Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 2012-11-09

PROTOKOLL NR 5/2012

Närvarande:
Kjell Asplund, ordförande
Emil Bergschöld
Sven-Olov Edvinsson
Marianne Granath
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Elina Linna (§1 – 7.1)
Chatrine Pålsson Ahlgren
Nils-Eric Sahlin
Lovisa Strömberg
Elisabeth Wennlund
Barbro Westerholm
Anders Åkesson (§1 -7.1)

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay (§1 – 7.4)

Frånvarande:
Helena Bouveng
Lars Berge-Kleber
Ingemar Engström
Åsa Nilsonne
Sineva Ribeiro

Gäster:
Ulrika Eriksson

 

§ 1                 Dagordning

 Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2012-09-02, godkändes. 

§ 3                  Anmälningar 

Sekretariatet uppmärksammade rådet på en inbjudan från Socialdepartementet att nominera en expert till Utredningen om beslutsoförmögna inom vård, omsorg och forskning. Rådet utsåg Åsa Nilsonne till representant i utredningen.

§ 4                 Etiska dagen – uppföljning

Rådet diskuterade utfallet av den etiska dagen som arrangerades dagen före sammanträdet (2012-11-08) på temat patientinflytande och integritet. Det konstaterades att många viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor hade berörts, såsom nya tekniker, övervakning i vården, livsslutsfrågor och beslutskompetens.

§ 5                 Omvärldsbevakning

Ordföranden berättade om Socialstyrelsens kriterier för befolkningsinriktade screeningar.

Ordföranden och Lotta Eriksson rapporterade från WHO Global Summit som arrangerades i Tunis den 26 – 28 september.

Karin Wilbe Ramsay och Febe Westberg rapporterade från National Ethics Councils (NEC) Forum i Nicosia den 4 -5 oktober.

§ 6                 Assisterad befruktning

Ulrika Eriksson från Sveriges kommuner och landsting (SKL) berättade om SKL:s pågående kartläggning av landstingens regler och avgifter för assisterad befruktning.

Ordföranden och Chatrine Pålsson Ahlgren redogjorde för en ungdomsdialog om assisterad befruktning som hållits i oktober med en grupp elever från YBC Nacka och från Fria gymnasieskolan i Haninge. Mötet var en komplettering till rådets tidigare ungdomsdialog som arrangerades den 3 maj på samma ämne.

Referensgruppen för assisterad befruktning (Barbro Westerholm, Sven-Olov Edvinsson, Göran Hermerén, Elina Linna och Chatrine Pålsson Ahlgren) berättade om gruppens möten och överläggningar angående de olika frågor som ingår i projektet.

Rådet diskuterade det utkast till rapport om assisterad befruktning som utarbetats av sekretariatet i samråd med referensgruppen. Särskild fokus låg på rådets överväganden och ställningstaganden i olika delfrågor.

Ordföranden framförde ett förslag till tidplan och kommunikationsstrategi inför publicering och av rapporten.

§7                  Remisser

7.1                 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17).

Elina Linna presenterade förslaget till remissvar som tagits fram av en referensgrupp bestående av henne själv, Åsa Nilsonne, Ingmar Engström och Nils-Eric Sahlin med stöd av sekretariatet. Förslaget diskuterades av rådet och sekretariatet gavs i uppdrag att färdigställa remissvaret. Beslutsrätt om slutgiltigt remissvar delegerades till ordföranden.

7.2                 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36).

Lotta Eriksson föredrog ärendet och presenterade sekretariatets förslag till remissvar. Rådet diskuterade frågan och sekretariatet gavs i uppdrag att bearbeta remissvaret enligt de synpunkter som framkommit. Beslutsrätt om slutgiltigt remissvar delegerades till ordföranden.

7.3              Förslag till nya EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik

Karin Wilbe Ramsay redogjorde för ärendet och sekretariatets bedömning. Det beslutades att rådet avstår från att lämna synpunkter på remissen.

7.4            Promemoria Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning

Febe Westberg föredrog ärendet och presenterade sekretariatets förslag till remissvar. Rådet tillstyrkte förslaget efter vissa justeringar. Beslutsrätt om slutgiltigt remissvar delegerades till ordföranden.

§8                  Verksamhetsplanering 

8.1                  Styrdokument

Rådet gav sitt stöd till de förslag till styrdokument angående Arbetsordning, Prioritering av sakfrågor och Dokumenttyper som ordföranden och sekretariatet tagit fram. Syftet med styrdokumenten är att fungera som stöd i rådets arbete.

 8.2                  Prioritering av sakfrågor inför VP 2013

 Rådet fortsatte diskussionen från tidigare sammanträden angående vilka sakfrågor som ska prioriteras i den närmaste framtiden. Det beslutades att rådet ska påbörja ett projekt om mitokondriell kärnöverföring för att förhindra överföring av vissa sjukdomar från mor till barn. Det beslutades även att rådet ska prioritera ett projekt om etiska aspekter på nya dyra behandlingsmetoder, samfinansiering och prioriteringar. Förslag framfördes även om att uppmärksamma ämnena nanoetik, neuroetik samt patientinflytande/ integritet. Sekretariatet fick i uppgift att ta fram underlag i de nämnda frågorna inför sammanträdet den 31 januari 2013.

 8.3                 Uppföljning av skrivelse

Rådet diskuterade även hantering kring skrivelsen ang. palliativ sedering från Niels Lynöe och Madeleine Leijonhufvud. Sekretariatet gavs i uppdrag att inhämta beslutsunderlag från lämplig sakkunnig jurist.

 

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Kjell Asplund
ordförande