ordföranden och Karin Wilbe Ramsay rapporterade från ett nationellt möte för IVF-läkare som ägde rum på Rånäs slott den 26 april.

Den aktuella debatten i media kring assisterad befruktning med särskilt fokus på frågan om surrogatmoderskap kommenterades.

§ 6                 Pågående projekt

6.1                 Mitokondrieutbyte

Karin Wilbe Ramsay presenterade en medicinsk bakgrund om risker och möjligheter med tekniker för mitokondrieutbyte för att undvika överföring av mitokondriella sjukdomar från mor till barn.

Lotta Eriksson presenterade etiska aspekter på tekniker för mitokondrieutbyte med utgångspunkt i det utsända förslaget till rapport.

Rådet diskuterade rapportens innehåll och struktur samt rådets överväganden och ställningstaganden. Även tidplan och kommunikationsstrategi för publicering av rapporten diskuterades. Sekretariatet fick i uppdrag att arbeta vidare med rapporten i samråd med referensgruppen.

6.2                 Etiska aspekter på medfinansiering och egenfinansiering

Lotta Eriksson presenterade en översiktlig projektplan angående etiska aspekter på medfinansiering och egenfinansiering. Rådet gav sitt stöd till projektplanen och diskuterade frågeställningar inom projektet. Sekretariatet fick i uppdrag att arbeta vidare med genomförandeplan och avgränsningar av projektet i samråd med referensgruppen.

§ 7                 Etiska dagen

Rådet diskuterade olika förslag på ämnen för årets etiska dag som tagits fram av sekretariatet. Det beslutades att årets ämne ska vara neuroetik. Sekretariatet gavs i uppdrag att fortsätta planeringen och bjuda in föreläsare till seminariet som är planerat till den 24 oktober.

§ 8                 Smer kommenterar

Rådet diskuterade möjliga kommunikationskanaler och framtida ämnen för dokumentserien Smer kommenterar.  Rådet gav stöd för rapporten ”Personalised Medicine for the European Citizen” från European Science Foundation som ämne för Smer kommenterar.

§ 9                 Övrig verksamhetsplanering

9.1                  Kommande sammanträdestider

Ordföranden meddelade att sammanträdet som tidigare var planerat till 5 – 6 september 2013 endast kommer att äga rum en av dagarna.

Förslag på sammanträdesdagar för våren 2014 diskuterades.

 9.2                 Kommande seminarium i samarbete med SKL

Lotta Eriksson berättade om planeringen för seminariet ”Etiska och hälsoekonomiska aspekter på hantering av läkemedel mot ovanliga sjukdomar” som rådet anordnar tillsammans med SKL den 11 december 2013.

§ 10               Övriga frågor

Chatrine Pålsson Ahlgren tog upp frågan om finansiella medel som används som ”morötter” för att styra verksamheten inom hälso- och sjukvården. Det konstaterades att uppföljningar om hur pengarna används görs inom flera områden och att det eventuellt kan vara av intresse för rådet att höra mer om detta.

Lotta Eriksson presenterade en inbjudan till rådet från Jacob Hirdwall, konstnärlig ledare för teatergruppen Ensembleverket, om att delta som samarbetspartner i ett projekt kring samtalskvällar med anknytning till medicinsk etik. Det fanns dock inte tillräckligt intresse i rådet för att gå in som samarbetspartner i projektet.
Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Kjell Asplund
ordförande