Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 2012-12-21

PROTOKOLL NR 6/2012

Närvarande:

Kjell Asplund, ordförande
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Helena Bouveng (§ 6)
Sven-Olov Edvinsson
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Elina Linna
Chatrine Pålsson Ahlgren
Nils-Eric Sahlin
Lovisa Strömberg
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Ingemar Engström
Marianne Granath
Åsa Nilsonne
Sineva Ribeiro
Elisabeth Wennlund

Gäst:
Anders Printz

 

§ 1                 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2012-11-09, godkändes.

§ 3                  Anmälningar

Sekretariatet anmälde inkommen remiss: Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden, SOU 2012:75.

§ 4                 Omvärldsbevakning

Sekretariatet informerade om LEV-projektets delrapport nr 2: Empati och High Tech.

Rådet kommenterade en ny rapport från Nuffield Council on Bioethics: Emerging biotechnologies: technology choice and the public good.

Lovisa Strömberg berättade om aktuella initiativ från Socialdepartementet.

Lotta Eriksson och Nils-Eric Sahlin rapporterade från seminariet ”Ansvarsfull utveckling och användning av nanomaterial” som Kemikalieinspektionen arrangerade i samverkan med SMER den 5 december 2012. Vid seminariet belystes bl.a. hur risker hanteras och värderas vid stor kunskapsosäkerhet och etiska aspekter kring forskning, testmetoder och tillämpning av den nya teknologin.

Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin rapporterade från Medicinska riksstämman 2012.

§ 5                 Nationell psykiatrisamordning

Anders Printz, regeringens nationelle psykiatrisamordnare, berättade om sitt uppdrag och det pågående arbetet med handlingsplanen. Därefter diskuterades olika möjligheter till samråd med rådet i några av de frågor som omfattas av uppdraget.

§ 6                 Assisterad befruktning

6.1 Utkast till rapport om assisterad befruktning

Rådet gav synpunkter på det av sekretariatet och referensgruppen reviderade utkastet till rapport. Kvarstående frågeställningar analyserades och efter justering fastställdes samtliga rådets överväganden och ställningstaganden i den kommande rapporten.

Olika förslag till titel och layout diskuterades. Sekretariatet fick i uppdrag att ta beslut om omslaget.

Tidsplan respektive kommunikationsplan reviderades och godkändes.

§ 7                 Verksamhetsplanering

7.1. Uppföljning av prioriterade sakfrågor

Rådet diskuterade den fortsatta beredningen av prioriterade sakfrågor. Forskare och experter inom prioriterade sakområden har bjudits in till rådets kommande sammanträde.

7.2 Mitokondriell kärnöverföring

Lotta Eriksson presenterade framtagen projektplan som därefter fastställdes av rådet. Rådet avser att ta fram en rapport/skrivelse för publicering i september 2013.

7.3 Nya dyra behandlingsmetoder

Rådet fortsatte diskussionen kring temat nya dyra behandlingsmetoder och egen-finansiering av tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården i relation till tillämpningen av prioriteringsplattformen. En projektplan håller på att tas fram av sekretariatet.

7.4 Uppföljning av andra ärenden

  • Professor Elisabeth Rynning har fått i uppdrag att klargöra rättsläget vad gäller palliativ sedering i hälso- och sjukvården i Sverige. Uppdraget är föranlett av en till rådet inkommen skrivelse från Niels Lynöe och Madeleine Leijonhufvud.
  • Febe Westberg rapporterade om arbetet i utredningen om rätt information i vård och omsorg, S 2011:13. Utredningssekreterarna har bjudits in till rådets sammanträde i Lund den 1 februari.
  • Konferensrapporten från Etiska dagen 2012 – ”Autonomi till varje pris” – beräknas vara klar i början av 2013.

Vid protokollet

Febe Westberg
sekreterare

Justeras

Kjell Asplund
ordförande