Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 2012-06-01

PROTOKOLL NR 3/2012

Närvarande:
Kjell Asplund, ordförande
Lars Berge-Kleber (§1-7)
Emil Bergschöld
Sven-Olov Edvinsson
Marianne Granath (§1-7)
Anders Henriksson (§1-7)
Göran Hermerén
Elina Linna
Åsa Nilsonne
Chatrine Pålsson Ahlgren (§1-delvis §6, §7.4 -10)
Nils-Eric Sahlin
Lovisa Strömberg
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Lars Lindberg (§1-6)
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Gäster:
Britt Friberg
Pietro Gambadauro

Frånvarande:
Helena Bouveng
Ingemar Engström
Sineva Ribeiro
Elisabeth Wennlund

§ 1  Dagordning

 Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2  Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2012-04-13, godkändes efter ändringar.

 § 3  Anmälningar

 Sekretariatet anmälde följande remisser som inkommit till rådet efter att övriga sammanträdeshandlingar skickats ut:

  • SOU 2012:36, Registerdata för forskning, svarsdatum augusti 2012 (handläggare: Febe Westberg)
  • Ds 2012:16, Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU- Förhindrande av läkemedel i den lagliga försörjningskedjan, svarsdatum juli 2012 (handläggare: Karin Wilbe Ramsay)
  • SOU2012:17, Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, svarsdatum 15 september (handläggare: Lotta Eriksson)

Beslutsrätt i de två första av ovanstående ärenden delegerades till ordföranden. För det sista ärendet tillsattes en arbetsgrupp bestående av Elina Linna, Ingemar Engström, Åsa Nilsonne och Nils-Eric Sahlin.

§ 4  Vård- och omsorgsutredningens förslag

Rådet kommenterade vård- och omsorgsutredningens förslag om en ny myndighetsstruktur (Gör det enklare! SOU 2012:33) med anledning av de förändringar som har föreslagits avseende Smer.

§ 5  Omvärldsbevakning

Göran Hermerén berättade om utvecklingen inom det nanomedicinska området och påpekade vikten av att de etiska frågorna fortsatt bevakas. Sekretariatet meddelade att Kemikalieinspektionen tagit kontakt inför fortsatt myndighetsdialog gällande nanoteknik. Rådet gav Lotta Eriksson och Nils-Eric Sahlin i uppdrag att fungera som kontaktpersoner i den fortsatta diskussionen med Kemikalieinspektionen.

§ 6  Etiska dagen 2012: Patientmakt och integritet

Rådet diskuterade det underlag som tagits fram av sekretariatet om den etiska dagen 2012 med temat patientmakt och integritet. Sekretariatet fick i uppgift att i samråd med ordföranden arbeta vidare med ett programförslag.

§ 7  Assisterad befruktning

 7.1  Mitokondriella sjukdomar – mitokondriell kärnöverföring

Karin Naess och Martin Engvall från Centre for Inherited Metabolic Diseases vid Karolinska sjukhuset berättade om mitokondriella sjukdomar med anledning av rådets intresse för tekniken mitokondriell kärnöverföring. Presentationen efterföljdes av frågor och diskussion.

7.2  Uppföljning ungdomsdialog

Rådet kommenterade den ungdomsdialog på temat assisterad befruktning som anordnades den 3 maj med inbjudna ungdomar från gymnasieskolor och ungdomsförbund. Ordföranden berättade att ett kompletterande fokusgruppsmöte med ungdomar är inplanerat till hösten med gymnasieelever från Botkyrka. Vid detta möte deltar ordföranden och Chatrine Pålsson Ahlgren samt eventuellt sekretariatet.

7.3  Inför ställningstaganden och överväganden

Göran Hermerén höll en presentation om etiska utgångspunkter och analysmetoder som en bakgrund inför rådets ställningstaganden och överväganden i olika frågor inom assisterad befruktning. Presentationen följdes av rådets diskussion och preliminära ställningstaganden och överväganden i olika delfrågor.

7.4  Professionens bild av assisterad befruktning idag – etiska dilemman

Britt Friberg och Pietro Gambadauro från Svensk förening för obstetrik och gynekologi, arbets- och referensgruppen för ofrivillig barnlöshet, samtalade med rådet och gav sin bild av aktuella frågor och dilemman inom assisterad befruktning.

7.5  Ang. barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

Rådet beslutade att i en skrivelse till Justitiedepartementet påtala att man skyndsamt bör se över den otrygga situation som råder för de barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet. Sekretariatet fick i uppdrag att i samband med referensgruppen, som Chatrine Pålsson-Ahlgren nu även anslöt sig till, ta fram ett förslag på skrivelse.

§ 8  Remiss: Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

Rådet diskuterade Socialstyrelsens förslag till föreskrifter angående organtransplantation. Beslutsrätt i ärendet delegerades till ordföranden.

§ 9  Behandlingsstrategi inom svensk intensivvård

Rådet kommenterade Svensk förening för anestesi och intensivvårds förslag till riktlinjer angående en behandlingsstrategi inom svensk intensivvård som rådet ombetts yttra sig om. Rådet gav synpunkter på det utkast till svar som tagits fram av sekretariatet i samråd med rådets ledamöter och sakkunniga.

§10  Övriga frågor

Nils-Eric Sahlin berättade att Institutionen för medicinsk etik i Lund planerar att anordna ett seminarium på temat ”sociala medier” den 1:a februari 2013. Ett förslag framfördes om att Smer skulle kunna agera som medarrangör vid seminariet, vilket bifölls. Med anledning av detta beslutades att nästa års första sammanträde förläggs i anknytning till seminariet den 31 januari – 1 februari i Lund.

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Kjell Asplund
ordförande