Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd den 2012-04-13

PROTOKOLL NR 2/12

Närvarande:
Kjell Asplund, ordförande

Emil Bergschöld
Helena Bouveng
Sven-Olov Edvinsson (§ 5 – 8 )
Ingemar Engström
Marianne Granath
Anders Henriksson
Göran Hermerén 
Elina Linna (§ 1 – 6)
Chatrine Pålsson Ahlgren
Sineva Ribeiro
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Sekretariat:
Lotta Eriksson
Lars Lindberg
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Lars Berge-Kleber
Åsa Nilsonne
Nils-Eric Sahlin
Lovisa Strömberg
Elisabeth Wennlund

 

 § 1                 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2                 Protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2012-03-15 – 2012-03-16, godkändes.

§ 3                  Anmälningar

Ordföranden och sekretariatet uppmärksammade rådet på följande ärenden: 

–          Rådets skrivelse ”Inför beredningen av ny lagstiftning rörande forskningsregister som LifeGene” som har sänts till Utbildningsdepartementet m.fl.

–          Rådets brev från december om behovet av forskning och utbildning inom medicinsk etik: inga nyinkomna svar till sekretariatet. Ärendet förklarades stängt.

–          Febe Westberg rapporterade från det första mötet med utredningen om en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En referensgrupp inom rådet tillsattes bestående av Chatrine Pålsson Ahlgren, Anders Åkesson och Sineva Ribeiro.

§ 4                 Rådets arbetsformer

Rådet diskuterade det förslag till styrdokument angående kriterier för prioritering av föreslagna projekt inom Smer som tagits fram av ordföranden. Rådet gav sitt stöd till förslaget.

 § 5                 Prioritering av sakfrågor

Rådet diskuterade vilka sakfrågor som ska behandlas i kommande projekt utifrån underlag från sekretariatet. Bland flera viktiga frågor beslutades det att prioritera patientmakt och integritetsfrågor som även blir ämnet för årets etiska dag. Rådet gav sekretariatet i uppgift att arbeta vidare med underlag inför möjliga framtida projekt även inom områdena psykisk ohälsa hos barn och unga, tillämpningen av prioriteringsplattformen, tekniker att skjuta upp åldrandet samt neurovetenskapliga forskningsframsteg.

§ 6                 Omvärldsbevakning

6.1                 Former för omvärldsbevakning

Formerna för rådets omvärldsbevakning diskuterades efter en inledande presentation av sekretariatet. Bland annat lyftes ett förslag om veckovisa nyhetsutskick via e-post från sekretariatet till rådets medlemmar. Det beslutades även att sammanträdena i regel ska inledas med omvärldsbevakning.

6.2                 Aktuell omvärldsbevakning

Frågor som aktualiserats i utskickat PM om omvärldsbevakning kommenterades. Det beslutades att sekretariatet ska besvara en konsultation från Steering Committee on Bioethics (CDBI) angående genetiska analyser.

§ 7                 Ungdomsdialog

Rådet planerade inför den kommande ungdomsdialogen ”Assisterad befruktning – Vad tycker du?” som ska hållas den 3 maj.

 § 8                 Assisterad befruktning

 8.1                 Uppföljning av tidigare frågor

En uppföljande diskussion hölls om de ämnen som behandlades vid föregående sammanträde: donation av befruktade ägg, surrogatmoderskap och nedfrysning av obefruktade ägg.

8.2                 Livmodertransplantation

Sekretariatet presenterade ett underlag om livmodertransplantation och rådet diskuterade etiska aspekter på denna metod.  

8.3                 Mitokondriell kärnöverföring

Sekretariatet presenterade information om tekniken mitokondriell kärnöverföring för att förhindra överföring av mitokondriella sjukdomar från föräldrar till barn. Efter överläggning beslutades det att ämnet ska ingå i den kommande rapporten om assisterad befruktning. Det beslutades även att rådet ska inhämta ytterligare kunskap om ämnet från experter som ska bjudas in till det kommande sammanträdet.

8.4                 Fortsatt beredning

Sammanträdespunkten avslutades med en allmän diskussion om framtida upplägg av projektet assisterad befruktning och innehållet i den planerade rapporten.

 

Vid protokollet                                                              

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare                                               

Justeras

Kjell Asplund
ordförande