Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 2012-09-14

PROTOKOLL NR 4/2012

Närvarande:
Kjell Asplund, ordförande

Lars Berge-Kleber
Helena Bouveng (§ 8 )
Sven-Olov Edvinsson
Marianne Granath
Elina Linna
Åsa Nilsonne
Chatrine Pålsson Ahlgren
Nils-Eric Sahlin (§1-7)
Lovisa Strömberg
Elisabeth Wennlund
Barbro Westerholm
Anders Åkesson (§ 1-7)

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Emil Bergschöld
Ingemar Engström
Anders Henriksson
Göran Hermerén
Sineva Ribeiro

§ 1 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2012-06-01, godkändes.

§ 3 Anmälningar

Ordföranden och sekretariatet uppmärksammade rådet på följande ärenden:

– Brev till SMER den 20 augusti 2012 angående terminal sedering från Niels Lynöe och Madeleine Leijonhufvud. Rådet beslutade att inhämta ytterligare kunskapsunderlag i ärendet.

En allmän förfrågan från SBU rörande rådets arbete kring Next Genome Sequensing – NSG – kommenterades av rådet. Frågan kommer att behandlas vid rådets kommande diskussion om prioritering av sakfrågor.

– Den kommande myndighetsdialog ang. nanoteknik anordnad av Kemikalieinspektionen i samarbete med SMER kommer att äga rum, den 5 december 2012.

§ 4 Omvärldsbevakning

Rådet kommenterade utskickat material.

Lovisa Strömberg berättade om aktuella initiativ från Socialdepartementet.

§ 5 Assisterad befruktning

5.1 Utkast till rapport om assisterad befruktning

Sekretariatet inledde diskussionen med en allmän lägesbeskrivning om arbetet kring rapporten sedan rådets senaste sammanträde. Därefter redogjorde referensgruppen för sitt arbete. Rådet gav synpunkter på innehållet, analyserade sina ställningstaganden och diskuterade kvarstående dilemman kring olika metoder, m.m.

Den av sekretariatet reviderade tidsplanen fastställdes.

5.2 Skrivelse angående barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

Rådet godkände förslaget till skrivelse till Justitiedepartementet angående barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet.

§ 6 Remisser

Följande remisser har färdigbehandlats efter rådets sammanträde den 1 juni 2012:

  • Registerdata för forskning – SOU 2012:36 (genom delegerad beslutanderätt)
  • Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (per capsulam-förfarande)
  • Ds 2012:16. Genomförandet av ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan (genom delegerad beslutanderätt)

Följande remisser diskuterades av rådet och utskickade förslag till remissvar godkändes efter vissa ändringar:

  • Vård och omsorgsutredningens förslag: Gör det enklare! (SOU 2012:33)
  • Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek
  • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och med upphävande av direktiv 2001/20/EG
  • Miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

Följande remisser presenterades av sekretariatet respektive ordföranden i arbetsgruppen och diskuterades därefter av rådet.

  • Delbetänkandet – Bättre behörighetskontroll. Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal. Beslutanderätt i ärendet delegerades till ordföranden.
  • Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Ärendet bereds vidare av arbetsgruppen inför kommande sammanträde.

§ 7 Planerade konferenser och seminarier

7.1 Etiska dagen den 8 november 2012: Patientmakt och integritet

Sekretariatet presenterade ett i samråd med ordföranden utvecklat programförslag. Inbjudan till Etiska dagen kommer att gå ut inom kort.

7.2 Symposium den 1 februari 2013: Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor

Symposiet arrangeras av Avdelningen för medicinsk etik vid Lunds universitet i
samarbete med SMER och Region Skånes etiska råd.

§ 8 Etiska aspekter kring förskrivning av ADHD-läkemedel

Lars Jacobsson, Rurik Löfmark och Pernilla Jacobsson från SBU besökte rådet för att diskutera de etiska aspekterna i myndighetens pågående arbete kring förskrivning av ADHD-läkemedel.

§ 9 Övriga frågor

Rådets sammanträdestider för 2013 fastställdes enligt följande:

31 januari-1 februari
5 april
14 juni

5-6 september
24-25 oktober (24/10 Etiska dagen)
13 december

Sammanträdet avslutades med en kort presentation av vissa frågor som kommer att tas upp vid nästkommande sammanträde.

Vid protokollet

Febe Westberg
sekreterare

Justeras

Kjell Asplund
ordförande